Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Родина cornaceae (dumort.) Dumort. В Україні (система, біологічні особливості, народногосподарське значення)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ІМ. М. М. ГРИШКА
 
КУСТОВСЬКА Алла Валентинівна
 
УДК 582. 788. 1: 582: 57. 017: 330. 132 (477)
 
Родина cornaceae (dumort.) Dumort. В Україні (система, біологічні особливості, народногосподарське значення)
 
03. 00. 05 – ботаніка
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова та в Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України.
Науковий керівник: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник КЛИМЕНКО Світлана Валентинівна, Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, провідний науковий співробітник.
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор КОХНО Микола Арсенійович, Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, провідний науковий співробітник доктор біологічних наук, професор ГРИГОРА Іван Михайлович, Національний аграрний університет, професор кафедри ботаніки.
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ботанічний сад імені О. В. Фоміна, Кабінет Міністрів України, м. Київ.
Захист дисертації відбудеться 17. 05. 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26. 215. 01 при Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Збагачення асортименту плодових і декоративних рослин, що культивуються в Україні – важливе питання сучасної проблеми раціонального використання рослинних ресурсів і збереження біологічного різноманіття, що передбачає інтродукцію рідкісних та зникаючих рослин, цінних для різних галузей народного господарства: озеленення, плодівництва, фітомеліорації, фармакогнозії.
До таких рослин належать види поліморфної, маловивченої в Україні родини Cornaceae (Dumort.) Dumort. Остання обробка родини Cornaceae для флори України виконана М. І. Котовим у 1955 році (Флора УССР, 1955).
За даними різних авторів, родина містить від 55 до 110 видів. Окремі види родини – Cornus mas L., C. officinalis Sieb. et Zucc. – плодові та лікарські рослини, інші – виключно декоративні.
Види Cornaceae – рослини різних життєвих форм, що відрізняються габітусом, величиною, формою листків, рясним цвітінням і плодоношенням, виключною декоративністю завдяки квіткам і приквітникам, ранньому цвітінню до розпускання листків (Cornus mas), яскравому осінньому забарвленню.
Одні види незамінні при створенні живоплотів, інші – вільних груп, солітерів, бордюрів, у оформленні полян і інших елементів ландшафтних композицій.
Особливо актуальним є вивчення способів розмноження і культивування з метою впровадження в культуру і збереження генофонду рідкісних видів.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України (НБС НАНУ) та на кафедрі ботаніки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (НПУ) у 1993-2001 роках. Дисертація безпосередньо пов'язана з плановими дослідженнями відділу акліматизації плодових рослин НБС НАНУ за темами: “Створити високопродуктивні сорти інтродукованих плодових культур, удосконалити прийоми їх розмноження та вирощування” (1994-1998)  (№ ДР 0194U009081) “Інтродукція дикорослих плодових Євразії з метою збереження біологічної різноманітності та використання в селекції” (1999-2003 рр.)  (№ ДР 0199U003056) та планом науково-дослідної роботи кафедри ботаніки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за темою: “Вивчення біологічних, біохімічних, цитостатичних та антибактеріальних властивостей лікарських рослин України” (1996-2000 рр.).
Мета і завдання дослідження. Опрацювання питань систематики родини Cornaceae (Dumort.) Dumort. і критико-систематична ревізія родини Cornaceae флори України. Порівняльний аналіз біологічних особливостей аборигенних та інтродукованих видів родини Cornaceae в Україні. Оцінка результатів інтродукції та наукове обґрунтування підсумків інтродукції. Обґрунтування можливості широкого використання окремих видів як плодових, лікарських та декоративних рослин.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Проаналізувати напрямки таксономічних досліджень і підходи до створення системи родини Cornaceae.
2. З'ясувати місце і обсяг родини та окремих її родів у сучасних системах вищих рослин.
3. Дослідити діагностичні ознаки таксонів і уточнити видовий склад родини Cornaceae у флорі України.
4. Створити колекцію видів родини Cornaceae для стаціонарного вивчення і розмноження перспективних для культури в Україні рослин.
5. Виявити осередки інтродукції видів родини Cornaceae в Україні.
6. Провести аналіз біологічних особливостей аборигенних та інтродукованих видів родини Cornaceae в Україні.
7. Дослідити особливості росту і розвитку інтродукованих і аборигенних видів родини Cornaceae, їх репродуктивну здатність.
8. Опрацювати ефективні способи розмноження.
9. Зробити оцінку успішності інтродукції.
10. Виявити найперспективніші за господарсько-цінними ознаками види родини Cornaceae для використання в садівництві, озелененні, фармакогнозії та меліорації.
Об'єкт досліджень – види родини Cornaceae.
Предмет досліджень – система, інтродукція, біологія, культивування, перспективи використання.
Наукова новизна.
Проаналізовано результати основних досліджень, спрямованих на з'ясування таксономічного складу родини Cornaceae і окремих її родів і розробку системи родини.
Вперше, за останні 50 років, в результаті критико-систематичної ревізії родини Cornaceae флори України встановлено, що в її складі нараховується 3 аборигенних види та 2 підвиди в складі 2-х родів: Cornus i Swida та 27 інтродукованих видів у складі 4-х родів: Cornus, Swida, Bothrocaryum, Cynoxylon.
Вперше узагальнено підсумки інтродукції
Фото Капча