Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Удосконалення організаційно-економічного механізму інформаційно-консультаційного забезпечення в інфраструктурі аграрного бізнесу (на матеріалах Сумської області)

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. В. Докучаєва
 
КАЛАЧЕВСЬКА ЛАРИСА ІВАНІВНА
 
УДК 631. 152: 631. 155. 2: 339. 1
 
Удосконалення організаційно-економічного механізму інформаційно-консультаційного забезпечення в інфраструктурі аграрного бізнесу (на матеріалах Сумської області)
 
Спеціальність 08. 07. 02 – Економіка сільського господарства і АПК
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Харків – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Сумському національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор БРЮХОВЕЦЬКИЙ Іван Миколайович, Сумський національний аграрний університет, завідувач кафедри організації сільськогосподарського виробництва, основ підприємництва і агробізнесу.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор КРОПИВКО Михайло Федорович, Національний аграрний університет, м. Київ, завідувач кафедри аграрного консалтингу кандидат економічних наук, доцент УЛЬЯНЧЕНКО Олександр Вікторович, Харківський державний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, завідувач кафедри економічної кібернетики.
Провідна установа: Дніпропетровський державний аграрний університет, кафедра економічної теорії та економіки сільського господарства, Міністерство аграрної політики України.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження. В умовах переходу аграрного сектора до ринкової економіки, реформування земельних відносин і відносин власності відбувається процес удосконалення організації сільськогосподарського виробництва, матеріально-технічного забезпечення, фінансово-кредитної політики. На перший план виходять ринкові критерії ефективності, підвищуються вимоги до методів управління. Сучасне економічне середовище досить нестабільне. Науково-технічний прогрес і динаміка зовнішнього середовища спонукають підприємства перетворюватися у все більш складні системи. Для забезпечення управління такими системами необхідні нові методи, які відповідали б складності зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємств. У зв’язку з цим значно зростає потреба в інформаційно-консультаційному обслуговуванні агропромислового комплексу з використанням всього ресурсного потенціалу країни, включаючи наукові, виробничі, фінансові та інші можливості. Успіх розвитку аграрного сектора економіки залежить від двох визначальних факторів – підтримки сільського господарства з боку держави та прагнення галузі використовувати науково-технічні досягнення через систему консультування.
Ця сфера управлінської й інформаційної діяльності АПК потребує значних організаційних та управлінських змін, комплексного теоретико-методологічного дослідження проблеми створення та функціонування інформаційно-консультаційних служб агропромислового комплексу.
Різні аспекти проблеми розвитку інформаційно-консультаційного обслуговування виробництва висвітлені в працях вітчизняних і зарубіжних учених: В. В. Дерлеменка, Ю. С. Коваленка, В. М. Кошелєва, М. Ф. Кропивка, П. Т. Саблука, Б. К. Скирти, С. О. Тивончука, О. В. Ульянченка, Van den Ban A. W. та інших. У процесі розвитку наукової думки всі положення інформаційно-консультаційного забезпечення АПК розширюються, удосконалюються, багато в чому набувають нового змісту. І на тлі досліджуваної проблеми, дедалі переконливішим і очевиднішим стає факт: з’ясування суті наукових засад організації інформаційно-консультаційного забезпечення агробізнесу лише розпочинається і потребує методологічного та методичного забезпечення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в рамках програми наукових досліджень за темою 14/1 “Розробка рекомендацій по формуванню та функціонуванню інфраструктури аграрного сектора Східного регіону України” (номер державної реєстрації 0196U017425).
Мета і задачі дослідження. Мета даного дослідження полягала в поглибленні теоретичних, методичних та організаційно-економічних засад інформаційно-консультаційного забезпечення сільськогосподарського виробництва та в розробці пропозицій щодо механізму функціонування інформаційно-консультаційної системи на регіональному рівні управління АПК.
Для досягнення цієї мети необхідно було комплексно вирішити такі завдання:
вивчити й узагальнити теоретичні основи створення та функціонування інформаційно-консультаційних служб, виявити тенденції їх розвитку;
визначити вплив інформаційно-консультаційного забезпечення підприємств АПК на ефективність аграрного виробництва в умовах реформування сільськогосподарських підприємств;
обгрунтувати методологічні засади дослідження регіонального ринку консалтингових послуг;
розробити концепцію розвитку інформаційно-консультаційного забезпечення підприємств АПК в регіональному підкомплексі;
визначити організаційну структуру консультаційної служби та розробити механізм її діяльності на регіональному рівні АПК;
розробити модель інформаційно-консультаційного центру та спеціалізованої консалтингової компанії.
Предмет і об’єкт дослідження. Предметом дисертаційного дослідження виступає комплекс теоретичних, методичних і практичних аспектів функціонування та розвитку інформаційно-консультаційної діяльності на регіональному рівні АПК. Об’єктом дослідження є інфраструктура інформаційно-консультаційного забезпечення аграрного бізнесу в Сумській області.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є діалектичний та абстрактно-логічний методи пізнання економічних явищ. Теоретичною базою дослідження були праці класиків економічної науки, сучасних вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, Закони України, укази Президента України, постанови Верховної Ради та Уряду України.
Для реалізації завдань дисертаційного дослідження використовували різні методи: абстрактно-логічний (теоретичне узагальнення та формування висновків), монографічний (вивчення форм і способів організації інформаційно-консультаційних служб), соціологічний (анкетування керівників сільськогосподарських підприємств досліджуваного регіону), системного аналізу (аналіз розвитку сфери аграрного бізнесу та його інфраструктури в досліджуваному регіоні), розрахунково-конструктивний та порівняння (порівняння діяльності сільськогосподарських підприємств при різних ступенях реформування), кореляційного аналізу (встановлення впливу інформаційно-консультаційного забезпечення підприємств АПК на ефективність сільськогосподарського виробництва), графічний (аналіз статистичних та оперативних даних у графічній формі) та інші загальноприйняті статистичні методи. Для обробки статистичного та фактичного матеріалу використовувалася сучасна комп’ютерна техніка.
Інформаційну базу дослідження складають відповідні закони України та офіційні матеріали Державного комітету статистики, звітні й оперативні дані головного управління сільського господарства та продовольства Сумської облдержадміністрації, дані річних звітів, соціологічного опитування 412-ти респондентів сільськогосподарських підприємств Сумської області, наукові розробки вітчизняних і зарубіжних учених, матеріали наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, наукові публікації.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці теоретичних
Фото Капча