Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Термодинамічні політропні процеси з ідеальними газами

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 

а системи двох тіл:

 
 . (1.57)
 
 
2. Термодинамічні політропні процеси з ідеальними газами
 
Задачі аналізу і загальні аналітичні залежності. Задачами аналізу є встановлення закономірностей зміни параметрів стану робочого тіла і виявлення особливостей перетворення енергії.
Врвховуючи, що в ізохорному процесі   і робота  , вираз першого закону термодинаміки набуває вигляду:
 
 . (2.1)
 
Кількість теплоти можна виразити через середню теплоємність:
 
 . (2.2)
 
З (2.1) і (2.2) випливає:
 
 , або в диференціальній формі  . (2.3)
 
З виразу першого закону термодинаміки для ізобарного процесу випливає:
 , або  . (2.4)
Кількість теплоти, виражена через середню теплоємність:
  або в диференціальній формі  . (2.5)
Тоді:
  або  . (2.6)
В диференціальній формі:
 . (2.7)
Для розрахунку зміни питомої ентропії в політропному процесі використовуємо об'єднаний вираз 1-го і 2-го законів термодинаміки для оборотних процесів: 
  або  . (2.8)
 або  . (2.9)
Замінивши в цих виразах   і  , і враховуючи, що   ;  , отримаємо:
  ; (2.10)
 . (2.11)
Після інтегрування для кінцевого процесу 1-2 маємо:
 . (2.12)
 . (2.13)
Ізохорний процес ( ). Процес може протікати з підвищенням ( ) або зниженням ( ) тиску (рис. 2.1).
 
Рис. 2.1. Графіки ізохорного процесу.
 
З рівняння стану ідеального газу випливає закон Шарля:
 
 ;  ;  . (2.14)
 
Оскільки  , то з рівняння 1-го закону термодинаміки випливає, що:
 
  . (2.15)
 
Зміна ентропії, згідно з (2.12) при  :
 
 . або, згідно з (2.14),  . (2.16)
 
Оскільки  , то доля теплоти, яка йде на зміну внутрішньої енергії:
 
 . (2.17)
 
Оскільки  , то робота в цьому процесі дорівнює нулю:  .
Таким чином, підведена до газу в ізохорному процесі теплота цілком йде на збільшення його внутрішньої енергії. 
Ізобарний процес ( ). З рівняння стану ідеального газу при  (рис. 2.2) випливає закон Гей-Люссака: 
 
 ;   ;  . (2.18)
 
Рис.2.2. Графіки ізобарного процесу.
 
Робота в процесі: 
 
 . (2.19)
Оскільки для ідеального газу  , то: 
 . (2.20)
 
Отже, питома газова стала R – це робота, яка виконується 1кг газу в процесі p=const при його нагріванні на один градус. Розмірність R: Дж/кгК. 
Кількість теплоти в цьому випадку, при  , згідно другої форми запису рівняння першого закону  :
 
 . (2.21)
 
Таким чином, уся теплота, підведена до газу в ізобарному процесі, витрачається на збільшення його ентальпії.
Ця теплота для ідеальго газу дорівнює:
 
 . (2.22)
 
Зміна ентропії, згідно з (2.13) при  :
 
 , або, згідно з (2.18)  . (2.23)
 
Оскільки  , то ізобара в   координатах більш полога логарифмічна крива, ніж ізохора.
Коефіцієнт розподілу теплоти в процесі дорівнює:
 
  ,  . (2.24)
 
Ізотермний процес ( ). З рівняння стану ідеального газу при   (рис. 2.3) витікає закон Бойля-Маріотта:
 ;  ;  ;   (2.25)
Рис.2.3. Графіки ізотермного процесу.
 
Зміна внутрішньої енергії і ентальпії   і  , оскільки  . Отже, вся теплота, яка підводиться, витрачається на роботу:
 
 . (2.26)
 
Теплота, необхідна для здійснення процесу:
 
 . (2.27)
 
З виразів (2.26), (2.27) і (2.25) отримаємо:
 
 . (2.28)
 
Доля теплоти, яка витрачається на зміну внутрішньої енергії:
 . (2.29)
 
Адіабатний процес ( ; ) – це процес, що протікає без зовнішнього теплообміну (рис. 2.4).
Рис.2.4. Графіки адібатного процесу.
 
Якщо записати для цього випадку рівняння 1-го закону термодинаміки у вигляді:
 
  чи  , (2.30)
  чи  , (2.31)
 
то після ділення (2.30) на (2.31) одержимо:
 
  - показник адіабати. (2.32)
 
Тоді після інтегрування виразу   для кінцевого процесу 1-2 будемо мати:
 , чи  . (2.33)
 
Співвідношення між параметрами стану для двох точок в цьому процесі:
 
  і  . (2.34)
 
З рівняння 1-го закону термодинаміки випливає, що  , тобто:
 
 , або  . (2.35)
 
З урахуанням виразу  :
 
 . (2.36)
 
Згідно з законом Майєра   і співвідношення  , (2.36) можна представити у вигляді:
 
 . (2.37)
 
Підставляючи із рівнянь стану значення   і  , отрмаємо:
 
 . (2.38)
З урахуванням  ,
Фото Капча