Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Співвідношення агресивної поведінки та ціннісних орієнтацій особистості

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. К. Д. УШИНСЬКОГО
 
СПРИНСЬКА ЗОРЯНА ВАЛЕНТИНІВНА
 
УДК: 159. 923
 
СПІВВІДНОШЕННЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ
 
19. 00. 01 – загальна психологія, історія психології
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
 
Одеса – 2008
 
Дисертацією є рукопис. 
Робота виконана в Львівському національному університеті імені І.Я. Франка Міністерства освіти і науки України. 
Науковий керівник – доктор філософських наук, професор СКОТНА Надія Володимирівна, Дрогобицький державний педагогічний університету імені І.Я. Франка, декан соціально-гуманітарного факультету завідувач кафедри практичної психології.
Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор КАЛІНА Надія Федорівна, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, завідувач кафедри глибинної психології та психотерапії; кандидат психологічних наук ЦІЛЬМАК Олена Миколаївна Одеський державний університету внутрішніх справ, начальник кафедри юридичної психології та педагогіки.
Захист відбудеться «14» червня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41. 053. 03. у Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. К. Д. Ушинського за адресою: 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, конференц-зала.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність дослідження співвідношення агресивної поведінки та ціннісних орієнтацій особистості зумовлена низкою проблем, що існують на сучасному етапі становлення українського суспільства. 
На сьогоднішній день відмічається значний зріст агресії у різноманітних сферах життєдіяльності особистості, зростають стимули до агресивної поведінки в масовій культурі, активно пропагується використання агресивних проявів для досягнення певних цілей у засобах масової інформації. Сучасне суспільство пред’являє до людини зокрема до її духовності, цінностей та уявлень щодо свого майбутнього та майбутнього суспільства все більші і більші вимоги. Та проблемою є те, що агресія стає одним з найефективніших способів досягнення та утримання цінностей. 
Необхідність наукової розробки означеної проблеми, тобто вивчення співвідношення між агресивною поведінкою та ціннісними орієнтаціями особистості, визначається вимогами практики щодо створення новітніх виховних технологій просвітницької, профілактичної та корекційної роботи з проблеми подолання агресії та її проявів. 
Особливого значення набуває ця проблема в умовах соціальної реабілітації та адаптації осіб, що перебувають в установах позбавлення волі. 
Різноманітні погляди на людську природу дають можливість зустріти у психологічній літературі різні визначення поняття агресії, хоча більшість дослідників сходяться у визнанні необхідності розглядати його диференційовано – як ситуативне явище і як особистісну характеристику. У існуючих на сьогоднішній день психологічних дослідженнях аналізуються особливості впливу певних ситуацій на агресивність людини (А.Г. Амбрумова, О.Г. Антонова-Турченко, Н.М. Ануфрієва, О.І. Донцов, О.А. Донченко, О.Б. Елькінбард, А.В. Калуєв, А.Б. Коваленко, Т.М. Титаренко, О.М. Цільмак, О.Я. Чебикін, А.І. Чоботарь, Л.М. Юр’єва; Г. Кауфман, Р. Лазарус, Г. Сельє, С. Розенцвейг, та інші). Ряд дослідників доводять, що різноманітні прояви агресії людини є реакцією на певні провокації (Л. Берковіц, Р. Берон, Д. Річардсон, Д. Майерс). Про функціональне призначення агресивних проявів особистості йдеться у працях як вітчизняних, так і зарубіжних науковців (Н.Ф. Каліна, М.Д. Левітов, Н.Ю. Максимова, К.Л. Милютіна, А.О. Реан, О.П. Саннікова, Е. Аронсон, R. Ardrey, L. Berkowitz, А. Бандура A. Buss, J. Dollard, L. Doob, К. Лоренц, N. Miller, O. Mowrer, G. Rochlin, L. J. Saul, S. Feschbach, З. Фрейд, Е. Фромм, З. Шасварі та багато інших). 
Загальним для психологічних пояснень агресії є те, що агресивної поведінки можна уникнути: імовірність її появи залежить від безлічі сприятливих і перешкоджаючих агресії факторів, що пов’язані як з самою особистістю, так і з навколишнім середовищем. Одним з факторів, що пов’язаний з проявами агресії є цінності. 
Особливості формування духовності особистості на сучасному етапі полягають в тому, що цей процес відбувається в умовах соціально-економічної кризи суспільства, розширення соціальної самостійності та ініціативи молоді. Це приводить до критичного переосмислення досвіду попередніх поколінь, формує нові уявлення щодо свого майбутнього та майбутнього суспільства, спричиняє переоцінку системи цінностей. 
На сьогоднішній день існує багато досліджень з проблем як агресії, агресивної поведінки, так і ціннісних орієнтації особистості. Проблема становлення ціннісних орієнтацій докладно розглянута у працях К.А. Абульханової-Славської, А. Адикулова, О.Г. Асмолова, І.Д. Беха, Б.С. Братуся, М.Й. Боришевського, Т.В. Бутківської, Л.С. Виготського, О.Г. Дробницького, А.Г. Здравомислова, О.М. Леонтьєва, С.Д. Максименка, С.Л. Рубінштейна, Н.В. Скотної, Л.М. Смірнова, Л. Столовича, В.П. Тугаринова, Н.В. Чепелєвої, В. Франкла, Н.В. Фролової, В.О. Ядова та інших дослідників. Та надзвичайно мало досліджень, де йдеться про зв’язок агресивної поведінки з ціннісними орієнтаціями особистості. Актуальність та недостатня розробленість даної проблеми визначили вибір теми дослідження „Співвідношення агресивної поведінки та ціннісних орієнтацій особистості”. 
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є складовою науково-дослідної роботи кафедри психології Львівського національного університету ім. І. Я. Франка “Психологічний аналіз соціальної активності особистості” (номер держреєстрації 0199U003619). Тема затверджена Вченою Радою Львівського національного університету ім. І. Я. Франка (протокол № 24/4 від 25 квітня 2001 р.) та закоординована Радою з координації наукових досліджень в галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 6 від 19 червня 2007 р.). Автором досліджувалась проблема агресивної поведінки у площині соціальної активності особистості. 
Мета дослідження полягає у розкритті особливостей агресивної поведінки, ціннісних орієнтацій особистості, характеру їх співвідношення та прояву
Фото Капча