Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт з переддипломної практики на підприємстві БМУ "Промбуд"

Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
81
Мова: 
Українська
Оцінка: 
1. Загальна характеристика підприємства (організації)
 
Історія БМУ “Промбуд” починається з того, що у 1966 році було засновано трест “ Тернопільбуд”, до складу якого входило 18 організацій, в тому числі і вище назване управління.
У 90-х роках почалась приватизація даного тресту. Його було переіменовано в орендну фірму “Тернопільбуд ЛТД”. Структурні підрозділи цієї фірми перейшли у власність колективу.
У грудні 2001 року відбулась реорганізація фірми “Тернопільбуд ЛТД” у ВАТ “Тернопільбуд ”, однак БМУ “Промбуд” і надалі залишається її структурним підрозділом і діє від імені Товариства.
БМУ „Промбуд” ВАТ „Тернопільбуд” створене на підставі Статуту ВАТ „Тернопільбуд” і є його структурним підрозділом. Підрозділ керується в своїй фінансово-господарській діяльності законодавством України, Положенням, а також рішеннями Загальних зборів, Спостережної ради і Правління Товариства, наказами, розпорядженнями і дорученнями, виданими Головою Правління Товариства.
Підрозділ не є юридичною особою. Для забезпечення своєї діяльності він має поточний рахунок в банку, круглу печатку із своїм найменуванням, кутовий та інші реквізити. Підрозділ веде самостійний облік власної діяльності і має окремий баланс.
БМУ “Промбуд” має лінійно-функціональний тип структури управління. Функціональний відділ складається з груп, на чолі яких знаходяться керівники. Керівники всіх функціональних ланок входять одночасно в систему лінійного управління.
Керівництво БМУ “Промбуд” здійснює начальник, який призначається Загальними зборами акціонерів. При начальнику діє Рада, рішення якої носять рекомендаційний характер.
Начальник і головний інженер БМУ “Промбуд” призначаються і працюють на контрактній основі.
Начальник Лило В. Й. безпосередньо здійснює контроль за виконанням затверджених програмою робіт; призначає і звільняє спеціалістів, робітників, видає накази з питань діяльності БМУ “Промбуд”; накладає дисциплінарні стягнення за порушення правил внутрішнього порядку і трудової дисципліни, застосовує заохочення.
Головний бухгалтер, в свою чергу, забезпечує організацію бухгалтерського обліку діяльності БМУ „Промбуд” у відповідності з чинним законодавством, має право підпису на всіх банківських документах, несе персональну відповідальність за правильність розрахунків і своєчасне перерахування грошових коштів, своєчасну, правильну і повну сплату податків, зборів, обов’язкових платежів.
До апарату управління БМУ “Промбуд” також входять:
головний інженер;
бухгалтерія;
виробничо-економічний відділ;
планово-договірний відділ;
відділ кадрів;
зам. начальника по комерційних питаннях.
Головний інженер організації (Дубина В. П.) визначає технічну політику, перспективи розвитку підприємства, визначає шляхи поліпшення виробничих програм, шляхом вдосконалення, реконструкції і технічного переоснащення обладнання, забезпечує підвищення рівня технологічної підготовки виробництва, керує розробкою перспективних планів підприємства.
Бухгалтерія здійснює організацію бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємства; контроль за економним використанням матеріальних, трудових, фінансових ресурсів; організовує облік основних засобів, грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, сучасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій пов’язаних з їх рухом, облік витрат виробництва, реалізації робіт, продукції, послуг, результатів господарської діяльності.
Бухгалтерія також здійснює контроль за збереженням у встановленому порядку, оформленням бухгалтерських документів, використанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів, проводить інвентаризацію грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів; бере участь у роботі по вдосконаленню і розширенню сфери дій внутрішньогосподарських розрахунків у розрізі планової і облікової документації організації, впроваджує механізацію обліково-обчислювальних робіт, забезпечує своєчасне складання бухгалтерської звітності, первинних документів і бухгалтерських засобів, надання їх у встановленому порядку у відповідні органи.
У структуру бухгалтерії БМУ “Промбуд” входять:
головний бухгалтер (Стечишин О. В.) ;
заступник головного бухгалтера (Лупійчук А. І.) ;
бухгалтер І кат. по зарплаті (Глад І. П.) ;
4) бухгалтер ІІ кат. по матеріалах (Сливка Н. Г.) ;
бухгалтер-касир (Ховалко І. І.) ;
бухгалтер І кат. по реалізації (Глад Г. Б.) ;
бухгалтер (Бучма Н. М.)
Виробничо-економічний відділ разом із плановим відділом здійснюють організацію і вдосконалення економічної діяльності підприємства, направлену на підвищення продуктивності праці, якість виконаних робіт, зниження їх собівартості, підвищення ефективності та рентабельності підприємства. Цей відділ методично керує і координує діяльність усіх підрозділів підприємства, забезпечує економне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів на всіх ділянках господарської діяльності підприємства; організовує здійснення економічних розрахунків і аналізує ефективність впровадження нової техніки та технологій організації виробництва, праці, управління.
Відділ кадрів очолює роботу по забезпеченню підприємства працівниками потрібних професій і кваліфікацій; організовує своєчасне оформлення, прийом, переведення, звільнення працівників у відповідності з трудовим законодавством; заповнює і зберігає трудові книжки; забезпечує складання звітності з обліку особового складу і роботи з кадрами.
Крім апарату управління у структуру БМУ ”Промбуд” входить відділ головного механіка, склад і 7 дільниць. Загальну схему організаційної структури БМУ “Промбуд” подано на рисунку 1. 1.
Відділ головного механіка проводить роботу по забезпеченню безперебійної і технічно правильної роботи обладнання.
Дільниця №1 здійснює будівництво 66-квартирного житлового будинку по вулиці Галицька.
Дільниця №2 здійснила будівництво 45-квартирного житлового будинку по вулиці Об’їзна та здійснює будівництво 121-квартирного житлового будинку по вулиці Злуки.
Дільниця №3 здійснює будівництво 65-квартирного житлового будинку по вулиці Вільхова, а також 30- квартирного житлового будинку по вулиці Гвардійська.
Дільниця №4 здійснює будівництво 102-квартирного житлового будинку по вулиці Чайківського, а також блок котеджів.
Дільниця №5 здійснює будівництво 90-квартирного житлового будинку по вулиці Просвіти.
Дільниця №6 здійснює будівництво 86-квартирного житлового будинку по вулиці Ст. Бандери.
Дільниця №7 здійснює будівництво
Фото Капча