Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

ЗВІТ про проходження виробничої практики на КП «Чернівціводоканал»

Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
66
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗВІТ
про проходження виробничої практики
на КП «Чернівціводоканал»
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»
РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
2.1. Облік фінансування грошових коштів і видатків загального фонду
2.2. Облік розрахунків з оплати праці, соціального страхування
2.3. Облік розрахунків з бюджетом та різними дебіторами і кредиторами
2.4. Облік необоротних активів
2.5. Облік матеріальних цінностей
2.6. Облік доходів і видатків спеціального фонду
2.7. Звітність бюджетних установ
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Предмет, зміст і завдання аналізу господарської діяльності бюджетних установ
3.2. Методологія аналізу господарської діяльності бюджетних установ
3.3. Аналіз ресурсозберігання та виконання кошторису видатків
3.4. Аналіз кадрового забезпечення бюджетної установи
3.5. Аналіз організаційно-технічного розвитку бюджетної установи
3.7. Аналіз фінансового стану бюджетних установ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
 
Мета виробничої практики полягає у закріпленні теоретичних знань з фінансового обліку та надбанні навиків практичної роботи з оформлення первинних документів, узагальненні облікової інформації, аналізу діяльності підприємства, заповненні балансу та звітності підприємства.
Завданнями практики є чітке та послідовне виконання програми практики, а також закріплення вивченого матеріалу на прикладі КП «Чернівціводоканал».
Науковим керівником практиці на підприємстві була Іванюк Л. В.
Звіт з виробничої практики включає такі частини:
Перша частина – це організаційно-економічна характеристика КП «Чернівціводоканал», який розташований в м. Чернівці, вул. Комкнальників, 5. У цьому розділі подана історія розвитку підприємства, його спеціалізація. Детально описана організаційна структура підприємства, наведені основні економічні показники підприємства за 2012-2013 рр.
Друга частина вміщає процес оформлення та використання первинних документів за напрямками облікової діяльності, а саме: облік фінансування грошових коштів і видатків загального фонду, облік розрахунків з оплати праці, облік розрахунків з бюджетом та різними дебіторами і кредиторами, облік необоротних активів, облік матеріальних цінностей, облік доходів і видатків спеціального фонду.
Аналіз господарської діяльності підприємства розкрито у третій частині звіту. У ній здійснено аналіз ресурсів та їх використання, досліджено динаміку, склад та структуру доходів та витрат підприємства, оцінено фінансовий стан і фінансові результати водоканалу. При аналізі враховувався вид діяльності підприємства, його розмір та подані джерела інформації. Після кожного підрозділу сформовані обґрунтовані висновки, надані пропозиції щодо підвищення ефективності використання чи зниження даних напрямів.
 
РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»
 
Комунальне підприємство «Чернівціводоканал» є підприємством, що засноване на власності територіальної громади м. Чернівців, представницьким органом якого є Чернівецька міська рада. Підприємство створено згідно з рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 23. 04. 1993 № 212/7 «Про державну реєстрацію суб’єктів комунальної власності». Відповідно до способу утворення підприємство є унітарним, в свою чергу комерційним. Підприємство розташоване в м. Чернівці на вулиці Комунальників, 5.
Для здійснення діяльності, підприємство має права, які передбачені статутом (див. Додаток А).
Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, фірмовий знак, бланки організаційно-розпорядчої документації, необхідні для організації своєї роботи.
Основною метою діяльності підприємства є надання послуг з водопостачання і водовідведення населенню, комунально-побутовим, промисловим та іншим підприємствам, установам, організаціям.
До предмету діяльності належать:
  • забезпечення послугами водопостачання і водовідведення абонентів в кількісних і якісних параметрах згідно з існуючими технічними можливостями, а саме: збір, очищення та розподілення води, у тому числі утримання та експлуатація систем вуличної розподільчої мережі міста, розподіл питної води для населення та на комунально-побутові потреби підприємств, організацій, установ, очищення та доочищення питної води спеціальними засобами, включаючи використання спеціальних речовин та прекурсорів (придбання, зберігання, перевезення прекурсорів на технологічні потреби та лабораторно-виробничого контролю якості води;
  • розвиток галузі водопровідно-каналізаційного господарства. Будівництво та реконструкція споруд водопроводу та каналізації, технічне забезпечення, ремонт, функціонування і експлуатація водопровідно-каналізаційного господарства та охорона відповідних об’єктів та територій;
  • здійснення природоохоронних заходів по охороні водоймищ від забруднення промисловими та господарсько-побутовими стічними водами;
  • установка та ремонт засобів вимірювання та контролю;
  • діяльність пов’язана з проектуванням, будівництвом, ремонтом та експлуатацією об’єктів трубопровідного транспорту. Проектно-дослідницька та реконструкторсько-технологічна діяльність;
  • пошук, розвідка, розробка та розвиток родовищ підземних вод, розробка та вдосконалення системи обліку, контролю та розвідки запасів підземних джерел тощо.
Для здійснення господарської діяльності підприємства сформовано статутний фонд у розмірі основних і оборотних засобів, що передані підприємством представником власника, та який становить 84425960, 39 грн.
Основною ціллю підприємства є задоволення потреб споживачів та постачання води всьому населеному пункту, а також отримання прибутку. Проте дане підприємство є державною установою, воно є збитковим, тому ціллю також є і те, щоб не стати банкрутом.
Основними господарськими операціями даної установи є з надходження, збереження і використання основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, запасів, зобов'язань та інших операцій з розрахунків, надходження і витрачання бюджетних коштів установ відповідно до затверджених кошторисів.
Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві покладено на бухгалтерську службу під керівництвом головного бухгалтера.
Склад бухгалтерії встановлюється штатним розкладом, а обов’язки та відповідальність кожного працівника, який веде облік, регулюються посадовими інструкціями, що затверджуються начальником підприємства.
Фото Капча