Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Робоча навчальна програма і система модульно-рейтингового оцінювання знань і вмінь студентів з дисципліни "Хімія"

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Рівненський державний 
гуманітарний університет
Кафедра методики викладання 
фізики і хімії
 
“ЗАТВЕРДЖУЮ”                           проф. Воробйов А.М.
 
проректор з навчальної 
    роботи ___.____.200   р.
 
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
 
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
І СИСТЕМА МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ
з  дисципліни
"Х І М І Я"
 
Для студентів спеціальності 6.010100 
Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика
"фізика та додаткові спеціальності"
(фізика і хімія; фізика та основи інформатики; 
фізика і математика; фізика і технічна творчість; 
фізика і трудове навчання; фізика і природознавство).
 
Рівне – 2005
 
Друкується за рішенням Науково-методичної Ради РДГУ (протокол №1 від 24.09.2005 р.).
Робоча навчальна програма і система модульно-рейтингового оцінювання знань і вмінь студентів з дисципліни “Хімія”. Для спеціальності “Фізика та додаткові спеціальності” / Автори-укладачі: Б.І.Муха, В.І.Тищук, В.В.Філоненко. – Рівне: РДГУ, 2005. – 48 с.
Укладачі: В.В. Філоненко – ст. викладач кафедри методики викладання фізики та хімії; Б.І. Муха – к.х.н., доцент; В.І. Тищук – к.п.н., професор, член-кореспондент АПСН, завідувач кафедри методики викладання фізики і хімії РДГУ.
Рецензенти: Б.С. Колупаєв – доктор хімічних наук, професор, дійсний член АПСН, завідувач кафедри фізики РДГУ;
А.В. Степанюк – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання біології ТНПУ ім. В. Гнатюка;
В.Ф. Коротюк – кандидат хімічних наук, доцент кафедри методики викладання фізики і хімії РДГУ.
Відповідальний за випуск 
проф. В.І. Тищук
 
Робоча навчальна програма і модульно-рейтингова система оцінювання знань і вмінь студентів з дисципліни “Хімія” схвалена і рекомендована до друку кафедрою методики викладання фізики та хімії Рівненського державного гуманітарного університету (протокол №1 від 1 вересня 2005 р.).
 
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з ХІМІЇ
Для спеціальностей: педагогіка і методика середнього навчання. Фізика.
Факультет: фізико-технологічний Кафедра:  методики викладання фізики і хімії
Дисципліна
   
 
                         Змістові 
                          модулі                    Кред. ECTS
МодульЧисло змістових модулів Кількість кредитів ECTSКількість годинКонтроль самостійної роботиРівні поточних оцінок в системахОцінка підсумкового контролюПримітка
ЛекціїЛабораторні роботи
Практичні заняттяСамостійна роботаІндивідуальна робота (на групу)ВсьогоКількість видів  контролюВиди поточного контролюПідсумковий контрольШкала оцінок, балиМакс.рейтинг в 12-ти бальній шкалі кафедриМакс.рейтинг в 100-бальній шкалі РДГУКафедриРДГУНаціональнийECTS
            
              Х І М І Я2
               221818-1845413ЗЛР., Тест.,
К.Р., Реферат. І. Н..Д..ЗПідгото-вка до екзамену і його складан-няДо 20200100180-200 і більше
150-179
120-149
0-11990-100
 
75-89
60-74
1-595
 
4
3
 
1; 2А
 
В,С
D,E
 
FX,F5-без складан. іспиту
4-без скл. ісп
3-без скл. ісп
2; 3 при складанні ісп.ЗЛР – захист лабор. робіт.
КР – контрол. робота. 
Р. – реферат.
Т – тест.
ІНДЗ -  індив. навч. дослідне завдання
І.К. – інші види контрол
Змістовий модуль 1.
 Основні закони хімії. Хімічні сполуки.Перший11012-62287ЗЛР., КР, робота над ІНДЗ.Підгото-вка до екзамену До 209045
Змістовий модуль 2.
Періодична таблиця хімічних елементів. Історія. Сучасні погляди на періодичність.Другий0,586-22266ЗЛР., Р., Т., Захист ІНДЗ.ЕкзаменДо 20110552-повторний курс, відрахування
0,5-10
 
Робоча програма складена на основі програми педінститутів «Педагогіка середньої школи. Фізика» - К.,1992, 
Програма вищих навчальних закладів освіти «Загальна хімія» - К.-Рівне, 1999. 
 
Зав. кафедрою МВФіХ__________________к.п.н., проф., член-коресп. АПСН В.І. Тищук
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 
Вивчення курсу хімії на фізичних спеціальностях зумовлене необхідністю  ґрунтовної підготовки майбутнього фахівця – вчителя фізики з додатковими спеціальностями та спеціалізаціями (хімія; математика; основи інформатики; трудове навчання; технічна творчість; природознавство).
Курс хімії повинен сприяти розвитку творчого мислення, формуванню діалектико-матеріалістичного світогляду студентів, вихованню в них патріотизму. В лекційному курсі необхідно показувати тенденції розвитку, глибоко і всебічно розкривати питання хімізації народного господарства держави, озброювати майбутнього фахівця запасом знань, практичних вмінь і навичок для активної виробничої і педагогічної діяльності.
Зміст курсу хімії для студентів гуманітарних університетів базується на основі знань з хімії, фізики та математики в об’ємі програми середньої школи.
Об’єм і зміст курсу хімії повинні служити основою для подальшого вивчення студентами інших фізичних і хімічних дисциплін, чітко корелювати з суміжними дисциплінами шляхом встановлення міжпредметних зв’язків, сприяти засвоєнню і глибокому розумінню фізико-хімічної суті біологічних, екологічних і інших наук.
Ці важливі завдання відображені в запропонованій програмі.
Особлива увага звертається на розвитку хімічної науки і промисловості, їх ролі у сільськогосподарському виробництві та металургійній промисловості. Завданням курсу є
Фото Капча