Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Світоглядні орієнтації особи в умовах трансформації суспільства

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Кривега Людмила Дмитрівна
 
УДК 17: 159. 923
 
Світоглядні орієнтації особи в умовах трансформації суспільства
 
09. 00. 03 - соціальна філософія та філософія історії
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук
 
Харків – 1999
 
Дисертацією є рукопис 
Робота виконана в Запорізькому державному університеті Міністерства освіти України. 
Науковий консультант: доктор філософських наук, професор Воловик Віталій Іванович, завідувач кафедри філософії Запорізького держуніверситету.
Офіційні опоненти: 
–доктор філософських наук, професор Воронкова Валентина Григорівна, завідувач кафедри адміністративного менеджменту Запорізької державної інженерної академії; 
–доктор філософських наук, професор Лозовий Віктор Олексійович, завідувач кафедри культурології Національної юридичної академії України (м. Харків) ; 
–доктор філософських наук, доцент Жадько Віталій Андрійович, начальник кафедри соціально-економічних дисциплін Запорізького юридичного інститута МВС України. 
Провідна установа: Дніпропетровський державний університет, кафедра філософії, Міністерство освіти України. 
Захист відбудеться «24» вересня 1999 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 64. 700. 01 при Університеті внутрішніх справ (310080, м. Харків, проспект 50-тиріччя СРСР, 27). 
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Університету внутрішніх справ (310080, м. Харків, проспект 50-тиріччя СРСР, 27). 
Автореферат розісланий “12” липня 1999 року. 
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність теми дослідження обумовлена теоретичними і практичними потребами соціуму країн Східної Європи, що радикально змінюється. Процеси, які відбуваються у цьому регіоні і порівняні з падінням Римської Імперії, викликали радикальні зміни світоглядних орієнтацій мас. З'ясування “больових точок” світоглядної карти людини, що живе в період трансформації суспільства, пошук детермінант формування світоглядної орієнтації сучасної людини є плідне поле для соціально-філософського аналізу та культурологічних роздумів. 
Аналіз світоглядної орієнтації дозволяє відобразити мінливість, рухливість, змінюваність світогляду особи, виявити його сумарний вектор періоду трансформації суспільства, уловити тенденції розвитку сучасних форм світогляду, механізм його формування. 
Важливою причиною актуалізації досліджуваної проблеми є ідейна криза, якої зазнають пострадянські країни в цілому та Україна зокрема. Якщо в рамках системної кризи, що переживається соціумом, який трансформується, економічна криза є найгострішою, то ідейна є найбільш глибокою. Ясно, що доки суспільство і особа не відновлять своєї ідентичності, доки не розберуться у власній системі цінностей і світорозумінні, не визначать сенс своєї життєдіяльності і світоглядні орієнтири, перетворююча енергія буде витрачатися марно, соціально неефективно. Україна набула політичної незалежності і гостро потребує ідейної і світоглядної незалежності – знаходження соціально ефективної стратегії влаштування українського народу, збереження ним національної самобутності і продовження традицій тисячолітньої історії. При цьому важливо враховувати світовий досвід соціального трансформування і шляхи вирішення світоглядних проблем, що виникали. 
Розвиток в Україні демократичних і ринкових принципів соціального буття зіткнувся з світоглядною інерцією мас, з непідготовленістю патерналістично орієнтованої особи до світоглядної свободи. Це обумовлює пізнавальний інтерес до виявлення специфіки світоглядної орієнтації особи пострадянського типу, а також ринково орієнтованої особи. Актуальним є дослідження факторів звернення сучасної особи до релігійного світорозуміння, а також з'ясування детермінант оптимізації світоглядної орієнтації особи в умовах становлення і розвитку незалежної України. 
Заперечення світоглядної однолінійності, сугубо соціальної детермінації світоглядних орієнтацій дозволяє аналізувати співвідношення індивідуального світовідчуття і масових настанов, особливості світоглядної боротьби в пострадянському регіоні, вплив засобів масової інформації на формування світоглядної орієнтації особи. 
Гострою проблемою політичної практики України є необхідність налагодження діалогу між представниками різних світоглядних орієнтацій, їх конструктивного співробітництва у вирішенні актуальних проблем українського суспільства. У даному дослідженні зроблена спроба аналізу принципів світоглядної культури у суспільстві, що трансформується, обгрунтовується необхідність в умовах конституційно закріпленого ідеологічного плюралізму створення силового світоглядного поля, яке виражає ідеологічну позицію держави, смисл і перспективи реформ, що проводяться ними. Ідеологічна функція держави відносно оцінки і вироблення у населення відношення до процесів оновлення України пущена, на наш погляд, на самоплив. Соціальне інформування здійснюється приватними засобами інформації виходячи з концепції катастрофізму і інтересів того чи іншого регіону або корпорації. Більшість населення сучасного українського суспільства не здатна самостійно орієнтуватися у складному сурогаті ціннісних і поведінкових програм плюралістичного суспільства, які взаємовиключають один одне. Потрібне у зв'язку з цим теоретичне дослідження факторів, що впливають на світоглядний вибір сучасної особи, бо світоглядні орієнтації людей – найважливіший і давно уже самодостатній фактор не тільки економіки, а й соціального розвитку в цілому, погашена або розборкана енергія перетворення суспільства. 
Уточнення сутності, тенденцій розвитку світоглядних орієнтацій сучасної особи необхідне також для поглиблення соціально-філософської та культурологічної рефлексії, розвитку методології соціологічних, соціально-психологічних і політологічних теорій. 
Головною тенденцією світового розвитку є рух до поліфонічних соціальних форм, що все більше ускладнюються, до змагальності світоглядних установок. З'ясування механізмів світоглядного регулювання особою своєї життєдіяльності в умовах трансформації суспільства буде сприяти розробці ефективних соціальних технологій у духовній сфері. 
Таким чином, актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена не тільки її теоретичним, а й практичним значенням. 
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалась відповідно до комплексної цільової програми Міністерства освіти України №0194. У. 043134 “Вдосконалення змісту та методики викладання філософських дисциплін у вузі як фактор формування свідомості молодого спеціаліста незалежної України”. 
Стан наукової розробленості проблеми. Поняття “світогляд” стало предметом спеціального філософського
Фото Капча