Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка та впровадження національної системи масових електронних платежів

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
 
На правах рукопису
 
КРАВЕЦЬ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
 
УДК 336. 763: 336. 711
 
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МАСОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ
 
Спеціальність 08. 04. 01 – фінанси, грошовий обіг і кредит
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Суми – 1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українській академії банківської справи Міністерства освіти України. 
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Єпіфанов Анатолій Олександрович, Українська академія банківської справи, ректор Офіційні опоненти – доктор економічних наук, професор Науменкова Світлана Валентинівна, Українська академія банківської справи, завідуюча кафедрою фінансів, кандидат економічних наук, доцент Мірошніченко Олександр Володимирович, Сумський державний аграрний університет, доцент кафедри кібернетики та інформатики.
Провідна установа Харківський державний університет, кафедра фінансів і кредиту, Міністерство освіти України, м. Харків
Захист дисертації відбудеться 17 вересня 1999 року об 14. 00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 55. 081. 01 в Українській академії банківської справи за адресою: 244030, м. Суми, вул. Соборна, 39, ауд. № 204. 
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження
Сучасний етап розвитку банківського сектора характеризується розширенням обсягів і структури грошового обороту, ускладненням розрахунків, необхідністю уникнення фінансових ризиків і налагодження дієвого контролю за системою грошового обігу в Україні. Виконання таких складних завдань може бути забезпечено суттєвим розширенням різних видів банківських послуг, що надаються банками підприємствам, організаціям і населенню. 
Однією із таких послуг, що вже широко використовується на зарубіжних фінансових ринках, є запровадження електронних грошей, створення систем електронних платежів і розрахунків. На сьогоднішній день в Україні вже створено систему електронних платежів Національного банку України, окремі банки використовують деякі елементи і системи зарубіжних платіжних систем, запроваджують власні системи. 
Але сьогодні практика ставить більш складне завдання, ніж запровадження платіжних карток окремих міжнародних платіжних систем чи платіжних систем окремих банків. Постала нагальна практична необхідність створення національної системи масових електронних платежів, загальні засади якої розробляються фахівцями Національного банку України за сприяння Інституту прогнозування Академії наук України. В цілому ця проблема у вітчизняній науковій літературі практично висвітлена дуже слабо. Окремі аспекти досліджені в роботах Гейця В.М., Міщенка В.І., Мороза А.М., Науменкової С.В., Сало І.В., Савлука М.І., Савченка А.С. 
Дослідження поставленої проблеми у вітчизняній науці та практиці тільки-но розпочалося. Базою для такої роботи є створена Національним банком система електронних платежів для юридичних осіб, яка може стати методологічною та методичною основою розробки національної системи масових електронних платежів. Важливе значення для розробки вказаної платіжної системи має дослідження питань створення механізмів запобігання фінансовим ризикам та управління ними, обгрунтування економічної ефективності від запровадження системи та інші. В зв'язку з цим вважаємо, що тема дисертаційного дослідження потребує подальшої розробки. 
Ставлячи за мету наукове обгрунтування змісту та форм запровадження систем електронних платежів, автор виходив, насамперед, із того, що актуальність дослідження обумовлена зростаючими потребами управління фінансово-економічними процесами в державі та створення науково обгрунтованої національної системи масових електронних платежів. Усе викладене й обумовило вибір теми дослідження та її актуальність. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Наукові результати, теоретичні положення та висновки дослідження було використано при виконанні науково-дослідних тем: «Стан і перспективи розвитку банківської системи України» (номер державної реєстрації 01970044204) та «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні» (номер державної реєстрації 01996002342). 
Мета і задачі дослідження 
Метою дисертаційного дослідження є обгрунтування організаційних засад та фінансових аспектів створення національної системи масових електронних платежів. 
Відповідно до поставленої мети були визначені такі завдання дослідження: 
• обгрунтувати організаційні засади створення національної системи масових електронних платежів; 
• визначити основні джерела ефективності створення системи масових електронних платежів і показники, що характеризують внутрішньосистемні та зовнішньосистемні ефекти; 
• розробити нові та адаптувати існуючі методичні прийоми оцінки економічного ефекту від впровадження національної системи електронних платежів; 
• обгрунтувати фінансові аспекти створення та впровадження національної системи масових електронних платежів; 
• дослідити фінансові ризики, що виникають на всіх етапах розробки та впровадження національної системи електронних платежів. 
Наукова новизна отриманих результатів
Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в наступному: 
• обгрунтована концепція формування електронного обігу грошей та створення національної системи масових електронних платежів; 
• розроблені схеми організації платіжних систем, здійснення розрахунків з використанням електронних схем руху грошей; 
• обгрунтовано необхідність і запропоновано механізми організації страхування ризиків учасників платіжних систем на принципах солідарної відповідальності; 
• запропонована система показників для визначення ліквідності банків з урахуванням нормативів обігу коштів; 
• обгрунтовані методи страхування ризиків розрахунків та запропоновані механізми впровадження нових фінансових інструментів на вітчизняному грошовому ринку. 
Практичне значення отриманих результатів
Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження визначається обгрунтованими пропозиціями щодо завдань, місця та ролі масових електронних платежів у системі грошового обігу в Україні, впроваджені платіжних систем, страхуванні ризиків та організації бухгалтерського обліку в процесі здійснення розрахунків з використанням банківських пластикових карток. 
На основі комплексного дослідження умов, характеру та перспектив розвитку
Фото Капча