Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Статистичне дослідження інфляції і цін в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота на тему:
«СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФЛЯЦІЇ І ЦІН В УКРАЇНІ»
 
ПЛАН
ВСТУП
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНФЛЯЦІЇ І ЦІН В УКРАЇНІ
1.1 Поняття інфляції, види, причини, наслідки для України
РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ІНФЛЯЦІЇ І ЦІН УКРАЇНИ
2. 1. Статистичні методи аналізу інфляції і цін
2. 2. Система показників для статистичного вивчення інфляції і цін в Україні
2. 3. Інформаційне забезпечення аналізу споживчих витрат населення
РОЗДІЛ 3
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНФЛЯЦІЇ І ЦІН В УКРАЇНІ
3. 1. Аналіз інфляції в Україні у 2011 році
3. 2 Статистичний аналіз змін споживчого кошику в Україні
3. 3. Аналіз індексу споживчих цін в Україні
ДОДАТКИ
Додаток А
Додаток Б
 
ВСТУП
Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіших важелів макроекономічного регулювання, інструментом, за допомогою якого уряди мають змогу регулювати економічний розвиток. Саме тому діяльність виконавчої влади кожної країни спрямована на забезпечення стабільності фінансово-кредитної системи та фінансового стану в цілому.
З переходом до ринкових форм господарювання в Україні особливого значення набуває державна політика, реалізація якої спрямована на досягнення стабілізації макроекономічних параметрів економічного зростання.
Одним із найважливіших макроекономічних чинників, який, з одного боку, має надзвичайний вплив на стан економіки будь-якої країни, а з іншого – виступає своєрідним індикатором рівноважного стану економіки, є інфляція. Оскільки інфляція є складним багатофакторним явищем, доцільно досліджувати не тільки рівень та динаміку споживчих цін безпосередньо, а й інфляційні процеси загалом, ураховуючи також час, вплив інших економічних факторів, інфляційні очікування тощо. У перехідних економіках інфляційним процесам притаманні певні особливості їхнього протікання, тому вони потребують принципово нових підходів щодо управління ними у взаємозв'язку з факторами економічного зростанням та рівнем зайнятості.
Україна, набувши незалежності, проходить свій шлях у будуванні ринкової економіки, що, безперечно, викликає необхідність розгляду сукупності економічних параметрів, які обумовлюють специфічний характер протікання інфляційних процесів та можливість управління ними, пристосування до них та їхнього стримування.
Окремі аспекти цієї багатогранної проблеми були і є предметом наукових досліджень багатьох українських учених-економістів, зокрема А. Гальчинського, В. Гейця, О. Дзюблюка, М. Звєрякова, С. Корабліна, Н. Костіної, О. Мельника, В. Найдьонова, О. Петрика, О. Редькіна, М. Савлука, О. Чернявського та інших. Серед учених близького зарубіжжя заслуговують уваги праці Л. Абалкіна, Л. Красавіної, О. Лаврушина, С. Лушина, С. Меншикова, В. Новожилова та інших відомих економістів.
Незважаючи на велику кількість фахових досліджень, спрямованих на вирішення проблеми регулювання інфляції в Україні, питання стосовно стримування інфляційних процесів і розробки конкретних заходів антиінфляційної політики залишається актуальним і остаточно не вирішеним.
Тому метою роботи є статистичне дослідження інфляції і цін в Україні.
Для досягнення зазначеної мети поставлені такі завдання:
  • вивчити теоретичні засади цін та інфляції;
  • розглянути методологічні основи аналізу інфляції;
  • розглянути методологічні основи аналізу цін;
  • проаналізувати рівень інфляції в Україні;
  • з’ясувати умови впливу різноманітних чинників на рівень інфляції;
  • визначити основні напрямки антиінфляційної політики держави;
Об'єктом дослідження є рівень цін і інфляції в Україні
Інформаційною базою роботи є: закони і нормативно-правові акти України, що регулюють ціноутворення та рівень інфляції в Україні, журнали, підручники, ресурси Інтернет.
 
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНФЛЯЦІЇ І ЦІН В УКРАЇНІ
1.1 Поняття інфляції, види, причини, наслідки для України
Інфляція (від лат.  inflatio – роздування) – тривале зростання загального рівня цін, що, відповідно, є свідченням зниження купівельної спроможності грошей. [6, с. 254]
Розмір множини товарів, ціни на які зростають, та довжина процесу зростання цін є важливими характеристиками поняття інфляції. Наприклад, слід вирізняти відносне зростання цін, за якого ціни на окремі товари (послуги) зростають значно швидше (нафта, наприклад), ніж інші, або ж останні можуть залишатися постійними. Відповідно, зростання цін в одному періоді та відсутність або ж надто слабке зростання в наступних не є інфляцією.
Через складність інфляційних процесів існують суперечності між різними економічними школами щодо причин її виникнення. Наприклад, згідно з монетарною теорією «інфляція завжди і всюди є грошовим феноменом» (Мілтон Фрідман). При цьому, визначення процесу зростання цін як грошового явища можливе лише за умови безперервності і тривалості в часі процесу зростання цін. Збільшення грошової маси (створення нових грошей) може призводити до зростання цін, однак цілком очевидним цей взаємозв'язок стає лише за високого зростання пропозиції грошей. Окрім збільшення пропозиції грошей, існує досить багато причин виникнення і розвитку інфляційних процесів.
Основними негативними наслідками інфляції є падіння рівня життя населення. Найбільше страждають групи населення з фіксованим доходом – наприклад, особи, що отримують заробітну плату або ж соціальну допомогу від держави. Відбувається також погіршення очікувань щодо макроекономічної ситуації в майбутньому, що приводить, зокрема, до зниження ділової активності (через інвестиційну складову).
«Інфляція – це податок, що може вводитися без прийняття закону», – зазначив засновник монетаризму Мілтон Фрідман. Зростання цін призводить до зменшення реальної вартості утримуваних грошей (наприклад, зростання цін на 10% має той же ефект як і додатковий податок при
Фото Капча