Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Регіоналізація економічних процесів як закономірність розвитку ринкового господарства

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В. Н. КАРАЗІНА
 
КУШНІР ЛЕОНІД ЛЕОНІДОВИЧ
 
УДК 332. 012. 23. 001
 
Регіоналізація економічних процесів як закономірність розвитку ринкового господарства
 
Спеціальність 08. 01. 01 – Економічна теорія
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Харків – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі політичної економії Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Ніколенко Сергій Степанович, Полтавський університет споживчої кооперації України, проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Мельник Леонід Юхимович, Дніпропетровський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України, завідувач кафедри економічної теорії і економіки сільського господарства кандидат економічних наук, доцент Шинкаренко Раїса Василівна, Полтавський державний технічний університет ім. Юрія Кондратюка Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри економічної теорії.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Економічні процеси у ринковому господарстві звичайно розвиваються нерівномірно, що вимагає адекватного відображення зростаючої поляризації господарських процесів у положеннях економічної теорії. Фундаментальні транзитивні перетворення, яких зазнає наше суспільство на сучасному етапі розвитку, різко поглибили диференційований характер соціально-економічних зрушень в Україні, що найбільш чітко проявляється в регіональній економічній динаміці. Теоретичне бачення суперечливого змісту регіоналізації національного господарства в умовах перехідної економіки пов’язано, зокрема, з необхідністю усвідомлення об’єктивності регіоналізації як закономірності ринкового порядку та вироблення в межах такого підходу загальнонаціональної стратегії розвитку і зростання.
У зв’язку з цим, серед найважливіших задач, що мають ініціювати подолання глибокої економічної кризи в Україні і вихід її економіки на траєкторію сталого економічного зростання, особливе місце слід відвести формуванню національних полюсів зростання – структуроформуючих галузевих пріоритетів. Процес формування полюсів зростання має відбуватися у руслі загальновизнаних науково-практичних підходів, передусім на основі програмного будівництва економіки з опорою на розвиток вузлових елементів. Свого часу концепція поляризованого розвитку в економічній теорії розроблялася для пояснення нерівномірної динаміки господарства в умовах ринку. Її запровадження в Україні могло б відіграти важливу роль у становленні ринкових основ економічної системи, як це мало місце у провідних країнах світу, сприяти успішній трансформації структури господарства старопромислових регіонів національної економіки та започаткувати надійні підвалини трансформаційного реформування.
У межах такого теоретичного підходу, з використанням відповідних наукових категорій для позначення явищ і процесів транзитивної економіки, з’являється об’єктивна можливість системного аналізу становлення ринкового механізму в умовах перехідного періоду. Крім того, теоретична концепція цілеспрямованої регіоналізації передбачає можливість розробки ефективного механізму зростання в системі національної економіки.
Вивчення і теоретичне осмислення світового досвіду у галузі регіонального розвитку, розробка теорії перехідного періоду з урахуванням положень концепції поляризованого розвитку і зростання надають об’єктивну можливість не лише змоделювати і спрогнозувати закономірну регіоналізацію економічних процесів в умовах транзитивних перетворень, але й виробити механізм регулювання цих процесів з метою прискорення розвитку національної економіки.
Важливу роль у розробці теоретичних положень та емпіричному опрацюванні проблем регіоналізації соціально-економічних процесів відіграють праці зарубіжних вчених: Блекборна А., Будвіля Ж., Гелбрейта Дж., Грав’є Ж., Гувера Е., Давена Л., Дарвента Д., Денисона С., Ізарда У., Ласуена Х., Льоша А., Месаровича М., Нурксе Р., Перру Ф., Пестеля Е., Пот’є П., Хансена Н., Хегерстранда Т., Хіршмана А., Шмідта Ч. Для країн із розвиненою ринковою економікою зарубіжні економісти (Амос, Ван Дюйн, Вільямсон, Кузнець, Шумпетер) сформували теорію нерівномірного регіонального розвитку, яка є синтезом теорії полюсів зростання Перру Ф. і довгих хвиль Кондратьєва М. Особлива цінність такої теорії полягає у можливості адаптації її положень до кризових умов вітчизняної економіки перехідного періоду.
Суттєві наукові ідеї та результати отримані у дослідженнях вчених України та країн СНД, що присвячені проблемам теорії і практики регіонального розвитку: Алаєва Е., Артоболєвського С., Гейця В., Голікова А., Грицая О., Долішнього М., Дорогунцова С., Заставного Ф., Кістанова В., Луцишина П., Нєкрасова М., Ніколенко С., Поповкіна В., Пістуна М., Родомана Б., Стеченка Д., Трейвіша О., Хорєва Б., Чумаченка М., Шаблія О., Шедякова В., Штульберга Б. В їхніх працях з позицій системного підходу розглянуті сучасні теоретичні положення регіонального розвитку в площині розуміння його економічної організації, завдань здійснення реструктуризації економіки регіонів, налагодження ефективних внутрі- та міжрегіональних зв’язків, заохочення розвитку інвестиційної діяльності, стимулювання демографічного розвитку, створення умов сприяння розвитку малих підприємств, формування регіональних фінансово-бюджетних та кредитно-банківських систем тощо.
В цілому стан розробки даної тематики дозволяє проводити ґрунтовний теоретичний аналіз на основі багатоваріантного критичного осмислення існуючих теорій та моделей регіоналізації соціально-економічних процесів у ринковому господарстві. Проте сьогодення вимагає нових підходів до визначення сутності та закономірностей регіоналізації в країнах з різним рівнем економічного розвитку і потенціалом. Тому проблема дослідження регіоналізації соціально-економічних процесів як закономірності розвитку ринкового господарства є надзвичайно актуальною.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри політичної економії Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка і відноситься до теми: “Теорія господарсько-політичного механізму соціально орієнтованої ринкової економіки як модель розбудови державності в Україні” (номер державної реєстрації 0100V000416).
Мета дослідження: удосконалити концепцію
Фото Капча