Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціально-історичні передумови мовної специфіки американського вестерну

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Соціально-історичні передумови мовної специфіки американського вестерну
 
Пожарицька О. О.
Одеський національний університет імені 1. 1. Мечникова
У статті аналізуються американські національні моральні цінності як вони відображені в романах жанру “американський вестерн”. Авторка вивчає історичні передумови становлення та еволюції жанру і досліджує його лінгвістичну специфіку, що сприяла перетворенню цього жанру у дзеркало національних ідеалів. Зроблено висновок, що головні герої досліджених романів, з одного боку, яскраво виокремлюються та є легко впізнаваними на рівні тексту, а, з іншого, – можуть бути визначені за приналежними їм мовленнєвими характеристиками. Останні, на відміну від художніх портретів, які суттєво вирізняються у різних авторів, є загалом однаковими для усіх позитивних героїв американського вестерну.
Ключові слова: американський вестерн, американська ментальність, позитивний герой, мовленнєвий портрет, моральні цінності.
Пожарицкая Е. А. Социально-исторические предпосылки языковой специфики американского вестерна. В статье анализируются американские национальные нравственные ценности, отраженные в романах жанра “американский вестерн”. Автор рассматривает исторические предпосылки становления и эволюции жанра, а также исследует его лингвистическую специфику, способствовавшую превращению данного жанра в зеркало национальных идеалов. Сделан вывод, что главные герои исследованных романов, с одной стороны, ярко выделяются и легко узнаются на уровне текста, а с другой, – могут быть определены по присущим им речевым характеристикам. Последние, в отличие от художественных портретов, которые существенно отличаются у различных авторов, являются в целом одинаковыми для всех положительных героев американского вестерна.
Ключевые слова: американский вестерн, американская ментальность, положительный герой, речевой портрет, моральные ценности.
Pozharytska O. О. Social-and-historical premises of the American western’s linguistic features. The article presents American national moral values as they are reflected in the American western. It focuses on the historical premises of the genre establishment and evolution and argues about the linguistic features that make the given genre a mirror of national ideals. A conclusion is drawn that the main characters of the novels under study, on the one hand, stand out and are easily defined on the textual level, and on the other hand, can be recognised by their speech characteristics.
The latter, in contrast to literary portraits given differently by different authors, are mostly common to all positive characters of the American western.
Key words: American western, American mentality, positive character, speech portrait, moral values.
Постановка проблеми у загальному вигляді, її актуальність та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Антропологічна парадигма, що панує у сучасній лінгвістиці, пропонує аналізувати будь-який лінгвальний та лінгво-ментальний феномен крізь призму людської особистості. Розуміючи автора як деміурга створеної ним квазі-реальності, а художні твори як специфічні “відбитки” авторського світосприйняття, неможливо, однак, ігнорувати існування певної системи спільних рис, характерних для творів одного жанру. Попри той факт, що жанр “американського вестерну” часто відносять до ніші “масової літератури”, багато дослідників підкреслюють його роль у психологічному становленні особистості читача
© Пожарицька О. О. Соціально-історичні передумови мовної специфіки американського вестерну
(Ф. Емері і Д. Мартін [14]), формуванні “рольової моделі американської нації” (У! Райт [18]), “національної ідеї” (Дж. Кевелті [12], Дж. Меллер [17]) та американської ментальності (А. Базен
). Актуальність представленого дослідження мотивується, по-перше, загальною потребою поглибити знання про жанр “американського вестерну” як такий, що відображає історичний розвиток країни США у художній формі, а по-друге, випливає з лінгво-гносеологічної важливості проблеми взаємозв’язку між національними та індивідуально-авторськими ідеалами, закодованими у художній літературі, та їхньою лінгвальною репрезентацією у тексті твору.
Мета статті – виявлення національно-моральних ідеалів в текстовому просторі персонажного мовлення головних героїв “американського вестерну”. Поставлена мета передбачає розв’язання наступних завдань: розгляд жанру “американський вестерн” з позицій його історичного формування; аналіз морально-етичного навантаження у системі персонажів романів представленого жанру; дослідження жанрових особливостей та різновидів вестернів; встановлення сутності позитивного начала у романах жанру “вестерн” та мовленнєвих засобів його впровадження у творі.
Об’єктом дослідження слугувало емотивно-інформативне навантаження “американського вестерну”. Предмет розвідки – мовні особливості жанру “американського вестерну” як типу художнього твору.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вестерн – один із найстаріших жанрів американської національної художньої літератури. Цей жанр не лише зіграв значну роль в історії всієї американської культури, але не втратив свого значення і дотепер. За визначенням “Словника літературознавчих термінів” Дж. А. Каддона, “вестерн – це особливий жанр художньої літератури, що оповідає про життя на Дикому Заході США” [21, 985]. Місце дії у вестерні зазвичай – прикордонні штати Арізони, Нью-Мексико і Західний Техас, а також територія між річкою Савана і Міссісіпі, відома як “старий південний захід” часів колонізації. Поняття вестерну асоціюється також з великими рівнинами і преріями Небраски, Канзасу, Оклахоми і Техасу, частково Монтани, Вайомінгу і Колорадо, західними районами Північної та Південної Дакоти і Нью-Мексики. Час дії вестерна традиційно охоплює період з 1860 рр. до кінця Мексиканської революції (кінець 1930 рр.) [5; 13].
Білі поселенці відвойовували у корінних жителів-індіанців і суворої природи Америки землю і право на життя. Е. Арнольді пояснює історію створення вестерну наступним чином: “В американської нації немає стародавнього епосу. Переселенці, які рухаються в минулому сторіччі на Захід континенту, захоплюючи споконвічні землі індіанських племен, ставали легендарними героями.
Фото Капча