Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток і становлення топографії головних компонентів коренів легень людини в пренатальному періоді онтогенезу

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ імені І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТІВ КОРЕНІВ ЛЕГЕНЬ ЛЮДИНИ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ
14. 03. 01 – нормальна анатомія
 
ЦИГИКАЛО Олександр Віталійович
УДК 611. 24. 013
 
Тернопіль – 1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі топографічної анатомії та оперативної хірургії Буковинської державної медичної академії МОЗ України.
НАУКОВІ КЕРІВНИКИ: доктор медичних наук, професор Проняєв Володимир Іванович, Буковинська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри топографічної анатомїї та оперативної хірургії; доктор медичних наук, професор Малішевська Вікторія Антонівна, Буковинська державна медична академія МОЗ України, професор кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії.
ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ: доктор медичних наук, професор Стеценко Світлана Василівна, Національний медичнний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, професор кафедри нормальної анатомії; доктор медичних наук, професор Гнатюк Михайло Степанович, Тернопільська державна медична академія ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, завідувач кафедри нормальної анатомії.
ПРОВІДНА УСТАНОВА: Харківський державний медичний університет МОЗ України, кафедра нормальної анатомії.
Захист відбудеться 12 березня 1999 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 58. 601. 01 при Тернопільській державній медичній академії ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України.
Адреса академії: 282001, Тернопіль, Майдан Волі, 1.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці академії за адресою: Тернопіль, вул. Руська, 12.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність проблеми. Необхідність анатомічних досліджень для встановлення закономірностей нормального морфогенезу органів та систем організму, з'ясовування патогенезу деяких природжених захворювань, аномалій розвитку та варіантів будови і топографії ні у кого з клініцистів та морфологів не викликає сумнівів. Ці дані мають велике значення для лікарів акушер-гінекологів, неонатологів, медичних генетиків, тому що надають можливість вірно оцінювати ступінь зрілості плода, прогнозувати його життєздатність, проводити заходи по антенатальній профілактиці природжених захворювань, а в останні роки і для проведення оперативної їх корекції. Відомо, що формування відповідних співвідношень між органами і системами започатковується вже на ранніх стадіях ембріонального розвитку, що в певній мірі визначає особливості їх топографії у дорослих. Значні успіхи сучасної медичної науки, зокрема пульмонології та дитячої хірургії, потребують вичерпних відомостей про особливості розвитку і топографоанатомічні взаємовідношення головних компонентів коренів легень протягом пренатального періоду онтогенезу людини та у новонароджених.
Не дивлячись на значну кількість публікацій, присвячених розвитку легень, легеневих судин та бронхів (Н. В. Попова-Латкина, 1962; В. А. Малишевская, 1966; С. А. Сехян, 1971; И. П. Биллим, 1972; И. Г. Поддубный, 1973; С. А. Зурнаджан, 1974; U. Т. Wаssner, 1980; R. В. Меllаns, 1981; Касым-Ходжаев, 1987; С. В. Стеценко, 1988; И. И. Бобрик, Е. А. Шевченко, В. Г. Черкасов, 1991; Н. Kitaoka Р. Н. Burri, Е. R. Wеіbе1, 1996), цілий ряд питань залишається невирішеним і потребує уточнення та подальшої розробки.
В останні роки зросла зацікавленість клініцистів та морфологів особливостями становлення просторово-часової організації головних бронхів та легеневих судин (Ю. Ф. Исаков, Э. А. Степанов, В. И. Гераськин, 1978; W. А. Divers, А. Babaknia, B. R. Норрег еt а1., 1982; Ю. Е. Вельтищев, С. Ю. Коганов, В. Таль, 1986; Г. Н. Топоров, 1986; Л. Б. Новокрещенов, П. П. Барковский, В. И. Беляков, 1987; Р. Е. Берман, В. К. Воган, 1988; Е. Д. Черствой, Г. И. Кравцова, 1991; J. M. Graham, 1990).
Знання послідовних етапів розвитку головних компонентів коренів легень та можливих порушень в їх структурі, які виникають в пренатальному періоді онтогенезу, допоможуть одержати об’єктивні дані про морфологічні передумови та час можливого виникнення деяких аномалій, що значно допоможе в діагностиці природжених захворювань та у виборі обсягу хірургічного втручання.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є частиною наукової теми кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії Буковинської державної медичної академії «Вивчити розвиток та становлення топографії середостіння і заочеревинного простору в пренатальному періоді онтогенезу людини для виявлення критичних періодів можливого виникнення природжених вад та варіантів будови з метою морфологічного обгрунтування їх антенатальної корекції та профілактики» (№ 01. 97V001514, шифр IH 07. 00. 000. 95).
Мета і задачі дослідження: з'ясування закономірностей морфогенезу та становлення топографії головних компонентів коренів легень людини з урахуванням їх синтопії протягом пренатального періоду онтогенезу та у новонароджених.
Завдання дослідження:
1. Уточнити джерела утворення головних компонентів коренів легень людини.
2. Вивчити особливості морфології воріт легень на різних стадіях пренатального розвитку та у новонароджених.
3. Простежити динаміку становлення синтопії головних компонентів коренів легень в пренатальному періоді онтогенезу.
4. Визначити строки інтенсивного та уповільненого росту структур, що вивчаються – критичні періоди їх розвитку.
5. Встановити особливості топографії коренів легень та їх основних компонентів у новонароджених.
Наукова новизна одержаних результатів. Уточнені та деталізовані дані літератури стосовно джерел та часу утворення головних бронхів і легеневих судин та їх топографії. Вперше з допомогою сучасних методів морфологічних досліджень вивчені закономірності та особливості розвитку і топографії коренів легень та їх компонентів протягом пренатального періоду онтогенезу людини,
Фото Капча