Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток виробництва м'ясопродуктів на підприємствах переробної промисловості

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ДНІПРОПЕТРОВЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
ЖУРБА ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА
 
УДК 664: 338. 43
 
РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА М'ЯСОПРОДУКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
 
Спеціальність 08. 07. 02 – економіка сільського господарства і АПК
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Дніпропетровськ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Дніпропетровському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України.
Захист відбудеться 25 жовтня 2002 року о 10. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 08. 804. 01 Дніпропетровського державного аграрного університету за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25, ауд. 342.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Дніпропетровського державного аграрного університету за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25.
Автореферат розісланий 23. 09. 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Миронова Р. М.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження. М'ясна промисловість відіграє важливу роль в забезпеченні населення продуктами харчування. М'ясопродукти мають провідне значення в структурі продовольчих товарів. Вони є основою добробуту населення і ефективного розвитку країни. Але тенденції, що склалися у виробництві і споживанні м'яса та м'ясопродуктів за останні роки, свідчать не на користь їх розвитку і задоволення в них потреб населення. Так у 2000 р. виробництво м'яса і продукції його переробки на душу населення скоротилося порівняно з 1990р. в 2, 5 рази, а споживання складало тільки 32, 5кг., що становить 40, 6% науково-обґрунтованої норми.
Економічна криза негативно позначилася на функціонуванні м'ясопродуктового підкомплексу: скоротилося поголів'я великої рогатої худоби і свиней, на досить низькому рівні знаходяться продуктивність тварин, недовантажуються потужності промислових підприємств з переробки м'яса, недостатньо розвиваються економічні, технологічні та організаційно-господарські зв'язки між сільськогосподарськими та промисловими підприємствами, що призвело до відносно низького рівня ефективності виробництва продукції. В сучасних умовах структурної перебудови агропромислового виробництва, коли докорінно змінюється орієнтація діяльності м'ясопереробних підприємств на ринковий розвиток, виникає необхідність ґрунтовного вивчення закономірностей і особливостей економічного пожвавлення та піднесення промисловості, що переробляє сільськогосподарську продукцію в умовах звуження ресурсного потенціалу, формування інтенсивного розвитку м'ясопереробки на засадах ринкових економічних відносин, подальшого вдосконалення якісних факторів зростання.
У наукових працях вчених-економістів знайшли своє відображення різні економічні аспекти розвитку промислових підприємств, що переробляють сільськогосподарську продукцію. Значний внесок у вивчення агропромислового виробництва зробили: Борщевський П. П., Голованов М. О., Зіновчук В. В., Клюкач В. О., Лукінов І. І., Месель-Веселяк В. Я., Мостенська Т. Л., Макаренко П. М., Онищенко О. М., Рабштина В. М., Саблук П. П., Ніконов О. О., Семиусов П. М., Тивончук С. О., Трегобчук В. М., Ярошенко С. П. та багато інших.
Разом з тим не приділяється відповідна увага ряду питань в цьому напрямку. Так, недостатньо досліджень з інтеграції в галузі і з суміжними сферами АПК, відчувається дефіцит у вивченні ринкових форм господарювання в галузі переробки м'ясо-сировини, їх економіко-технологічного і організаційного обґрунтування, оцінки потенціалу сировинних ресурсів і шляхів їх відтворення в сільському господарстві, формування взаємозв'язків малих підприємств із сільгосптоваровиробниками, інвестування і управління якістю продукції м'ясопереробних підприємств.
Науково-теоретична та практична значимість невирішених проблем обумовила вибір теми, її актуальність і цільову спрямованість дисертаційного дослідження.
Зв'язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дисертаційні дослідження проводилися в Дніпропетровському державному аграрному університеті в межах виконання науково-дослідних робіт Міністерства аграрної політики України по темі “Концепція розвитку переробної промисловості в умовах ринку” (номер державної реєстрації І99U016345).
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних і методологічних засад, розробці практичних рекомендацій щодо подальшого розвитку виробництва і підвищення його ефективності в м'ясопереробній промисловості на основі створення малих підприємств і удосконалення сировинної бази в сільському господарстві. Для досягнення зазначеної мети в роботі вирішувалися наступні завдання:
– узагальнення теоретичних аспектів інтеграції виробництва і переробки в АПК, її багатофункціональності, змістовної сутності з позиції статичності і динамізму;
- виявлення тенденції в розвитку форм власності і господарювання в переробній промисловості;
– з'ясування доцільності створення малих переробних підприємств та показників оцінки їх ефективності;
- визначення чинників, що впливають на розвиток виробництва м'ясопродукції і зумовлюють ефективність діяльності переробних підприємств;
- проведення оцінки сировинних ресурсів для м'ясопереробних підприємств;
- розробка організаційно-економічних заходів щодо удосконалення м'ясо-сировинної бази сільського господарства;
- обгрунтування організаційних і економіко-технологічних параметрів розвитку малих м'ясопереробних підприємств;
- опрацювання методичних підходів щодо формування моделі інвестиційних вкладень в закупівлю м'ясо-сировини і відновлення основних засобів переробних підприємств АПК;
- обґрунтування основних напрямків удосконалення управління якістю м'ясопродукції.
Предмет і об'єкт дослідження. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних положень економічного розвитку виробництва м'яса і м'ясопродукції на підприємствах АПК.
Об'єктом дослідження є організаційно-економічні процеси господарської діяльності м'ясопереробних підприємств Черкаської області і України в цілому.
Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою досліджень є діалектичний метод пізнання сутності явищ, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань агропромислового виробництва і економічної ефективності м'ясопереробних підприємств, закони та чинні нормативні акти щодо проведення аграрної реформи, приватизації, форм власності і господарювання в АПК.
Фото Капча