Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Загальні положення цивільного права України

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Оцінка: 

недієздатною особою несе її опікун.

Юридичною особою визначається організація створена і зареєстрована у зареєстрованому порядку, яка наділена цивільною право- і дієздатністю та може бути позивачем і відповідачем у суді.
Юридична особа характеризується наступними ознаками:
1. Організаційною єдністю, тобто юридична особа має певну структуру, яка характеризується наявністю системи внутрішніх взаємозв'язків членів цієї структури та їх функціональною диференціацією.
2. Легітимацією (легалізацією) у встановленому законом порядку.
3. Наявністю цивільної право-, діє- та деліктоздатності, які носять індивідуально визначених характер.
4. Майновою відокремленістю – наявністю майна, яке відокремлене від майна інших учасників цивільного обороту.
5. Наявністю власного імені.
Юридичні особи можуть бути створені у формі: товариства, установи та інших формах не заборонених законом. В тому числі шляхом об'єднання майна (кооперативи, тощо). Товариство визнається організація, створена шляхом об'єднання осіб (її учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створене навіть однією особою. Товариства бувають: підприємницькі та непідприємницькі.
Установа визнається організація, створена однією або кількома особами (її засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання їхнього майна, для досягнення ними визначеної мети, за рахунок цього майна.
Залежно від порядку створення юридичні особи бувають:
а) приватного права, які виникають у порядку встановленому цивільним законодавством на підставі установчих документів, розроблених їх учасниками відповідно до закону (ст. 87 ЦК) ;
б) публічного права, які створюються за розпорядчим актом Президента України або органу державної чи місцевої влади у порядку визначеному конституцією України та законами.
Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. До установчих документів відносяться статути (положення) юридичних осіб та рішення про їх створення (накази, протоколи загальних зборів засновників, установчі договори тощо).
Юридична особа повинна мати своє найменування, яке повинне містити інформацію про її організаційно-правову форму та інформацію про характер її діяльності.
Юридична особа може мати крім повного найменування скорочене найменування,. а та що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування.
Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.
У разі зміни свого найменування юридична особа крім виконання інших вимог, встановлених законом, зобов'язана помістити оголошення про це в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, та повідомити про це всім особам, з якими вона перебуває у договірних відносинах.
Юридична особа не має права використовувати найменування іншої юридичної особи.
Юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність юридичної особи може бути обмежена лише за рішенням суду.
Цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення. І правоздатність і дієздатність юридичної особи у цивільних правовідносинах носять індивідуальний та похідний (від прав засновників) характер. Їх обсяг щодо кожної конкретної юридичної особи визначається її установчими документами.
Юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом.
У випадках, встановлених законом, юридична особа може набувати цивільних прав та обов'язків і здійснювати їх через своїх учасників.
Орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов'язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.
Якщо члени органу юридичної особи та інші особи, які відповідно до закону чи установчих документів виступають від імені юридичної особи, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними юридичній особі.
Місцезнаходження юридичної особи визначається місцем її державної реєстрації, якщо інше не встановлено законом та вказується в її установчих документах.
Юридична особа має право на недоторканність її ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть їй належати.
Юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним їй майном.
Учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов'язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов'язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими документами та законом.
Особи, які створюють юридичну особу, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до її державної реєстрації.
Юридична особа відповідає за зобов'язаннями її учасників засновників), що пов'язані з її створенням, тільки у разі наступного схвалення їхніх дій відповідним органом юридичної особи.
Діяльність юридичної особи може бути припинена в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), за якої права та обов'язки юридичної особи, яка припиняється, переходять до новостворених на базі її майна юридичних осіб або в результаті її ліквідації. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.
Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про
Фото Капча