Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичні та практичні проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб за порушення у сфері господарювання

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Теоретичні та практичні проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб за порушення у сфері господарювання
 
Кантор Н. Ю., викладач
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Україна
Досліджено проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб за порушення в процесі господарської діяльності. Встановлено, що сьогодні існує належна теоретична основа для визнання юридичних осіб суб’єктами адміністративної відповідальності. Зроблено висновок про необхідність закріплення відповідних змін у чинному законодавстві для підвищення ефективності його практичної реалізації.
Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративне стягнення, адміністративно-господарські санкції, юридична особа.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Кантор Н. Ю.
Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко, ул. Ивана Франко, 24, г. Дрогобыч, Украина
Исследованы проблемы административной ответственности юридических лиц за нарушения в процессе хозяйственной деятельности. Установлено, что сегодня существует надлежащая теоретическая основа для признания юридических лиц субъектами административной ответственности. Сделан вывод о необходимости закрепления соответствующих изменений в действующем законодательстве для повышения эффективности его практической реализации.
Ключевые слова: административная ответственность, административное взыскание, административнохозяйственные санкции, юридическое лицо.
THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE LIABILITY OF LEGAL PERSONS FOR VIOLATION IN THE FIELD OF ECONOMIC ACTIVITY
Kantor N. Y.
Ivan Franko State Pedagogical University in Drohobych, str. Ivan Franko, 24, Drohobych, Ukraine
Administrative responsibility is an important institution of administrative law, which is being actively investigated by many domestic scholars. However, the issue of administrative liability of legal persons remains understudied. For a long time, in the science of administrative law legal persons were not considered as subjects of administrative responsibility, as the Code of Administrative Offences of Ukraine extends its validity to individuals. The need to solve this problem is caused by the need to concentrate administrative mechanisms of impact on businesses in the hands of the state.
Administrative liabilities of legal entities and individuals have the following common features: public binding nature, availability of the administrative jurisdiction, special procedure of bringing to responsibility. However, the liability of legal persons has some peculiarities. Legal persons as economic entities primarily violate the administrative and economic legislation. They can be subjected to administrative and economic sanctions. The Commercial Code of Ukraine can be called the first regulatory instrument providing administrative liability of legal persons. Individual regulations of tax, antitrust, currency legislation also treat legal persons as subjects of responsibility for violation.
The legislation regulating administrative liability of legal persons is quite branched and requires systematization by creation of a separate codified act or introduction of amendments and additions to the current Code of Administrative Offences of Ukraine. It is necessary to establish a clear list of the bodies and the procedure of bringing legal persons to administrative liability. Now, every public authority uses its separate and largely imperfect procedure for consideration of cases on administrative offenses of legal persons and the imposition of administrative penalties. It is also necessary to define the system of measures of administrative liability of legal persons, which may include financial, property, restrictive and organizational sanctions. The question of timing of bringing legal entities to administrative responsibility also requires settlement. All this should help improve the effectiveness of application of the law on administrative responsibility of legal persons – business entities, as well as observance of requirements of the law by all participants of economic and management relations.
Key words: administrative liability, administrative penalty, administrative and economic sanctions, business entity, legal person.
Понад два десятиліття Україна розвивається як суверенна й незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Відповідно, удосконалюється також національна система права, зокрема, її невід’ємна складова – фундаментальна галузь публічного права, а саме адміністративне право, важливим інститутом якого є інститут адміністративної відповідальності.
Загалом питання адміністративної відповідальності доволі ґрунтовно розглядалися в працях В. Б. Авер’янова, Ю. П. Битяка, І. П. Голосніченка, С. Т. Гончарука, Є. В. Додіна, Л. В. Коваля, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, Д. М. Лук’янця та інших відомих вітчизняних учених- адміністративістів. Водночас, незважаючи на досягнення національної науки адміністративного права, залишається недостатньо вивченою проблема адміністративної відповідальності юридичних осіб. До того ж вона не має належного вирішення й у законодавстві України. У зв’язку із цим не втрачає актуальності встановлення загальних засад і підстав адміністративної відповідальності юридичних осіб, уніфікації порядку притягнення їх до відповідальності та переліку стягнень, що можуть до них застосовуватися. Наукові пошуки в цьому напрямі в теорії адміністративного права продовжуються.
Мета статті – дослідження проблем адміністративної відповідальності юридичних осіб за порушення у сфері економіки в процесі здійснення ними господарської діяльності, що може мати неабияке теоретичне й практичне значення для розвитку науки адміністративного права та підвищення ефективності застосування законодавства про адміністративну відповідальність.
Відсутність законодавчого визначення поняття «адміністративна відповідальність» спричиняє численні його тлумачення, наприклад: адміністративна відповідальність – це різновид юридичної відповідальності, що являє собою сукупність адміністративних правовідносин, які виникають у зв’язку із застосуванням уповноваженими органами (посадовими особами) до
Фото Капча