Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Термодинамічні політропні процеси з ідеальними газами

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 

вираз (2.38) можна представити у вигляді:

 
 . (2.39)
 
Таким чином, робота розширення в адіабатному процесі виконується за рахунок зменшення внутрішньої енергії газу, а його температура зменшується  .
Коефіцієнт розподілу теплоти в процесі q=0:
 
 . (2.40)
 
Теплоємність адіабатного процесу 
 
 . (2.41)
 
Показник адіабати   для одноатомних газів дорівнює k=1,66, для двохатомних k=1,4 і для трьохатомних k=1,3.
Зміна кількості теплоти  , тому що Т , а   то   і  . Таким чином, адіабатний процес з ідеальним газом є ізоентропійний процес.
Політропний процес і його узагальнююче значення. Політропні процеси – це рівноважні, оборотні процеси, що протікають при постійній теплоємності c=const.
 Кожен політропний термодинамічний процес (ТП) має цілком визначений, властивий йому характер розподілу енергетичних складових, що входять у рівняння першого закону термодинаміки:  , Дж/кг. 
Політропний процес – це процес зміни стану робочого тіла, у якому у внутрішню енергію протягом усього процесу перетворюється та сама частка кількості зовнішньої теплоти:
 
  , Дж/кг, де  . (2.42)
 
При цьому на здійснення зовнішньої механічної роботи приходиться частка теплоти, рівна:
 
  , Дж/кг, (2.43)
 
де   - коефіцієнт розподілу теплоти в політропному процесі.
Теплота, підведена до газу в нескінченно малому політропному процесі, дорівнює:
 
  , Дж/кг (2.44)
 
чи для кінцевого процесу 1-2:  . Таким чином, одержимо теплоємність політропного процесу:  , Дж/кгК.
Знаючи значення коефіцієнта   в політропному процесі, можна визначити теплоємність c, теплоту q, зміну внутрішньої енергії   і роботу розширення (стиску) l. Для виводу рівняння політропного процесу в p-v координатах використовуємо рівняння першого закону термодинаміки, виражені через энтальпию і внутрішню енергію:
 
 , (2.45)
 , (2.46)
чи  , (2.47)
 . (2.48)
 
Звідси маємо:
 
 , (2.49)
 . (2.50)
 
Розділивши почленно рівняння (2.49) на рівняння (2.50), маємо:
 
  , (2.51)
 
де   - показник політропного процесу, що не змінюється протягом усього даного ТП. З рівняння   маємо:
 
 , або  . (2.52)
 
Тоді після інтегрування для кінцевої ділянки процесу 1-2 одержимо:
 
  , (2.53)
 
чи після потенціювання:   , чи  . (2.54)
Це рівняння політропного процесу в координатах p-v. Показник політропного процесу може мати будь-яке значення в інтервалі  .
В ізохорному процесі теплоємність   показник політропи 
 
  .
 
В ізобарному процесі теплоємність   і показник політропи 
 
 .
 
В ізотермному процесі  , або  , теплоємність   і показник політропи  , тобто  .
В адіабатному процесі теплоємність   і показник політропи  .
 
З виразу   можна одержати формулу для розрахунку теплоємності політропного процесу  , чи  . Звідси маємо  , чи  , де   – показник адіабатного процесу. Остаточно маємо:
 
 . (2.55)
 
Таким чином, теплоємність політропного процесу залежить від показника політропи  . Використовуючи термічне рівняння стану для ідеального газу   і рівняння  , можна одержати співвідношення між параметрами для кінцевого процесу 1-2:
 
 . (2.56)
 
З огляду на те, що  , маємо:
 
 . (2.57)
 
Робота в політропному процесі 1-2 дорівнює:
  . (2.58)
 
Після інтегрування, з огляду на те, що  , маємо різні вирази для розрахунку роботи розширення:
 
  . (2.59)
 
Кількість теплоти згідно першого закону термодинаміки:
 
 . (2.60)
З   отримаємо:
 , або  . (2.61)
 
Зміна ентропії:
 
 . (2.62)
 
Оскільки  , то коефіцієнт розподілу теплоти дорівнює:
 
 . (2.63)
 
Тоді зміна внутрішньої енергії, теплота, зміна ентальпії в процесі 1-2 можуть бути розраховані по формулах:
 
 , (2.64)
 , (2.65)
 . (2.66)
 
Дослідження політропних процесів. Для того, щоб прослідкувати за розташуванням політропних процесів при різних значеннях  , в   і   координатах, зображують графіки ізохорного  , ізобарного  , ізотермного   і адіабатного   поцесів, за якими можна визначити відносне розташування інших політроп при інших значеннях  , а також визначити знак   і   в цих процесах (рис. 2.5).
Наприклад, графік політропного процесу з   проходить між графіками процесів   і  , причому при розширенні в цьому процесі теплота підводиться, оскільки  , температура, а отже, внутрішня енергія зменшуються. Робота вцьому випадку здійснюється за рахунок теплоти і зменшення внутрішньої енергії.
Оскільки знаки теплоти і зміни температури в політропному процесі з показником політропи   різні, то теплоємність в цьому випадку буде від’ємною  .
В табл. 2.1 наведені особливості трьох груп політропних процесів розширення (процесів, які проходять справа від ізохори).
І група процесів характеризується тим, що зміна внутрішньої енергії становить частину теплоти, що підводиться в процесі, друга частина якої витрачається на виконання роботи.
 ІІ група процесів характеризується тим, що робота здійснюється за зарахунок не тільки теплоти, що підводиться  , але й зменшення внутрішньої енергії  .
 ІІІ група процесів характеризується тим, що теплота, яка відводиться  , і робота виконується за рахунок зменшення внутрішньої енергії  .
 Теплоємність в процесах ІІІ групи додатня  , оскільки знаки теплоти і зміни температури однакові.
Аналогічно можна розбити на три групи усі політропні процеси стискання.
 
ЛІТЕРАТУРА:
 
1. Вихман Э. Берклеевский курс физики. Квантовая физика. М.: Наука, 2007.
2. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. М.: Наука, 2009.
3. Гершензон Е.М. и др. Курс общей физики. т.т. 1-2. Механика. М.: Академия, 2008.
4. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс общей физики. М. Высшая школа, 2009 
5. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. М.: Бином, 2008.
6. Иродов И.Е. Механика. Основные законы. М.: Лаборатория базовых знаний, 2009.
7. Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы. М.: Лаборатория базовых знаний, 2009.
8. Калашников С.Г. Электричество. М.: Наука, 2007.
Фото Капча