Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичні основи обліку власного капіталу

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
1.1 Сутність, значення та джерела формування власного капіталу
1.2 Складові елементи власного капіталу та їх характеристика
1.3 Політика управління власним капіталом підприємства
РОЗДІЛ ІІ. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»
2.1 Синтетичний та аналітичний облік власного капіталу
2.2 Методика складання звіту про власний капітал
2.3 Шляхи удосконалення обліку власного капіталу ПАТ «Укртелеком»
Висновки і пропозиції
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Актуальність теми. Облік на кожному етапі розвитку економіки значним чином зумовлюється діючим господарським механізмом, процеси якого він відображає і контролює. В умовах переходу до ринкової економіки особливої актуальності набирають облік власного капіталу, наявність якого дозволяє функціонувати підприємствам всіх форм власності. Актуальність обліку власного капіталу виникла через появу нових організаційно-правових форм підприємств, внаслідок прийняття нормативних документів, які найближче до умов функціонування ринкової економіки. Так як побудова цього обліку забезпечить власникам ефективний контроль за формуванням джерел власних коштів на їх використання.
Аналіз останніх наукових досліджень. Окремі питання теорії власного капіталу, а також методики організації обліку власного капіталу на підприємстві присвячені наукові роботи таких економістів як: І. А. Бланк, Є. В. Мних, А. Д. Бутко, А. П. Бобяк, Н. О. Шевчук, а також фахівці – О. С. Савченко, Ю. М. Воробйов, Н. В. Харченко, Л. Г. Ловінська, В. О. Озеран, О. М. Петрук, А. А. Пилипенка, В. В. Сопка та інших авторів, які започаткували теоретичне обґрунтування і подальшу розробку даної теми.
Мета курсової роботи – дослідження теоретичних основ обліку власного капіталу та практичне застосування обліку власного капіталу для ведення та заповнення бухгалтерської звітності на прикладі ПАТ «Укртелеком».
Для досягнення вище зазначеної мети у рамках даного дослідження були поставлені наступні завдання:
розкрити сутність, значення та джерела формування власного капіталу;
розглянути характеристику елементів власного капіталу;
здійснити огляд політики управління власним капіталом;
розглянути синтетичний та аналітичний облік власного капіталу;
розкрити методику заповнення і складання звіту про власний капітал;
розробити шляхи вдосконалення обліку власного капіталу.
Об'єктом дослідження є організація і методика проведення обліку власного капіталу на ПАТ «Укртелеком», що знаходиться за адресою м. Київ, 01601, бульваp Шевченка, 18. ПАТ «Укртелеком» є лідером ринку швидкісного фіксованого доступу до мережі Інтернет та займає домінуюче становище на ринку фіксованої телефонії. ПАТ «Укртелеком» діє на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та інших законодавчих актів України та Статуту.
Укртелеком вбачає свою місію в тому, щоб:
задовольняти потреби підприємств та громадян України в телекомунікаційних послугах високої якості;
забезпечувати інтереси своїх акціонерів шляхом досягнення високих фінансових результатів діяльності;
забезпечувати інтереси суспільства у створенні високорозвиненої інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури держави.
Предметом дослідження є облік власного капіталу ПАТ «Укртелеком».
Структура курсової роботи. Дана курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків та пропозицій, додатків та списку використаних джерел. У першому розділі висвітлено теоретичні основи обліку власного капіталу, визначено суть власного капіталу, джерела його утворення; охарактеризовано елементи власного капіталу та описано політику управління власним капіталом підприємства. У другому розділі описуємо облік власного капіталу за допомогою синтетичного та аналітичного обліку; наведено методику складання звіту про власний капітал та можливі шляхи удосконалення обліку власного капіталу на ПАТ «Укртелеком».
Інформаційна база курсової роботи представлена законодавчими, нормативними актами, збірниками наукових праць, підручниками, стандартами бухгалтерського обліку, інформацією друкованих та електронних періодичних видань, а також річної фінансової звітності за 2013 р. ПАТ «Укртелеком» (у складі Балансу, Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів та Звіту про фінансові результати).
 
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
 
1.1 Сутність, значення та джерела формування власного капіталу
 
Розвиток ринкової економіки і прагнення підприємств до повної господарської незалежності все більше концентрує увагу на управлінні джерелами фінансування діяльності, в тому числі такого важливого джерела як власний капітал. Адже власний капітал не тільки забезпечує фінансову незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування, а й забезпечує фінансову стійкість, впливає на рівень конкурентоспроможності підприємства і є засобом компенсації тимчасово понесених збитків.
Результати дослідження природи власного капіталу різними авторами дають змогу розмежувати економічне і облікове значення цього терміну, оскільки в політичній економіці капітал є фактором виробництва, інколи ототожнений із засобами виробництва, а з бухгалтерської точки зору, капітал є різницею між активами підприємства і його зобов’язаннями.
Капітал є головним джерелом формування добробуту його власників. Він забезпечує необхідний рівень цього добробуту як у поточному, так і в перспективному періоді. Споживана в поточному періоді частина капіталу виходить з його складу, будучи спрямованою на задоволення поточних потреб його власників. Частина, що накопичується, покликана забезпечити рівень майбутнього їхнього добробуту.
Слід відмітити, що головним чином власний капітал розглядається як цілісна величина і не враховуються особливості функціонування його окремих складових.
Аналізуючи дефініції терміну «власний капітал», наведені в різних літературних джерелах, можна зробити висновок, що думки вчених і практиків розділилися (табл. 1. 1) [5].
 
Таблиця 1.1
Аналіз дефініцій поняття
Фото Капча