Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Автоматизоване робоче місце викладача ВНЗ

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
55
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Концепція створення автоматизованого робочого місця (АРМ) викладача
1.1. Автоматизоване робоче місце
1.2. Концепція створення автоматизованого робочого місця викладача
2. Технічне завдання
2.1. Загальні положення
2.1.1. Призначення документа
2.1.2. Назва системи
2.1.3. Відомості про замовника і виконавця
2.1.4. Підстави для виконання робіт, терміни і фінансування
2.1.5. Основні поняття, визначення і скорочення
2.1.6. Актуальність розробки системи
2.2. Мета, призначення і цілі створення системи
2.2.1. Цілі створення АРМ «Викладач»
2.2.2. Призначення АРМ «Викладач»
2.2.3. Задачі, які будуть реалізовані системою АРМ «Викладач»
2.2.4. Область застосування системи
2.3. Вимоги до системи
2.3.1. Вимоги до системи в цілому
2.3.2. Вимоги до структури і функціонування системи
2.3.3. Вимоги до складу і кваліфікації користувачів системи
2.3.4. Вимоги до функцій (задач)
2.4. Концепція інтерфейсу користувача
3. Інструкція користувача системи
4. Охорона праці
4.1. Аналіз умов праці в кабінетах математики та інформатики
4.2. Загальні принципи організації  робочих місць вчителів та учнів в кабінетах математики та інформатики
Висновки до 4 розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. В умовах інформатизації навчального процесу у ВНЗ функції педагога значно розширюються й ускладнюються. Характер його праці змінюється, все більше набуваючи проектувальної, організаторської та консультативної спрямованості. При цьому роль викладача залишається не лише провідною, а й ще більше підсилюється. Це пов'язане з тим, що педагогові необхідно здійснювати її у новому педагогічному середовищі, яке характеризується використанням сучасних інформаційних засобів і розширенням спектра впливів на студентів через реалізовані стратегію і тактику навчання. Викладачу доводиться проектувати і конструювати інформаційну технологію навчання, розробляти на її основі дидактичний комплекс інформаційного забезпечення навчальної дисципліни, обґрунтовувати логіку організації взаємодії зі студентами на комунікативному рівні, визначати форми, методи та критерії управління їхньою пізнавальною діяльністю, моделювати структури й алгоритми взаємодії студентів з ЕОМ, формувати педагогічні тести і тестові завдання для організації контролю та самоконтролю.

Для того, щоб вирішувати названі завдання, викладачеві, поряд з основами педагогіки й психології, необхідно:

 • знати можливості комп'ютера у своїй предметній області й мати навички роботи з ним;
 • мати навички керування пізнавальною діяльністю студентів як у дисплейному класі, так і в період їхньої самостійної роботи з ПЕОМ;
 • вміти підбирати й відповідним чином компонувати навчальний матеріал для його реалізації у педагогічних програмних продуктах;
 • у співробітництві з програмістами або самостійно розробляти елементи дидактичного комплексу інформаційного забезпечення навчальної дисципліни і т. д.

Затвердження Державної програми розвитку вищої освіти та Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України [2] спонукають до ознайомлення українського освітнього співтовариства з основними документами, прийнятими в рамках Болонського процесу. Знання цих документів дозволить українським вищим навчальним закладам оцінити свої можливості щодо вжиття окремих заходів, спрямованих на унормування структур і дій, що вживаються європейським освітнім співтовариством.

Підтвердженням тому є розроблена Міністерством освіти і науки України нормативна база з питань кредитно-модульної системи організації навчального процесу з метою дальшого вдосконалення структури і змісту системи вищої освіти в Україні на принципах її доступності та підвищення якості, інтеграції в європейський освітній простір, що зазначено в Указах Президента України.

Мета роботи – створення програмної системи АРМ «Викладач».

Об’єкт дослідження – розробка автоматизованих інформаційних систем.

Предмет дослідження – процес проектування програмного та інформаційного забезпечення автоматизованих інформаційних систем на базі об'єктно-орієнтованого підходу.

Завдання дослідження. Для створення інформаційної моделі навчальної діяльності викладача потрібно здійснити опис його роботи та провести дослідження навчальної діяльності, під час якого отримаємо дані про інформаційні процеси.

Методи дослідження: методи збору фактів, методи аналізу (порівнянь і аналогій, узагальнень, системного аналізу, математичного моделювання, методи створення (об'єктно-орієнтованого підходу, візуального моделювання).

Гіпотеза. У результаті впровадження систем «АРМ Викладача» повинна спроститися робота викладачів, пов'язана з розрахунком рейтингу знань студентів, формування журналів викладача, і т.п. Крім того, з'явиться можливість оперативного отримання інформації про успішність і відвідування студентів як для завідувача кафедри, кураторів, так і для самих студентів та їх батьків. Це підвищить прозорість оцінки діяльності студентів викладачами, полегшить роботу кураторів і завідувача кафедри.

Структура роботи. Бакалаверська робота складається зі вступу, чотирьох поширених розділів, висновків і списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи складає 50 сторінок.

Апробація результатів, отриманих у бакалаврській роботі. Матеріали бакалаврської роботи доповідалися на звітній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу, шістнадцятій всеукраїнській (одинадцятій міжнародній) студентській науковій конференції з прикладної математики та інформатики СНКПМШ - 2013 [15] (див. Дод. А), VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції (11квітня 2013р.) (див. Дод. Б).

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII (редакція станом на 18.11.2012 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
 2. Державні санітарні правила та норми "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах" ДСанПіН 5.5.6.009-98, затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України 30.12.1998 №9 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code= v0009588-98
 3. Державні санітарні правила і норми «Влаштування, утримання загально-освітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0063588-01
 4. Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом МОН України від 20.05.2004 р. №407 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0730-04
 5. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.03.2004 р. № 81 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0620-04
 6. Батышев С.Я. Научная организация учебно-воспитательного процесса / С.Я. Батышев. – 2 изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1975. – 448 с.
 7. Бойко Я. Організація робочого місця студента вищого педагогічного навчального закладу / Я. Бойко // Гуманізація навчально–виховного процесу. - Випуск L. - Слов’янськ. – 2010. – С. 21-27.
 8. Карапузова Н. Д. Основи педагогічної ергономіки: навчальний посібник / Н. Д. Карапузова, Є. А. Зімниця, В. М. Помогайбо. – К.: Академвидав, 2012. – 194 с.
 9. Карапузова Н. Ергономічний аспект у змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів / Н. Карапузова // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Соціально-педагогічний комплекс регіону: теорія і практика»] (Полтава, 21–22 трав. 2008 р.) / Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава: ПДПУ, 2008. – С. 6–9.
 10. Лаврентьєва Г. П. Методичні рекомендації щодо добору і використання електронних засобів навчального призначення в загальноосвітніх навчальних закладах / Г. П. Лаврентьєва // Інформаційні технології і засоби навчання. ― Вип. 4 (24), 2011. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/2011_4/11lgponz.pdf
 11. Раченко И.П. НОТ учителя: кн. для учителя / И.П. Раченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1989. – 238 с.
 12. Федотов В.В. Рациональная организация умственного труда / В.В. Федотов. – М.: Экономика, 1987. – 109 с.
10972
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.