Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Принципи права соціального забезпечення України

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Тараса ШЕВЧЕНКА
 
Гарасимів Тарас Зеновійович
 
УДК 349. 3
 
ПРИНЦИПИ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ
 
Спеціальність 12. 00. 05. – трудове право; право соціального забезпечення.
 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі трудового, аграрного та екологічного права Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства науки і освіти України.
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Пилипенко Пилип Данилович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри трудового, аграрного та екологічного права.
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Процевський Олександр Іванович, Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Міністерства освіти і науки України, директор Інституту економіки і права; кандидат юридичних наук, доцент Болотіна Нінель Борисівна, Київський інститут внутрішніх справ, професор кафедри цивільно-правових дисциплін.
Провідна установа: Національний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, м. Харків.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Утвердження України як правової держави з соціально орієнтованою ринковою економікою створило об'єктивні передумови реформування державної системи соціального забезпечення населення. Поява нових організаційно-правових форм та соціальних інститутів, формування недержавної системи соціального забезпечення підвищують значимість наукових досліджень загальнотеоретичних проблем в сфері соціального захисту. Послідовність і комплексність здійснення реформи залежатиме, передусім, від глибокого та всебічного аналізу, правильного розуміння та обґрунтування багатьох концептуальних засад формування та розвитку права соціального забезпечення.
Сформована за умов панування нормативістських підходів до права та його принципів теорія права соціального забезпечення потребує нових ґрунтовних наукових досліджень. Постає необхідність наукового пошуку переконливих аргументів для обґрунтування нових теоретичних позицій, які з врахуванням досвіду міжнародного співтовариства, дозволять визначити правову природу сучасного права соціального забезпечення та його принципів. Адже саме принципи є узагальнюючим відображенням змісту всієї галузі права і забезпечують єдність процесу його становлення, реалізації, охорони та вказують на тенденцію розвитку даної галузі в майбутньому.
Усі ці обставини зумовлюють гостроту проблеми принципів права соціального забезпечення та визначають актуальність дисертаційного дослідження. Проблема принципів права соціального забезпечення все ще залишається однією з найбільш дискусійних в теорії права соціального забезпечення. Наявність чималої кількості різноманітних принципів права соціального забезпечення є ознакою не належного дослідження цього питання. У галузевій літературі (радянській, зарубіжній, вітчизняній) не склалось єдиного підходу до визначення поняття та системи принципів права соціального забезпечення. Більшість авторів розглядають основні засади галузі права крізь призму принципів державної системи соціального забезпечення або окремих організаційно-правових форм чи інститутів, а не комплексно, як принципи галузі права соціального забезпечення. Разом з тим, слід відзначити роботи таких відомих вчених як Є. І. Астрахана (дослідження принципів системи соціального страхування робітників і службовців) ; К. С. Батигіна та А. С. Таращанського (дослідження принципів системи соціального страхування колгоспників) ; І. М. Сироти і М. Л. Захарова (сутність принципів пенсійної системи) ; О. Є. Мачульської (дослідження принципів соціального обслуговування населення). Наукову цінність становить монографія А. Н. Єгорова, яка присвячена комплексному дослідженню принципів радянського права соціального забезпечення.
Серед вітчизняних вчених окремі проблеми права соціального забезпечення досліджувались у дисертаціях на здобуття вченого ступення кандидата юридичних наук В. М. Андріїва, Б. І. Сташківа, Б. С. Стичинського, С. М. Сивак, Н. М. Стаховської. Однак проблема принципів права соціального забезпечення за умов ринкових перетворень залишається малодослідженою та дискусійною. Досі відсутнє комплексне дослідження поняття принципів права соціального забезпечення України та їх система.
Сучасний етап розвитку наукових досліджень характеризується переходом від позитивістської теорії права до природничо-правової теорії. Концептуально протилежна теорія походження права зумовила кардинально новий підхід науковців до визначення поняття, змісту, правової природи принципів права та спрямувала загальнотеоретичні дослідження в якісно нове русло. Все це обумовлює необхідність дослідження системи принципів з врахуванням нових досягнень теорії права та галузевих наук.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження “Принципи права соціального забезпечення України” здійснювалось у межах виконання комплексної цільової програми “Проблеми вдосконалення трудового, аграрного та екологічного законодавства у сучасній Україні”, яка виконується у Львівському національному університеті імені Івана Франка на кафедрі трудового, аграрного та екологічного права.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка галузевих засад, що складають основу права соціального забезпечення як системи правових норм, та лежать в основі правового регулювання соціально-забезпечувальних відносин, а також проведення комплексного дослідження правових проблем чинної системи соціального забезпечення в Україні і вироблення концепції нової державної системи соціального забезпечення ринкового типу.
Задачі дослідження зумовлені поставленою метою і полягають у тому, щоб:
з’ясувати правову природу та зміст принципів права соціального забезпечення, їх місце та роль в системі загальноправових принципів;
дати загальну характеристику законодавства, яке регулює механізм реалізації фізичними особами права на соціальне забезпечення та визначити коло проблем, що потребує вирішення в законодавстві України про соціальне забезпечення;
дослідити концепцію соціального ризику як принципу права соціального забезпечення в умовах ринкових перетворень;
охарактеризувати соціально-економічні передумови та обґрунтувати правові підстави запровадження принципу адресного соціального забезпечення;
виробити рекомендації щодо вдосконалення сучасного механізму правового регулювання відносин соціального забезпечення,
Фото Капча