Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
107
Мова: 
Українська
Оцінка: 

УКРАЇНСЬКА МОВА

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)
 
Методичні рекомендації та вимоги
до самостійного вивчення окремих тем
 
«Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів»
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 
Перед вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації поставлено завдання підготувати висококваліфікованих, грамотних, з належним інтелектуальним потенціалом спеціалістів. До майбутніх фахівців ставляться високі вимоги, які полягають не лише в досконалих знаннях фаху, а й у високому рівні володіння українською мовою, вільному користуванні нею у всіх сферах і особливо у професійній та офіційно-діловій.
Уміння спілкуватись мовою професії сприяє швидкому засвоєнню спеціальних дисциплін, підвищує ефективність праці, допомагає орієнтуватися у професійній діяльності та ділових контактах.
Програму дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням) « складено відповідно до Державних стандартів гуманітарної освіти в Україні.
Мета курсу – сформувати національно-мовну особистість, ознайомити студентів з нормами сучасної української мови в професійному спілкуванні, з основними вимогами до складання та оформлення професійних документів, навчити їх професійного мовлення, збагатити словник термінологічною, фаховою лексикою; підвищити загальномовний рівень майбутніх фахівців, формувати практичні навички ділового усного і писемного спілкування в колективі, розвивати комунікативні здібності.
Програма складається з 5 розділів: «Культура фахового мовлення», «Етика ділового мовлення», «Лексичний аспект сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні», «Нормативність і правильність фахового мовлення», «Складання професійних документів».
Предметом вивчення практичного курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням) « є мова фахової галузі.
На вивчення дисципліни відводиться 81 година, з них: 48 годин – аудиторні заняття, 33 годин – на самостійне опрацювання.
Мета самостійної роботи студентів:
 • розвиток творчих здібностей та активізації розумової діяльності;
 • формування потреби безперервного самостійного поповнення знань;
 • здобуття глибокої системи знань як ознаки міцності їх;
 • самостійна робота студентів як результат морально-вольових зусиль.
Завдання самостійної роботи студентів:
 • навчити студентів самостійно працювати з літературою;
 • творчо сприймати навчальний матеріал і осмислювати його;
 • набути навички щоденної самостійної роботи в одержанні та узагальненні знань.
Після вивчення курсу студент повинен знати:
 • Значимість вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням) «.
 • Особливості стилів та жанрів сучасної української літературної мови.
 • Поняття «літературна мова», «мовна норма», функції мови.
 • Основні умови ефективного мовленнєвого спілкування, композицію публічного виступу.
Прийоми мислення, вимоги до мовлення і мислення, як правильно читати й осмислювати прочитане.
Сутність, види, завдання етики ділового спілкування, етичні норми та нормативи.
Основні функції, рівні ділового спілкування, міжособові стосунки.
Мову професії, термінологію свого фаху, джерела поповнення лексики сучасної української літературної мови.
Особливості використання багатозначних слів, паронімів та омонімів у професійному мовленні, правила написання складноскорочених слів, абревіатур, географічних скорочень.
Основні правила українського правопису.
Синтаксичні аспекти професійного мовлення, основні форми викладу матеріалу, структуру речень і словосполучень, труднощі узгодження підмета з присудком.
Призначення, кваліфікацію документів, вимоги до складання та оформлення різних видів документів та правила їх оформлення.
Студент повинен вміти:
Здійснювати регламентування спілкування, застосовувати орфоепічні та акцентологічні норми української літературної мови в усному спілкуванні, доречно використовувати моделі звертання, привітання, ввічливості,
Володіти різними видами усного спілкування; готуватися до публічного виступу.
Знаходити в тексті й доречно використовувати в мовленні власне українську та іншомовну лексику, термінологічну лексику та виробничо-професійні, науково-технічні професіоналізми; користуватися словником іншомовних слів, термінологічними словниками та довідковою літературою.
Знаходити в тексті і доречно використовувати у професійному мовленні синоніми, пароніми, омоніми; користуватися різними видами словників.
Перекладати тексти українською мовою, використовуючи термінологічні двомовні словники, електронні словники.
Правильно записувати числівники та цифрову інформацію у професійних текстах; узгоджувати числівники з іменниками.
Правильно використовувати найпоширеніші дієслівні форми у професійному спілкуванні; користуватися додатковою літературою.
Правильно вживати прийменникові конструкції у професійних текстах, перекладати прийменникові конструкції українською мовою; користуватися довідковою літературою.
Користуватися синтаксичними нормами у професійному спілкуванні.
Правильно використовувати синтаксичні конструкції при складанні документів.
Мета цього посібника – допомогти студентові самостійно оволодіти навчальним матеріалом; перевірити самостійно набуті знання та навички.
Посібник складається з:
 • пояснювальної записки з вимогами до основних знань і вмінь студентів;
 • орієнтовного тематичного плану;
 • рекомендації щодо роботи студентів з літературою;
 • програми навчальної дисципліни для позааудиторної самостійної роботи студентів з методичними рекомендаціями;
 • підбору контрольних завдань, запитань для самоперевірки;
 • довідкових матеріалів укладанні документів та зразків документів;
 • переліку основної та додаткової літератури.
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ЛІТЕРАТУРОЮ
 
Опрацювання матеріалу потрібно починати з прочитання всього тексту, параграфу, дотримуючись таких правил:
 • Зосередитись на тім, що читаєш.
 • Виділити суть прочитаного, відкидаючи дрібниці.
 • Зрозуміти думку автора чітко і ясно. Це допоможе виробити чітку власну думку.
 • Мислити послідовно.
 • Ясно уявити те, про що читаєш.
У процесі роботи над темою тлумачення незнайомих слів і спеціальних термінів знаходити у словнику іншомовних слів і в спеціальних довідниках.
Незрозумілі місця, фрази, вирази перечитувати декілька раз.
В тексті зустрічаються окремі слова, фрази або цілі речення, що виділені курсивом, жирним шрифтом або набрані в розпорядку. Це говорить про акцент автора на основному.
Після прочитання тексту необхідно:
 • Виділити головну думку автора.
 • З’ясувати основні питання тексту.
 • Усвідомити зв’язок між теоретичним матеріалом і практичними завданнями.
 • Засвоїти прочитане.
Пов’язати нові знання з попередніми у даній галузі.
Перейти до заключного етапу засвоєння
Фото Капча