Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Зародження і розвиток економічної інтеграції Європейського Союзу

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Поняття інтеграції в аспекті становлення ЄС. Становлення інтеграційних процесів в ході формування перших Європейських Співтовариств
Подальший розвиток інтеграції в рамках ЄЕС
Сучасні інтеграційні процеси в рамках ЄС. Єдиний ринок
Економічний і валютний союз
Україна на шляху до ЄС.Зародження і еволюція відносин Україна – ЄС
Перспективи розвитку відносин Україна – ЄС
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день людство живе в єдиному глобальному світі, який зароджує якісно нові принципи організації економічного і соціального життя. Глобалізаційні процеси які відбуваються у світовій політиці та економіці, призводять до встановлення тісного політичного діалогу між окремими країнами та регіонами світу, а також до поглиблення міжнародних господарських зв’язків, посилення взаємозалежності національних економік.
Нині найбільшим та найпотужнішим інтеграційним об’єднанням у світі є Європейський Союз, метою створення якого є сприяння економічному добробуту, підвищенню життєвого рівня громадян ЄС, зміцнення миру та створення стійкого союзу Європейської Спільноти.
За роки свого існування Європейський Союз став одним із найвпливовіших суб’єктів на міжнародній арені. Завдяки унікальному статусу, серед інших гравців, ЄС заслуговує на прискіпливу увагу з боку науковців, бо це є найяскравішим прикладом економічної інтеграції країн яка переросла в настільки потужний союз що існує й до сьогодні. Зараз Європейський Союз є тим індустріальним ядром й економічною силою, яка визначає характер і тенденції господарського та соціально-політичного розвитку всього західноєвропейського регіону, а також його позицій у світовому господарстві.
В даній роботі ми пропонуємо дослідити зародження і розвиток економічної інтеграції Європейського Союзу. Також ми звернемо увагу на родзинки економічної інтеграції які проявляються в єдиному ринку Європейського союзу та Економічному і Валютному союзі. Дослідивши особливості економічної інтеграції ЄС ми дослідимо чи є в України шанси приєднатися до лав країн-учасниць Європейського Союзу.
Джерельну базу дослідження становлять, нормативна база України та зарубіжних країн, спеціальна наукова література (історична, теоретико-юридична, міжнародно-правова тощо) ; наукові статті, навчальні посібники, підручники, праці істориків, енциклопедичні словники.
Разом з тим при такому розмаїтті літератури, вона не охоплює всієї проблематики даної теми, тому щодо найсвіжіших новин слід звертатись до засобів масової інформації.
Мета і завдання дослідження. За мету в даній роботі поставлено дослідити правову природу зародження і особливості розвитку економічної інтеграції Європейського Союзу а також її віддзеркалення на Україну. Задля досягнення поставленої мети були поставлені наступні завдання:
Дати історико-правову характеристику економічної інтеграції ЄС на різних етапах його розвитку
Сформулювати визначення поняття європейської економічної інтеграції яке б характеризувало певні етапи розвитку інтеграційних процесів
Дослідити особливості Єдиного ринку та Економічного і Валютного союзу як особливих утворень в процесі інтеграції
Дослідити відносини Україна – ЄС та дати оцінку можливостям України бути членом ЄС
Об’єктом даного дослідження виступає Європейський Союз як унікальне інтеграційне об’єднання європейських країн.
Предметом дослідження виступають загальна характеристика становлення і розвитку інтеграційних процесів в Європі, дослідження особливостей єдиного ринку та ЕВС а також інтеграційні процеси України до Європейського Союзу.
Методологічна основа. Були використані такі загальні методи наукового пізнання як: компаративний, абстрагування, аналіз, синтез і структурний методи.
 
Поняття інтеграції в аспекті становлення ЄС. Становлення інтеграційних процесів в ході формування перших Європейських Співтовариств
 
Сучасні дослідники історії економічної інтеграції в Європі по різному ставляться до того, що ж було початком євро інтеграційної ідеї, називаючи при цьому створення Римської імперії, Великі хрестові походи, завойовницькі війни, що вели основні європейські держави упродовж раннього та пізнього середньовіччя. Але ми все ж таки підтримуємо думку що безпосередньою рушійною силою економічної інтеграції Європи є промова, проголошена міністром закордонних справ Франції Робертом Шуманом, який пропонував утворити Європейську асоціацію вугілля і сталі, завдяки якій було б виведення базових галузей промисловості з-під нагляду національних адміністрацій і підпорядкування їх Верховному урядові.
Автором та ініціатором самої ідеї став французький комісар у справах планування, а також підприємець, Жан Моне. Проект, що був згодом підготовлений містив поєднання німецького та французького виробництва вугілля і сталі, а також встановлення над ним спільного контролю. Такі дії і стали початком інтеграції Європи, оскільки охоплювали не надто чисельну групу підприємств та продуктів. Господарства цих країн мають взаємно доповнюватись і сприяти цьому має їх географічне сусідство. Спільний контроль мав також на меті виключити надмірну розбудову військових арсеналів.
Отже юридичне започаткування європейської економічної інтеграції пов’язане з утворенням на основі Паризького договору Європейського співтовариства вугілля і сталі як першого секторального співтовариства, яке стало фундаментом подальших інтеграційних процесів. Державами засновниками були Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Франція, Німеччина та Італія. Завдяки цьому співтовариству вдалось створити наднаціональну організацію для координації одного, але стратегічного, сектора господарства. Фактично йдеться про інтеграцію функціонального типу з тривалою перспективою. Фактично ЄАВС створила базову інфраструктуру для поширення інтеграції на інші галузі господарства, поставивши за мету забезпечення швидкого і зрівноваженого економічного розвитку, збільшення зайнятості а також у підсумку підвищення рівня життя громадян країн-учасниць. ЄАВС працювало як міжнародна організація наднаціонального характеру, яка функціонувала на основі делегування суверенних прав держав-членів. Напрями розвитку об’єднання визначала його організаційна структура, яку
Фото Капча