Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вимірювання рН розчинів

Предмет: 
Тип роботи: 
Лабораторна робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 

зупинимось на їх сучасному стані та можливостях використання в іонометрії.

Іоноселективний електрод – це електрохімічний перетворювач, призначений для потенціометричного визначення активності певних іонів, здебільшого у водних розчинах, а в окремих випадках і у неводних середовищах (в останньому випадку є необхідність введення так званого індеферентного електроліта).
Типова електродна система іонометра складається з вимірювального ІСЕ та електрода порівняння (рис. 5).
 
Рисунок 5 – типова електродна система
 
Вимірювальний іоноселективний електрод – це гальванічний перетворювач (напівелемент), що складається з іоноселективної мембрани 1, внутрішнього контактного розчину 2 (або твердого контакту – повністю твердофазна конструкція) та внутрішнього вимірювального електрода 3. Другий напівелемент утворений зовнішнім електродом порівняння 4, що занурений в стандартний електроліт (сольовий місток) 5, який контактує з досліджуваним розчином через діафрагму 6.
ІСЕ можна класифікувати згідно з природою електродноактивного матеріалу мембрани на такі типи:
  • електроди з твердою мембраною, для виготовлення яких використовуються кристалічні матеріали;
  • скляні мембранні електроди, виготовлені з літієвого, алюмосилікатного або багатокомпонентного скла;
  • електроди на основі рідких іоннообмінників, мембрана яких складається з не змішуваної з водою органічної фази; вона містить рухомі іоні або іонні сполуки (основи, солі, гідрофобні кислоти) ;
  • електроди з рідкими мембранами на основі нейтральних носіїв; мембрана є електронейтральним розчином специфічних комплексоутворюючих реагентів (іонофорів), які утворюються в інертній полімерній матриці;
  • іоноселективні польові транзистори, які є гібридними пристроями, що містять іоноселективний електрод і польовий транзистор на основі системи метал-оксид металу (МОПТ).
Значний успіх використання транзисторного ІСЕ дає поштовх у напрямку розвитку дешевої технології і ставить нові й цікаві запитання перед теорією ІСЕ, яка ще далеко не закінчила свій розвиток.
Часткові потенціали електродної системи з іоноселективним мембранним вимірювальним електродом можна подати так:
Очевидно, що ЕРС електродної системи
Е = (Е1 + Е2 + Е3) + Еj + ЕМ
Існування так званого потенціалу рідинного стану Еj приводить до певного зміщення електродної функції іоноселективної мембрани. У практиці іонометрії вибирають таку комбінацію електродів, для якої Еj = 0. Тоді
E = (Е1+ Е2 + Е3) + ЕM = Е0 + ЕM.
Типові криві потенціал – концентрація для іоноселективних вимірювальних кіл наведені на рис. 6.
 
Рисунок 6 – Калібрувальні графіки для: 1 – натрій-; 2 – калій-; 3 – хлорид-;
4 – фторидселективних електродів американської фірми “Orion”
 
Очевидно, що нижня границя вимірюваних концентрацій обмежена лінійною ділянкою електродної функції. В принципі іонометри повністю аналогічні рН-метрам з високою роздільною здатністю. Прилади для вимірюваньрН чито з аналоговою чи цифровою індикацією з ціною поділки 1 мВ/под з однаковим успіхом можуть бути використані і як врН-метрах і як іонометрах при наявності градуювальних діаграм, які складаються, використовуючи розчини з відомою концентрацією відповідних іонів. [1]
Перетворювачі промислові П-210 (П-210І)
 
2.1. Призначення
 
Перетворювач промисловий типу П-210 Державної системи промислових приладів і засобів автоматизації призначений для перетворення е. р. с. чутливих елементів первинних перетворювачів, що застосовуються для потенціометричних вимірювань, в електричний безперервний вихідний сигнал постійного струму і напруги по ГОСТ 9895-78.
Перетворювачі з чутливими елементами первинних перетворювачів використовуються для безперервних потенціометричних вимірювань в системах безперервного контролю та автоматичного регулювання технологічних процесів різних галузей народного господарства. Візуальний відлік вимірюваної величини виробляється в цифровій формі в одиницях рХ (рН), мВ (Еh). Перетворювач розрахований для роботи з будь-якими серійно випускаючими чутливими елементами, рХ, рН та Еh (наприклад, ДПг-4М, ДМ-5М і ін.) Схема вимірювань і реєстрації рХ (рН) і Еh наведена на рис. 7.
За експлуатаційної закінченості перетворювач відноситься до виробів третього порядку за ГОСТ 12997-84.
Перетворювач випускається в звичайному і вибухозахищеному виконанні з видом вибухозахисту «Іскробезпечний електричний ланцюг».
При випуску з виробництва перетворювач налаштовуєть для роботи на діапазоні від 6 до 8, 5 рН (нормуюче значення 2, 5 рН при вимірюванні одновалентних катіонів) з координатами ізопотенціальної точки:
рНі = 7 і Еі = – 50 мВ.
Перебудова перетворювачів на інші діапазони вимірювань, нормуючі значення (крім 1 рХ для одновалентних іонів, 2, 5 рХ для двовалентних іонів і 100 мВ для Еh), координати ізопотенціальних точок і види іонів проводиться споживачем згідно з вказівками цього паспорта.
Поставка перетворювачів для роботи з нормуючим значенням 1 рХ (одновалентні іони), 2, 5 рХ (двовалентні іони) і 100 мВ повинна бути узгоджена з підприємством-виробником. За окремим замовленням спільно з перетворювачем може бути доставлений за окрему плату ручний термокомпенсатор ТКР-3, призначений для корекції показів в залежності від температури контрольованого розчину.
Перетворювач має виходи по напрузі і струму для підключення самописних потенціометрів з межами вимірювань 50; 100 мВ, наприклад, КСП-4, РП-160 та інші, а також вторинних записуючих і регулюючих струмових приладів. Межі зміни вихідних сигналів постійного струму і сигналів, напруги постійного струму: нижня межа для вихідного сигналу 5 мА – 0 мА;
для вихідного сигналу 20 мА – 4 мА;
для вихідного сигналу 50; 100 мВ – 0 мВ;
для вихідного сигналу 10 В – 0 В;
верхні межі:
1) по постійному струму 5 мА для навантажень з
Фото Капча