Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Загальні положення цивільного права України

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Оцінка: 
1. Поняття цивільного права України його предмет, метод та система. Принципи цивільного права. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин
2. Суб'єкти цивільних правовідносин та їх юридичні властивості. Об'єкти
3. Цивільний правочин
4. Представництво як цивільне правовідношення та його характеристика. Доручення
5. Поняття, строки, значення та порядок застосування позовної давності
 
1. Поняття цивільного права України його предмет, метод та система. Принципи цивільного права. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин
 
Найбільша частина суспільних відносин, учасниками яких щоденно виступають усі фізичні та юридичні особи з метою забезпечення власних приватних потреб та інтересів є саме цивільні правовідносини. Вони і складають предмет правового регулювання цивільного права України.
Предметом правового регулювання цивільного права України є майнові та особисті немайнові відносини, які засновані на юридичній рівності їх учасників, їх вільному волевиявленні та майнові самостійності кожного учасника.
Майнові цивільні відносини – система суспільних відносин, які зумовлені використанням товарно-грошової маси за участю фізичних осіб (громадян України, іноземців, осіб без громадянства), юридичних осіб (будь-яких організацій, будь-якої форми власності, як приватного права, так і публічного), держави, територіальних громад, АР Крим, а також іноземних держав і організацій. Як правило цивільні майнові відносини виникають у зв'язку з задоволенням особистих потреб їх учасників.
Особисті немайнові відносини – це система суспільних відносин, що зумовлена реалізацією учасниками цивільних відносин прав на немайнові блага, які не віддільні від їх особистості: гідність; честь; здоров'я; життя; ім'я; авторство.
Особисті не майнові відносини поділяються на дві групи:
1. ті, що виникають і реалізуються у нерозривному зв'язку з майновими відносинами (авторство) ;
2. ті, що прямо непов'язані з майновими, але можуть впливати на них (честь, гідність, життя, здоров'я, ім'я).
Реалізуються особисті права та обов'язки на таких же умовах, що й майнові.
Підставами виникнення цивільних правовідносин, а, отже, і відповідних прав та обов'язків у їх учасників є певні юридичні факти передбачені цивільним законодавством:
1. договори та інші види правочинів;
2. заподіяння майнової та моральної шкоди однією особою іншій;
3. створення результатів інтелектуальної і творчої діяльності;
4. інші юридичні факти прямо передбачені цивільним законодавством (конкурс, рятування чужого майна тощо).
Правовідносини можуть виникати на підставі актів цивільного законодавства, актів органів державної влади, з рішень судів, а також у зв'язку настанням чи не настанням певної події.
Здійснюючи свої цивільні права на свій власний розсуд особа повинна дотримуватись вимог, щодо їх здійснення, встановленим чинним цивільним законодавством та/або договором, утримуватись від дій, які могли б порушити права та інтереси інших осіб, завдати шкоди довкіллю, або культурній спадщині, а також повинна дотримуватись моральних засад суспільства і не зловживати своїми правами на шкоду іншим особам.
Цивільні обов'язки повинні виконуватись учасником правовідносин в межах встановлених договором та цивільним законодавством і від їх виконання особа може бути звільнена лише у випадках, передбаченим цими актами. Жодна особа не може бути примушена до дій, що не є її обов'язками.
Метод правового регулювання представляє собою сукупність правових засобів та способів впливу норм відповідної галузі права на суспільні відносини, які становлять предмет її правового регулювання.
Цивільно-правовий метод регулювання майнових і особистих немайнових відносин характеризується такими ознаками:
1. юридичною рівністю сторін цих відносин та їх незалежністю;
2. вільним волевиявленням осіб до участі у таких правовідносинах;
3. майновою самостійністю сторін цивільних правовідносин;
4. диспозитивністю сторін цивільних правовідносин у виборі власної поведінки – вони можуть діяти вільно, на власний розсуд у межах визначених законом, керуючись власними інтересами;
5. єдиним специфічним способом вирішення всіх майнових і не майнових цивільних спорів – судовим;
6. єдиним видом цивільної відповідальності – майновою відповідальністю, яка носить компенсаційний характер і спрямовується на відновлення майнового стану потерпілої сторони.
Система цивільного права характеризує єдність цивільно-правових норм і одночасну їх диференціацію на певні структурні елементи – цивільно-правові інститути.
Система цивільного права включає в себе загальну (норми якої присвячені регулюванню всіх без винятку цивільно-правових відносин) та особливу (норми якої стосуються регулювання лише окремих видів цивільних відносин) частини.
 
Ст. 3 Цивільного кодексу України закріплює наступні загальні принципи цивільного права:
1. Неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини.
2. Неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків передбаченим законодавством.
3. Свобода договору.
4. Свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом.
5. Судовий захист цивільних прав та інтересів.
6. Справедливість, розумність, добросовісність цивільних відносин.
 
2. Суб'єкти цивільних правовідносин та їх юридичні властивості. Об'єкти
 
Фізична особа може стати учасником цивільних відносин, якщо володіє (у сукупності) необхідними юридичними властивостями, а саме:
1. Цивільною правоздатністю. Всі без винятку фізичні особи мають права та обов'язки, які виникають з народженням людини та припиняються з її смерттю. Усі люди рівні у цивільній правоздатності та не можуть бути позбавлені її. Люди реалізують свої права та обов'язки під власним ім'ям. В окремих випадках можна використовувати псевдонім (авторські права), або діяти без зазначення імені – анонімно (благодійництво).
Фото Капча