Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Застосування антонімічного перекладу у процесі передачі значення однократності та неоднократності дії в англо-українському перекладі

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота
«Застосування антонімічного перекладу у процесі передачі значення однократності та неоднократності дії в англо-українському перекладі» 
 
ПЛАН
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. Перекладацькі трансформації 
1.1. Поняття адекватності перекладу
1.2. Теорія про переклад відомих перекладачів
1.3. Лексико-граматичні трансформації
РОЗДІЛ 2. Антонімічний переклад як ефективний засіб вирішення перекладацьких труднощів
2.1. Загальні відомості про антонімічний переклад
2.2. Застосування антонімічного перекладу у процесі передачі значення однократності та неоднократності дії в англо-українському перекладі.
2.3. Прийом антонімічного перекладу і формально-логічна категорія контрадикторності
РОЗДІЛ 3. Антонімічний переклад на основі літературних текстів
3.1. Переклад на основі художнього тексту
3.2. Переклад на основі технічно-наукового тексту
Висновки
Список літератури
 
 ВСТУП
 
Курсова робота присвячена комплексному розгляду та аналізу міжмовних перекладацьких антонімічних трансформацій в художніх текстах. Дослідження в галузі перекладу – важлива і актуальна задача, спрямована на досягнення адекватних перекладів, сприяє вирішенню багатьох завдань.
У процесі перекладу часто виявляється неможливим використати відповідність слів і виражень, які нам дає словник. У подібних випадках ми прибігаємо до трансформаційного перекладу, що полягає в перетворенні внутрішньої форми слова або словосполучення, або ж її повній заміні для адекватної передачі змісту висловлення. Досягнення адекватності перекладу пов'язане з умінням грамотно ідентифікувати перекладацьку проблему, і здійснювати необхідні перекладацькі трансформації. 
Актуальність даної роботи визначається важливістю теоретичного осмислення проблем комплексних смислових перекладацьких антонімічних трансформацій у зв'язку з підвищенням ролі художнього, ділового, рекламного та науково-технічного перекладу перекладу.
До питання про перекладацьких трансформаціях зверталися багато відомих перекладознавців, зокрема: В. М. Комісарів, Р. К. Міньяр-Белоручев, Л. С. Бархударов, Я. І. Рецкер, В. Г. Гак, А. Д. Швейцер.
Мета дослідження – досягнення адекватності перекладу пов'язане з умінням грамотно ідентифікувати перекладацьку проблему і здійснювати необхідні перекладацькі антонімічні трансформації на основі художнього і наукового тексту та зробити аналіз специфічних засобів їх вираження.
Сформульована мета припускає рішення ряду приватних завдань:
1. Виявити в текстах перекладу перекладацькі трансформації;
2. Визначити причини використання перекладацьких трансформацій при перекладі розповідей;
3. Вивчити комплексний характер перекладацьких трансформацій;
4. Провести кількісний аналіз використовуваних перекладацьких трансформацій з проаналізованих прикладів, узятих з розповідей.
Об’єктом дослідження були факти перекладу – перекладацькі трансформації, вироблені як на рівні окремих позначень, так і в масштабі висловлювання.
Відповідно до поданої мети ми ставимо перед собою наступні завдання:
  • Визначити поняття адекватності перекладу;
  • Дослідити лексичні, граматичні та лексико-семантичні перекладацькі трансформації;
  • Проаналізувати використання трансформацій при перекладі текстів у галузі генетики.
Матеріалом дослідження послужили художні та науково-технічні тексти англійської мови. Накопичений фактичний матеріал доповнений даними англо-російського та англо-англійського словників.
У першому розділі ми розглянули про переклад та лексико-граматичні трансформації.
У другому розділі розглядаеться власне антонімічний переклад та перспектива дослідження перекладацьких трансформацій, які використовуються для досягнення перекладацької еквівалентності в англо-україн- ському перекладі.
У третьому розділі запропоновані прикладу технічно-наукового та художнькоготексту.
 
РОЗДІЛ 1. Перекладацькі трансформації
 
1.1. Поняття адекватності перекладу
 
Перш ніж винайти значення «адекватності перекладу» давайте визначимо поняття «переклад».
Переклад – це передача змісту письмового або усного висловлювання засобами іншої мови. Словник-довідник лінгвістичних термінів поділяє переклад на три основні групи: дослівний, вільний та художній.
Переклад дослівний. Переклад іншомовного тексту на іншу мову шляхом механічної підстановки на місце слів мови-джерела їх еквівалентів у мові, на який робиться переклад, при збереженні іншомовної конструкції.
Переклад вільний. Передача загального змісту іншомовного тексту без проникнення в смислові деталі й емоційно-експресивні відтінки, виражені мовними засобами мови-джерела.
Переклад художній. Переклад, що зберігає тонкощі змісту іншомовного тексту, його образну систему, переклад зроблений з урахуванням семантичних і виразних можливостей і особливостей як мови-джерела, так і мови-перекладу [20, c. 127].
Літературний (або художній) переклад являється проблемою, що далеко виходить за межі чистої літературно-лінгвістичної техніки, оскільки кожен переклад являється в тій чи іншій мірі ідеологічним освоєнням оригіналу [16, c. 312].
Рецкер І. Я. поділяє переклад на наступні типи: дослівний, буквальний, вільний, адекватний.
Дослівний переклад полягає в передачі структури речення без зміни конструкції і без істотної зміни порядку слів.
Буквальний переклад буває заснований або на зовнішній схожості англійського слова з українським (етимологічний буквалізм), або на використанні при перекладі основного або найбільш поширеного значення англійського слова без урахування значення усього висловлювання в цілому (буквалізм семантичний). Буквальний переклад зазвичай приводить до спотворення думки оригіналу, або до порушення норм мови перекладу.
Вільний переклад застосовується в особливих випадках, коли не потрібна передача стилю оригіналу або коли відтворення стилістичних особливостей оригіналу зв'язане з великими труднощами (наприклад, при перекладі старовинних текстів), або коли переклад робиться для інформації вузького кола осіб.
Адекватний (повноцінний) переклад визначається як переклад, що відповідає оригіналу по функції (повноцінності передачі) і по обиранню засобів перекладачем (повноцінності мови і стилю). Функціональна точність, характерна для адекватного перекладу, не лише допускає, але нерідко і вимагає відмови від формальних, словникових відповідностей [18, c. 8].
Терміни «адекватність» і «адекватний» орієнтовані на переклад як процес, тоді як терміни «еквівалентність» і
Фото Капча