Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Застосування полімеразної ланцюгової реакції для діагностики хламідіозу свиней

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
 
Ксьонз Ігор Миколайович
 
УДК 619: 579. 882. 11
 
Застосування полімеразної ланцюгової реакції для діагностики хламідіозу свиней
 
16. 00. 03 – ветеринарна мікробіологія та вірусологія
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук
 
Харків – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Полтавському філіалі Інституту ветеринарної медицини УААН.
Науковий керівник доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник Стегній Борис Тимофійович, Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН, директор, завідувач лабораторії біотехнології та клінічної біохімії.
Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник Білокінь Віктор Степанович Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН, головний науковий співробітник лабораторії біотехнології та клінічної біохімії доктор ветеринарних наук, професор Бортнічук Володимир Андронович Національний аграрний університет, професор кафедри мікробіології і вірусології.
 
 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Впровадження нових високочутливих та точних лабораторних методів діагностики хламідіозу свиней у практичну роботу лабораторій ветеринарної медицини є однією з умов контролю благополуччя свинарських господарств щодо даного інфекційного захворювання.
Аналіз джерел вітчизняної та закордонної літератури показує, що найбільш поширеними методами лабораторної діагностики хламідіозу свиней є виділення та культивування збудника на курячих ембріонах або лабораторних тваринах, морфологічні методи виявлення хламідій та застосування серологічних реакцій. Всі ці методи не є достатніми і об'єктивний діагноз можна поставити лише комплексно з урахуванням епізоотичної ситуації і результатів патологоанатомічних досліджень [Хазіпов Н. З., і ін., 1984; Бортнічук В. А., 1991; Обухов И. Л., 1996; Малохатько Л., 1998. ]. В останні роки в діагностику інфекційних захворювань тварин і людини, у тому числі і хламідіозу, впроваджуються новітні методи, такі як імуноферментний аналіз (ІФА) та ДНК-технології, зокрема полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) [Обухов І. Л., 1996; Домейка М. А., 1986; Нікуліна В. Г. і ін., 1993; Караваєв Ю. Д. і ін., 1999; Thierie D. et al., 1992; Papp J. R., Erlich H. A., 1989; Shewen P. E., 1996. ].
Діагностика хламідіозу свиней за методом ПЛР забезпечує швидку і точну постановку діагнозу на будь-яких стадіях захворювання та виявлення тварин-хламідієносіїв, що є одною з найважливіших складових в системі заходів щодо своєчасної ліквідації джерел хламідійної інфекції в свинарських господарствах та недопущення її розповсюдження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота проводилася згідно з завданнями державної тематики науково-дослідних робіт Полтавського філіалу Інституту ветеринарної медицини Української академії аграрних наук, номер державної реєстрації 0197U012760 “Розробити та удосконалити засоби діагностики та профілактики хламідіозу свиней” (1996-2000 рр) та 0101U002306 “Вивчити патогенез, удосконалити комплекс заходів діагностики, профілактики і боротьби з хламідіозом тварин” (2001-2005 рр). Автор є одним із провідних виконавців цих тематик.
Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є науково-експериментальне обгрунтування застосування методу ПЛР для діагностики хламідіозу свиней з використанням наборів реагентів, призначених для діагностики хламідіозу людини, розробка методів відбору та попередньої обробки досліджуваних проб від свиней різних статевих та вікових груп для цього діагностичного методу з метою одержання стабільних результатів, розробка ефективних схем оздоровчих заходів при вказаній інфекції, впровадження даних розробок у ветеринарну практику.
Для досягнення мети необхідно було вирішити такі задачі: визначити принципову можливість застосування ПЛР-методу для діагностики хламідіозу свиней з використанням праймерів та інших реагентів ПЛР-набору, призначеного для діагностики хламідіозу людини, при випробуванні в експериментальних та виробничих умовах; розробити методи відбору та попередньої обробки проб патологічного матеріалу від аборт-плодів, загиблих та забитих свиней для проведення діагностики хламідіозу ПЛР-методом; розробити методи відбору та попередньої обробки проб клінічного матеріалу від свиней для прижиттєвої діагностики хламідіозу ПЛР-методом; розробити схеми лікувально-оздоровчих заходів від хламідіозу свиней з контролем їх ефективності методом ПЛР; розробити рекомендації по застосуванню методу ПЛР для діагностики хламідіозу свиней.
Об'єкт дослідження – хламідіоз свиней.
Предмет дослідження – молекулярно-генетична тест-система для виявлення збудника хламідіозу свиней.
При виконанні даної роботи нами застосовувались такі методи лабораторних досліджень, як реакція зв'язування комплементу (РЗК), культивування хламідій на курячих ембріонах та лабораторних білих мишах, мікроскопічні дослідження мазків та мазків-відбитків і безпосередньо полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР).
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в Україні застосовано, науково та експериментально обгрунтовано діагностику хламідіозу свиней методом полімеразної ланцюгової реакції з використанням наборів реактивів, призначених для діагностики хламідійних інфекцій людини.
В експериментальних умовах відтворено хламідіоз на поросятах-гнотобіотах з контролем розвитку інфекційного процесу за допомогою загальноприйнятих методів лабораторної діагностики та ПЛР.
Встановлено значну перевагу ПЛР в порівнянні з загальноприйнятими методами лабораторної діагностики хламідіозу свиней щодо індикації збудника хвороби.
Розроблено і запропоновано методи відбору проб клінічного та патологічного матеріалу від свиней різних вікових та статевих груп для ПЛР-аналізу.
Розроблено і відпрацьовано ефективні схеми лікувально-оздоровчих заходів від хламідіозу свиней при застосуванні методу ПЛР для контролю їх ефективності.
Практичне значення одержаних результатів. В результаті проведених досліджень теоретично і експериментально обгрунтована доцільність застосування ПЛР для діагностики хламідіозу свиней усіх статево-вікових груп на будь-якій стадії розвитку хвороби, в тому числі на ранніх стадіях захворювання, при латентному перебігові та для
Фото Капча