Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Технологічні та якісні властивості вовни овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
“ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”
 
ЗАРУБА КОСТЯНТИН ВІТАЛІЙОВИЧ
 
УДК 636. 32/38/083.
 
ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ЯКІСНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОВНИ ОВЕЦЬ ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ
 
06. 02. 04 – технологія виробництва продуктів тваринництва
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
 
Херсон – 2008
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова “Асканія-Нова” – Національному науковому селекційно-генетичному центрі з вівчарства, УААН
 
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Херсонського державного аграрного університету за адресою: 73006, м. Херсон – 6, вул. Р. Люксембург, 23. 
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. В ринкових умовах збільшення виробництва вовни і баранини повинно відбуватися не лише за рахунок збільшення поголів’я, але і підвищення його продуктивності. Значним резервом також є покращення якості виробленої сировини. 
Тонкорунне вівчарство ніколи не втрачало і не втратить перспектив розвитку в культурі аграрного виробництва. Про це свідчить відносно висока чисельність тонкорунних овець в різних країнах та динаміка світових цін на вовну в залежності від її тонини. Тонина вовни є важливим селекційним і технологічним показником, а вовнова продуктивність та якість вовни показниками, що характеризують господарську та племінну цінність тварин. 
До цього часу відсутні надійні методики відбору овець у ранньому віці за ознаками вовнової продуктивності. Існуючі методи не можна вважати досконалими, бо вони базуються на даних суб’єктивної оцінки. Тому розробка методів оцінки овець в ранньому віці на підставі об’єктивних показників має велике економічне значення та дає можливість значно підвищити ефективність відбору. 
Вивчення процесів формування вовнового покриву та факторів, що впливають на них в онтогенезі, встановлення специфічних відмінностей у різні вікові періоди з врахуванням зовнішніх умов, типу конституції тварин та характеру вовнового покриву, має велике значення для вівчарства. 
На даний час не достатньо вивчено вікову мінливість якості вовни, зокрема, питання щодо динаміки росту вовни у окремих порід овець в різних умовах. Успішне вирішення цієї проблеми дозволить підвищити економічну ефективність ведення вівчарства в сучасних ринкових умовах. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження за темою виконано у відповідності з тематичним планом науково-дослідних робіт лабораторії вовнознавства інституту тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова “Асканія-Нова” – Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства УААН згідно НТП “Вівчарство” за завданням “Розробити систему стандартизованих показників оцінки якості вовни та методів їх визначення” (номер державної реєстрації 0197U013639). 
Мета і завдання досліджень. Основною метою роботи було комплексне вивчення технологічних та якісних властивостей вовни, а також рівня продуктивності у овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи з різним характером песижності при народженні та визначення доцільності відбору новонароджених ягнят за цими показниками. 
Відповідно до мети досліджень були поставлені наступні завдання: 
- оцінити характер вовнового покриву, складчастість шкіри та живу масу ягнят таврійського типу при народженні; 
- встановити закономірності росту і розвитку ягнят, їх збереженість в різні вікові періоди; 
- виявити вікові та індивідуальні особливості формування вовнового покриву ярок у віці 2-3 дні, 4, 8, 15 та 27 місяців; 
- дослідити взаємозв’язки між характером вовнового покриву, живою масою і складчастістю шкіри у ягнят при народженні з конституцією, подальшою продуктивністю та якістю вовни дорослих овець; 
- встановити можливість раннього прогнозування продуктивності та якості вовни, враховуючи характер вовнового покриву ягнят у 2-3-денному та 2, 4 і 8-місячному віці; 
- визначити економічну ефективність проведених досліджень. 
Об’єкт досліджень. Вівці таврійського внутріпородного типу асканійської тонкорунної породи племзаводу “Асканія-Нова” з різною песижністю при народженні. 
Предмет досліджень. Характер вовнового покриву новонароджених ярок, їх ріст та розвиток, продуктивність, вікова і топографічна мінливість довжини вовни, тонини та її вирівняності, звивистості, густоти, кількості жиропоту. 
Методи досліджень У роботі використано загальноприйняті методи досліджень: зоотехнічні (експертна оцінка конституційно-продуктивних якостей, визначення рівня вовнової продуктивності), лабораторні (визначення фізико-механічних властивостей вовни – істинної довжини, тонини, вмісту жиропоту та його складу), статистичні (проведена біометрична обробка результатів для визначення селекційно-генетичних параметрів). 
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше, на основі експериментальних досліджень, у ярок таврійського типу встановлено взаємозв’язок між характером вовнового покриву (песижністю) ягнят при народженні та продуктивністю і якісними показниками вовни у цих овець в дорослому стані. Отримано нові дані щодо характеру вовнового покриву новонароджених ягнят, кількісного та якісного складу песиги, її топографічної мінливості та процесів випадання, сортового складу рун, вікової та топографічної мінливості якісних показників вовни, інтенсивності росту та розвитку молодняку. Отримані результати дозволяють визначити найбільш ефективні ознаки відбору новонароджених ягнят, які в дорослому віці будуть характеризуватися кращими показниками продуктивності. 
Практичне значення одержаних результатів. Результати проведених досліджень на вівцях таврійського типу асканійської тонкорунної породи є підставою для використання фенотипових ознак раннього онтогенезу (наявність песиги, її густота та довжина) при визначенні рівня розвитку кількісних та якісних показників вовнової продуктивності. 
Основні положення дисертаційної роботи впровадженні в племзаводі “Асканія-Нова”. 
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота містить результати досліджень, які одержано здобувачем особисто при виконанні тематики науково-дослідної роботи. Методика
Фото Капча