Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління конкурентоспроможністю продукції підприємства КП СПС «Арсенал"

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
110
Мова: 
Українська
Оцінка: 
«УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА КП СПС «АРСЕНАЛ»«  
 
ЗМІСТ
 
Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю продукції підприємства
1.1. Сутність та основні ознаки конкурентоспроможності
1.2. Фактори впливу на конкурентоспроможність продукції підприємства
1.3. Управління конкурентоспроможності продукції
РОЗДІЛ 2. Оцінка конкурентоспроможності продукції КП СПС «Арсенал»
2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства
2.2. Аналіз чинників конкурентоспроможності продукції підприємства
2.3. Вплив конкурентоспроможності на якість продукції
2.4. Дослідження результатів діяльності та фінансового стану підприємства
Розділ 3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства
3.1. Шляхи вдосконалення конкурентоспроможності продукції підприємства
3.2. Розрахунок запропонованих пропозицій щодо покращення роботи підприємства
3.3. Економічна ефективність запроваджених рішень для підприємства
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
ВСТУП
 
Ключові фактори успіху формують конкурентоспроможність об’єкта досліджень: товару, виробництва, підприємства, галузі, держави тощо.
В стратегічному управлінні найчастіше конкурентоспроможність розглядається в двох аспектах:
1) конкурентоспроможність товару (продукції) тобто ступінь його відповідності на певний момент вимогам цільових груп споживачів або обраного ринку за найважливішими характеристиками: технічними, економічними, екологічними тощо.
2) конкурентоспроможність підприємства – це рівень його компетенції відносно інших підприємств-конкурентів у нагромадженні та використанні виробничого потенціалу певної спрямованості, а також його окремих складових: технології, ресурсів, менеджменту (особливо – стратегічного поточного планування), навичок і знань персоналу тощо, що знаходить вираження в таких результуючих показниках, як якість продукції, прибутковість, продуктивність тощо.
Актуальність розгляду теми буде незмінною, поки на ринку товарів і послуг будуть фігурувати різні фірми-виробники, що борються за увагу споживача до свого товару, яка, по суті, є основою їх успішності, зростання і процвітання. Як взаємозв'язане явище, сильні компанії, що розвиваються, стають постачальниками кращих, більш дешевих товарів і послуг, при відрізняючому їх роботу високому рівні сервісу і уваги до бажань і потреб клієнтів. Проте чи так все просто і чи завжди споживач в змозі грамотно проаналізувати весь спектр виставлених на ринкові торги благ цивілізації, ми спробуємо розібратися в даній роботі, ретельно зваживши і проаналізувавши всі складові конкурентоспроможності товарів.
В ринковій економіці конкурентоспроможність є вирішальним чинником комерційного успіху товару. Це багатоаспектне поняття, що означає і відповідність товару умовам ринку, і вимогам споживачів, і різним умовам його реалізації, і рівня витрат споживача за період експлуатації.
Метою даної роботи і є:
‒Визначення безпосередньо поняття конкурентоспроможності товару.
‒Визначення і аналіз тих чинників, за рахунок яких формується конкурентоспроможність товару.
‒Виявлення можливих шляхів підвищення конкурентоспроможності товару.
Необхідно відзначити, що розгляду проблем забезпечення конкурентоспроможності присвячено достатньо велику кількість досліджень і літературних публікацій. Ми в даній роботі розглянемо методи аналізу і управління конкурентоспроможністю товару, висловлені в джерелах, вказаних як бібліографічного списку літератури.
Дослідження конкурентоспроможності підприємств, методів її визначення, а також шляхів вдосконалення знайшло відображення в роботах багатьох відомих зарубіжних і вітчизняних науковців. Теоретичні основи конкуренції заклали класики економічної теорії А. Сміт, Д. Рікардо, Б. Олін, Й. Шумпетер та ін.. Сучасні дослідники конкуренції та конкурентоспроможності підприємства А. Ассель, І. Ансофф, А. Вознюк, А. Гальчинський, П. Друкер, Д. Лук’яненко, М. Портер, В. Шинкаренко внесли значний внесок у вивчення процесів конкуренції. Разом з тим, у світовій і вітчизняній літературі відсутні систематизовані дослідження, які б могли бути основою теоретичного обґрунтування моделі управління конкурентоспроможністю галузей і підприємств із врахуванням сучасних тенденцій розвитку конкуренції на основі інноваційного підходу із врахуванням розвитку глобалізаційних та кризових процесів.
Об’єктом дослідження дипломної роботи виступає конкурентоспроможність продукції підприємства.
Предметом дослідження є система забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції підприємства КП СПС «Арсенал».
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
 
1.1. Сутність та основні ознаки конкурентоспроможності
 
Конкурентоспроможність виявляється лише в умовах конкуренції і через конкуренцію. В країнах з ринковою економікою конкурентоспроможність підприємства є результатом переплетіння факторів, породженим об’єктивним розвитком продуктивних сил і які відображають результати політики великих монополій в боротьбі за якість, ринки збуту і отримання прибутку.
Конкурентоспроможність є одним з основних понять, яке активно використовується в теорії та практиці економічного аналізу, виступає багатоаспектним поняттям, що в перекладі з латинської мови означає суперництво, боротьбу за досягнення найкращих результатів. Для її характеристики використовується поняття порівняльних витрат (Д. Рікардо), порівняльних переваг (Є. Хекшер, Б. Олін), порівняння конкурентних переваг, чинників управління та продуктивності використання ресурсів (М. Портер), конкурентного статусу фірми (І. Ансофф) [20].
Слід звернути увагу на багатозначності трактувань сутності поняття “конкурентоспроможність” сучасними вченими-економістами (табл. 1. 1).
 
Таблиця 1. 1
Погляди вчених-економістів на категорію конкурентоспроможність
 
Розбіжності та різноманітність авторських позицій стосовно визначення поняття конкурентоспроможності пов’язані з [26]:
‒ототожненням конкурентоспроможності підприємства та конкурентоспроможності продукції або послуг;
‒масштабами розгляду конкурентоспроможності: на регіональному, національному або світовому ринку (підприємство, галузь, країна) ;
‒заміною одного поняття іншим (конкурентний статус, конкурентний рівень) ;
‒характеристикою будь – якої складової конкурентоспроможності підприємства: конкурентоспроможність виробничого, трудового потенціалу.
Незважаючи на різні підходи до визначення його суті, всі дослідники відмічають порівняльний і часовий (динамічний) характер цього показника:
‒порівняльний характер означає, що конкурентоспроможність не
Фото Капча