Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретико-практичні аспекти обліку та контролю використання продукції рослинництва на сільськогосподарському підприємстві

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
66
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Законодавчо – нормативні та теоретичні аспекти обліку витрат виробництва і виходу продукції рослинництва
1.1 Законодавчо-нормативні аспекти обліку витрат виробництва та випуску продукції рослинництва
1.2 Теоретичні аспекти обліку витрат виробництва та випуску продукції рослинництва
Розділ 2. Фінансово – економічна характеристика ВАТ «Зелений Гай» Вознесенського району 
2.1 Фінансово-економічна характеристика ВАТ «Зелений Гай»
Розділ 3. Облік витрат і виходу продукції рослинництва в ВАТ «Зелений Гай» Вознесенського району 
3.1 Первинний облік витрат та виходу продукції рослинництва
3.2 Аналітичний і синтетичний облік витрат та виходу продукції рослинництва
3.3 Порядок обчислення собівартості продукції рослинництва
3.4 Шляхи вдосконалення обліку витрат та виходу продукції рослинництва 
Висновки
Додатки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Ефективність фінансово-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств в значній мірі залежить від якості управлінських рішень. Крім прийняття рішень про оптимальне використання ресурсів підприємства, постає потреба в прийнятті рішень щодо найбільш вигідного використання продукції для одержання максимального прибутку та уникнення заскладованості. Продукція сільського господарства може використовуватися в різних напрямках (на переробку, у виробництво, реалізація покупцям, працівникам тощо), при чому за різними цінами. Тому бухгалтерський облік, а особливо облік процесу реалізації, як основа інформаційного забезпечення управлінської діяльності, потребує вдосконалення. Будь-яке підприємство має дерево цілей. Значимість цілей може істотно варіюватися, але в більшості випадків домінують економічні цілі. Тобто підприємство повинне працювати з прибутками. Головною задачею при цьому виступає підвищення доходів підприємства, а надто від реалізації готової продукції, якщо це сільськогосподарське підприємство. Місце і роль процесу реалізації у суспільному відтворенні визначається господарським механізмом, який встановлює умови реалізації та умови розрахунків за продану продукцію, нерідко регулює ціни. Реформа бухгалтерського обліку не змінила суті процесу реалізації, запропонувавши дещо інші підходи до організації його обліку. Таким чином, важливість та складність обліку та внутрішнього контролю використання продукції рослинництва обумовили вибір теми курсової роботи.
Метою розробки даної курсової роботи було дослідження стану, визначення шляхів вдосконалення обліку та контролю використання продукції рослинництва у відкритому акціонерному товаристві “Зелений Гай” Вознесенського району (далі ВАТ “Зелений Гай”). Для досягнення мети поставлені і вирішені такі задачі:
- узагальнити теоретичні положення обліку та контролю використання продукції рослинництва;
- обґрунтувати методику проведення контролю використання продукції рослинництва;
- проаналізувати фінансово-господарський стан підприємства;
- дослідити стан обліку використання продукції рослинництва в досліджуваному підприємстві;
- розробити шляхи вдосконалення обліку та контролю використання продукції рослинництва.
Об'єктом даного курсового дослідження є бухгалтерський облік та контроль використання продукції, а предметом виступають теоретико-практичні аспекти обліку та контролю використання продукції рослинництва на сільськогосподарському підприємстві.
В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи: монографічний – при вивченні літературних джерел з означеної проблеми; розрахунково-конструктивний, порівняння – при порівнянні показників; динамічний, математико-статистичний, аналізу бухгалтерської звітності – при дослідженні фінансово-господарського стану підприємства.
 
Розділ 1. Законодавчо – нормативні та теоретичні аспекти обліку витрат виробництва і виходу продукції рослинництва
 
1.1 Законодавчо-нормативні аспекти обліку витрат виробництва та випуску продукції рослинництва
 
Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначені Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16. 07. 1999 р. № 996-ХVІ [15].
Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.
Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюють Міністерство фінансів, національний банк, Державне казначейство, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в межах повноважень, передбачених законодавством, з метою:
- створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;
- для удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
Для забезпечення наукового обґрунтування та гармонізації національної системи бухгалтерського обліку відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку була створена Методологічна рада, яка діє як дорадчий орган при Міністерстві фінансів України.
Закон про бухгалтерський облік визначає, що національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку є основними нормативно-правовими документами у системі регулювання бухгалтерського обліку, які визначають принципи та методи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам.
Як вже зазначалося, однією з обов'язкових умов визнання доходу є достовірне визначення витрат, пов'язаних з одержанням такого доходу. Тому важливим для бухгалтерського обліку є питання визначення собівартості продукції, особливо сільськогосподарської, яка має свої особливості.
Відповідно до пункту шостого статті 6 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“ та протоколу № 2 засідання Науково-методичної ради “Облік, звітність та аудит в галузях агропромислового виробництва“ від 2 лютого 2001 року, з метою забезпечення єдності в складі і
Фото Капча