Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управлінські інформаційні системи і технології в обліку, аналізі та аудиті

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
97
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
1 Програма дисципліни «Управлінські інформаційні системи і технології в аналізі та аудиті»
1.1. Передмова
1.2 Що студент повинен знати, вміти і з чим бути ознайомленим в результаті вивчення дисципліни
1.3 Розподіл кредитів та навчального часу за видами занять
1.4 Зміст дисципліни
2 Опорний конспект лекцій
ТЕМА 1. Концептуальні засади та принципи побудови управлінських інформаційних систем
ТЕМА 2. Новітні інформаційні технології та їх класифікація
ТЕМА 3. Інструментальні засоби для роботи користувача
ТЕМА 4. Інформаційна технологія розв’язування задач з управлінського та фінансового обліку
ТЕМА 5. Інформаційна технологія з розрахунків податкового обліку
ТЕМА 6. Інформаційні технології розв’язування аналітичних задач
ТЕМА 7. Інформаційні технології для методу функціонально-вартісного аналізу
ТЕМА 8. Автоматизовані системи управління підприємством (виробничі системи)
ТЕМА 9. Інформаційна технологія розв’язування задач із внутрішнього контролю
ТЕМА 10. Інформаційна технологія розв’язування задач з аудиту на підприємстві
3 Навчально-методичні матеріали
3.1 Методичне забезпечення
3.2 Базова література
3.3 Допоміжна література
3.4 Інформаційцні ресурси
 
1 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ»
 
1.1. Передмова
Мета дисципліни – набуття теоретичних і практичних організаційно-методичних основ побудови систем управлінської інформації в бюджетних та фінансових організаціях, використання програмно-технічних засобів і організації вирішення управлінських та облікових задач в умовах автоматизованої обробки даних. 
Основні завдання дисципліни полягають у набутті студентами знань з питань створення інформаційних систем і комп’ютерних технологій, змісту їх компонентів і можливості їх використання, умінні здійснювати постановку задачі та вибір комп’ютерної підтримки для неструктурованих задач, застосовувати сучасні технологічні засоби при створенні інформаційної бази та виконанні конкретних функцій управлінської діяльності..
Предмет дисципліни – програмні продукти управлінських інформаційних систем і технологій аналізу та аудиту.
Місце дисципліни в навчальному процесі. Для успішного вивчення даної дисципліни студенти повинні знати такі дисципліни: «Інформатика та комп'ютерна техніка»; «Інформаційні системи і технології обліку», "Стратегічний аналіз", "Загальна теорія статистики", "Бухгалтерський облік", „Економічна статистика”, "Фінансовий аналіз", "Економічний аналіз", „Фінансовий облік”, „Управлінський облік”, "Економіко-математичні методи" «Моделі і методи прийняття рішень» та інші.. 
 
1.2 Що студент повинен знати, вміти і з чим бути ознайомленим в результаті вивчення дисципліни
Після вивчення курсу студенти повинні 
ЗНАТИ:
 • основні методи та прийоми застосування управлінських інформаційних систем і технологій аналізу та аудиту;
 • сутність основних економічних показників, класифікації й угруповання за умови застосовування їх в сучасних програмних продуктах аналізу та аудиту, 
 • інформаційну базу та особливості управлінських інформаційних систем і технологій аналізу та аудиту;
 • сучасні програмні продукти аналізу та аудиту, умови їх застосування;
 • методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства з застосовуванням сучасних програмних продуктів аналізу та аудиту.
ВМІТИ:
 • використовувати методи застосування управлінських інформаційних систем і технологій аналізу та аудиту для організації управлінського обліку в умовах ринкової економіки;
 • застосовувати сучасні програмні продукти аналізу та аудиту;
 • досліджувати соціально-економічний та інтелектуальний потенціал, процеси відтворення нових технологій;
 • мати навички використання програмних продуктів аналізу та аудиту в різних галузях господарсько-управлінської діяльності;
 • розраховувати соціально-економічну ефективність з застосовуванням сучасних програмних продуктів аналізу та аудиту.
 • працювати над різноманітними джерелами економічної інформації;
 • визначати економічний стан підприємства, динаміку його розвитку за допомогою нових розробок програмного забезпечення аналізу та аудиту;
 • розрізняти причини і наслідки економічних процесів на підприємстві за допомогою нових сучасних інформаційних аналітичних програмних продуктів;
 • обчислювати економічні показники та користуватись ними за допомогою різноманітних програмних продуктів;
 • виявляти фактори, які впливають на вибір в залежності від потреб підприємства виду програмних продуктів аналізу та аудиту та їх взаємозв'язок;
 • робити економічно грамотні висновки та обґрунтувати рекомендації з реалізації виявлених резервів та ін.
 
2.ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ ТА ТЕМАМИ
Модуль 1.
Змістовий модуль 1. Основні поняття, сутність, зміст та особливості управління інформаційними системами і технологіями обліку, аналізу та аудиту
 
ТЕМА 1. Концептуальні засади та принципи побудови управлінських інформаційних систем
Система економічної інформації. Інформаційне забезпечення економічного аналізу та його структура. Комп'ютерні технології аналітичних робіт. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Програмне забезпечення фінансового аналізу. Аналітичні можливості найпоширеніших сучасних програмних продуктів.
 
ТЕМА 2. Новітні інформаційні технології та їх класифікація
Еволюція підходів до систематизованого аналізу фінансової звітності. Методи, типи й основні етапи факторного аналізу. Детерміновані моделі факторного аналізу. 
Стохастичні (кореляційні) моделі факторного аналізу. Методи лінійного програмування. Евристичні моделі й методи. Імітаційне моделювання. Функціональна діагностика. Неформалізовані методи з використанням експертних оцінок. Експертні системи у фінансовому аналізі. Робочі книги Microsoft Exсel по фінансовому аналізу. Технічне забезпечення фінансового аналізу. Телекомунікаційне середовище. Автоматизоване робоче місце фінансового аналітика
 
ТЕМА 3. Інструментальні засоби для роботи користувача
Електронні первинні документи. Моделі документування в комп'ютерних програмах. Автоматизація процедури інвентаризації. Можливості оцінки в комп'ютерних облікових програмах. Автоматизація калькулювання. Робота з бухгалтерськими рахунками в комп'ютерних програмах. Моделі облікових записів у комп'ютерних облікових програмах. Розширені можливості облікових записів в комп'ютерних програмах. Складання звітності в комп'ютерних облікових програмах. Особливості електронного документообігу. Програмні системи електронного документообігу. Маршрути електронних документів. Реєстрація електронних документів. Створення архіву електронних документів. 
 
Модуль 2.
Змістовий модуль 2. Сучасні автоматизовані системи управління обліковими процесами
Фото Капча