Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Термінологічний словник з дисципліни "Гроші та кредит"

Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 
УДК 336.74 (079)
ББК 65.26 р
М 48
 
Вступ
 
Дисципліна „Гроші та кредит” є нормативною дисципліною напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво”.
Наука про гроші та кредит закладає фундамент економічних знань у важливій сфері економічних відносин. У поєднанні з економічною теорією, фінансами, інвестуванням, страхуванням, статистикою та іншими навчальними дисциплінами даний курс формує загальні погляди студентів на сутність, значення і напрямки використання грошей та кредиту; дає уяву про інституційні утворення, що здійснюють свою діяльність в межах грошового і валютного ринків; формує теоретичну базу для оцінювання й аналізу грошово–кредитної політики, що проводиться в країні.
Курс поєднує теоретичний і практичний аспекти грошових і кредитних відносин, теорію і організаційні основи банківської діяльності, дозволяє глибше зрозуміти їх значення і механізм використання в економіці країни. Дисципліна “Гроші та кредит” є базою для прикладного вивчення таких дисциплін, як "Банківська справа”, „Інвестування”, „Фінанси підприємств”, тощо. 
Метою даного навчально–методичного посібника є надання допомоги студентам усіх економічних спеціальностей, які навчаються у Національному університеті водного господарства та природокористування за напрямом 0501 „Економіка і підприємництво” у самостійному вивченні дисципліни.
Навчально-методичний посібник розроблений на основі нормативної робчої програми з дисципліни для освітньо–кваліфікаційного рівня „Бакалавр” і орієнтований на кредитно– модульну систему організації навчального процесу.
 Він містить необхідний теоретичний, практично–методичний матеріал, який буде сприяти більш ефективному засвоєнню основних ідей, підходів та інструментарію цієї дисципліни
 
Ключові слова : гроші, кредит, грошово – кредитна політика, грошово – кредитне регулювання.
 
Інформаційні ресурси
 
1. Базова література 
1.1. Гроші та кредит: Підручник.-3-тє видання перероб.і доп. /за заг.ред. М.І.Савлука.-К.:КНЕУ, 2002.-598 ст.
1.2. Гроші та кредит: Підручник/ за ред.проф. Б.С.Івасіва.-Тернопіль: Карт-бланш, 2002.-510 ст.
1.3. Алексєєв І.В. Гроші та кредит: Навч. пос.- К.: Знання,2009.-253 с.
2. Допоміжна література
2.1. Александрова М.М., Маслова С.О. Гроші. Фінанси. Кредит: Навч.пос.-2-ге вид.перероб.і доп.-К.:ЦУЛ, 2002. - 336 с.
2.2. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч.пос.:-К. вид-во „Основи”, 2001. - 411с.
2.3. Гроші банки та кредит: У схемах та коментарях: Навч.пос./ за ред. Б.Б.Луціва.- Тернопіль: Карт Бланш, 2000.-225 с.
2.4. Гринькова В.М., Проскура О.Ю. Гроші і кредит: Навч. пос.-Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2003.- 208 с.
2.5. Костіна Н.І. Гроші та грошова політика: Навч.пос.-К.: НІОС, 2001. - 224 с.
2.6. Лагутін В.Г. Гроші та грошовий обіг: Навч.пос.-3-тє вид.,-К.: Т-во „Знання”, КОО, 2002.-199 с.
2.7. Лагутін В.Д. Кредитування: Теорія і практика: Навч.пос.-2-ге вид., К.: Т-во „Знання”,КОО, 2002.-215 с.
2.8. Мельник О.М. Інфляція: теорія і практика регулювання.-К.:Т-во «Знання», КОО, 1999.- 291 с.
2.9. Мишкін, Фредерік К., Економіка грошей банківської справи і фінансових ринків. / пер. з англ. С.Панчишін, А.Стасишин, Г.Стеблій. - К.: Основи, 1999. - 963 с.
2.10. Стельмах В.С. та ін. Грошово-кредитна політика в Україні (За ред.В.І. Міщенка.-2-ге вид.переробл.і доповн..-К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003.- 421 с.
2.11. Семко Т.В., Руденко М.В. Гроші та кредит у схемах і таблицях.- К.: ЦНЛ, 2006. – 158 с.
2.12. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит. Навч.пос./ під ред.проф.Л.О. Дробозіної.- Рівне: видавнича агенція „Вертекс”, 2001.-352с.
 
3. Інстуктивно – методична література
3.1. Закон України “ Про банки та банківську діяльність “ від 7.12. 2000.
3.2. Закон України „ Про Національний банк України” від 20.05.1999.
3.3.Положення НБУ “ Про кредитування “ від 25. 09. 1995.
 
4. Інтернет -ресурси
http://www.rada.gov.ua – сайт Верховної Ради України
http://www.kmu.gov.ua –сайт Кабінету Міністрів України
http://www.ukrstat.gov.ua –Державний комітет статистики України 
http://www.nuwm.rv.ua –сайт НУВГП
http://www.rivne.org –сайт Рівного
http://www.irp.rv.ua –сайт Рівненської області
 
Глосарій
 
Актив банку — частина бухгалтерського балансу, яка характеризує склад, розміщення і використання коштів банку згрупованих за їх економічним призначенням у процесі відтворення.
Активи робочі банку — кошти на коррахунку, в касі вкладені в майно, розміщені в інших банках, цінних паперах, надані кредити, інші кошти й інші активи, що дають прибуток банку.
Активні операції банку — фінансові операції з розміщенням вільних коштів з метою отримання прибутку. До А. о. б. належать: надання кредитів і позичок, придбання цінних паперів, укладення коштів у комерційні проекти, лізингові, факторингові операції, операції з векселями й інші банківські операції.
Акціонерний капітал банку — сплачена частка основного капіталу, вкладеного у банк в обмін на вимогу щодо частки в будь-яких майбутніх прибутках, що розподіляються у формі дивідендів. 
Банк — кредитна установа, яка мобілізує кошти, надає їх у позичку, здійснює розрахунки між економічними суб'єктами.
Банківська ліквідність — здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань. Визначається збалансованістю між строками та сумами виконання зобов'язань банку.
Банківська операція — діяльність банку, пов'язана з виконанням його специфічно банківських функцій. Коло Б. о. в Україні обов'язково визначене законодавством.
Банківський кредит — вид кредиту, що банки надають підприємствам, домашнім господарствам і державам.
Банківські ресурси — сукупність коштів, які переважають у розпорядженні банку і використовуються ним для здійснення кредитних та інших активних операцій.
Бартер
Фото Капча