Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інструкція для виконавців порталу

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ВИКОНАВЦІВ
порталу
 
Портал «Студентська консультація» постійно зацікавлений у розширенні співпраці як з професійними і досвідченими виконавцями, так і зі студентами-початківцями, які хотіли б спробувати заробляти своїми знаннями.
У цій статті ми покажемо, які вимоги ми ставимо до виконавців, щоб наша співпраця була плідною для усі сторін – замовника, виконавця і порталу.
 
1. Типи робіт.
Серед усього різноманіття замовлень панівне місце займають контрольні, реферати, курсові, бакалаврські та дипломні роботи. Кожен з цих типів робіт має характерні особливості, які слід деталізувати і пояснити.
Зупинимося, щонайперше, на структурі й змісті робіт, тобто на компонентах, які вони повинні містити, та їх суті.
 
Контрольна – здебільшого просте для фахівця завдання яскраво вираженого предметного характеру, яке потребує розкрити декілька запитань, часто не пов’язаних між собою. Тобто, контрольна з педагогіки вищої школи може містити питання про методику викладання певної дисципліни, імідж викладача, психологічні особливості студентів. На кожне питання дається окрема відповідь.
Контрольна майже завжди повинна включати:
1. План.
2. Відповіді на питання, кожне питання з окремим заголовком відповідно до плану роботи.
3. Список використаних джерел.
Здебільшого у контрольних роботах не потрібні вступ і висновки, а також посилання на літературу. Окремим різновидом контрольних є роботи з математики (фізики, хімії, електротехніки тощо), які можуть взагалі не мати структури, а лише завдання і його розв’язок, та з економіки (статистики, логістики тощо), які можуть мати додаткові елементи.
Список використаних джерел рекомендується не менше 5 шт. (бажано 5-10).
Обсяг контрольної роботи здебільшого не перевищує 20 аркушів.
 
Реферат – дещо складніше за контрольну роботу завдання, яке, переважно, стосується однієї проблеми, але має складнішу структуру. Реферати замовляють, здебільшого, без конкретного плану, розробка якого віддається на розсуд виконавця.
Реферат обов’язково повинен містити:
1.Вступ (з актуальністю теми реферату і, за необхідності, метою).
2. Виклад основного матеріалу (дуже бажано розбитий на 2-5 пунктів).
3. Висновки.
4. Список використаних джерел.
Вступ і висновки у рефераті бажано обмежувати 1-им аркушем, у будь-якому разі не більше 2-ох. Реферат повинен містити посилання на джерела, вказані у списку використаних джерел.
Список використаних джерел рекомендується не менше 8 шт. (бажано 10-15).
Обсяг реферату здебільшого не перевищує 20 аркушів.
 
Курсова робота - типове для студентів комплексне завдання, яким завершується курс із певної дисципліни.
Курсові роботи володіють певною специфічністю залежно від дисципліни, якої вони стосуються, проте мають ряд характерних і обов’язкових рис. Така робота завжди має чітко визначену тему, яка стосується певної проблеми дисципліни, з якої вона виконується, і переважно, уже готовий план/зміст, наданий викладачем. Крім того, курсова робота може бути з поширеними і непоширеними пунктами змісту. Наприклад, курсові роботи у коледжах, ліцеях тощо можуть не мати підпунктів, тоді як у ВНЗ це не практикується. Більшість курсових робіт мають 2 поширені розділи, інколи – більше.
Характерною особливістю курсових робіт є наявність практичного (експериментального) розділу, тобто перша частина роботи стосується висвітлення теоретичних засад проблеми, а друга – їх експериментального дослідження (констатувальний, формувальни та контрольний етапи).
Структура курсової роботи значно складніше від реферату чи контрольної, і повинна передбачати наступні елементи:
1. Зміст (не план, а саме зміст).
2. Вступ (обов’язково містить такі складові, як «Актуальність теми дослідження», «Стан дослідження проблеми», «Об’єкт дослідження», «Предмет дослідження», «Мета дослідження», «Методи дослідження», «Структура роботи»).
3. Розділи (не менше 2-ох, рідко, у випадку економічних дисциплін, більше 3-ох).
4. Підрозділи (це підпункти роботи, які нумеруються як 1.1, 1.2. і т. д.). Підрозділів у розділі не може бути менше 2-ох. Субпідрозділи (1.1.1 і т. д.) для більшості курсових робіт не рекомендуються.
5. Висновки.
6. Список використаних джерел.
7. Додатки (за потреби).
Вступ і висновки у курсовій роботі рекомендується обмежувати 2-3 аркушами. Посилання на використані джерела у тексті роботи є обов’язковими.
Список використаних джерел рекомендується не менше 25 шт. (бажано 30-35).
Обсяг курсової роботи є варіативним, але не менше 28 і рідко більше 50 аркушів. Виключення складають курсові з економічних і управлінських дисциплін, у яких обсяг додатків може перевищувати обсяг тексту роботи.
 
Курсовий проектаналог курсової роботи, який включає розробку схем, креслень, моделей тощо. Потребує, здебільшого, фахових знань у вузькій галузі, має специфіні вимоги, зокрема, до практичної частини (ватмани, програмний код тощо). Щоразу потребує обов’язкового уточнення щодо виконання із замовником.
Список використаних джерел специфічний, і може містити всього декілька пунктів.
Обсяг курсового проекту теж варіативний, і може коливатися від кількох до сотні аркушів.
 
Бакалаврська робота - перше кваліфікаційне завдання студента, переважно на 4-му курсі.
Бакалаврська являє собою розширену версію курсової роботи, яка часто містить розбитий на 2 частини практичний (експериментальний) розділ, тобто у 2-у розділі проводиться власне дослідження, а у третьому – надаються рекомендації та їх вплив на розв’язок досліджуваної проблеми.
До кожного розділу (не підрозділу) роботи додаються окремі проміжні висновки.
Список використаних джерел рекомендується не менше 45 шт. (бажано 50-60).
Структура роботи аналогічна курсовій, однак до змісту додаються «Гіпотеза дослідження», «Експериментальна база дослідження», «Теоретична значення» та «Практичне значення».
 
Дипломна/магістерська робота - завершальне для всього етапу навчання студента кваліфікаційне завдання.
Це ще більш розширена бакалаврська за рахунок збільшення експерименального розділу і додавання розділу з охорони праці та цивільної безпеки.
Вступ і висновки збільшуються до 3-4 аркушів.
До кожного розділу (не підрозділу) роботи додаються окремі проміжні висновки.
Список використаних джерел рекомендується не менше 70 шт. (бажано 90-120).
Обсяг дипломної роботи є варіативним, але не менше 80 і рідко більше 120 аркушів. Виключення складають курсові з економічних і управлінських дисциплін, у яких обсяг додатків може перевищувати обсяг тексту роботи, а також роботи з технічних спеціальностей, які можуть бути короткими.
 
Індивідуальні завдання (ІндЗ) здебільшого повторюють за формою курсову, проте скороченого змісту, з непоширеними розділами, скороченим вступом (часто не потребують об’єкта, предмета, методів, структури роботи). Часто мають специфічні розрахунково-статистичні завдання, які й складають їх основу.
Список використаних джерел може бути довільним, обсяг завдання – також.
 
Твори, есе, фан-фіки, переклади та інші суто творчі міні-завдання щоразу потребують уточнення із замовником і консультантом в силу своєї специфічності.
 
2. Вимоги до оформлення робіт.
Роботи, які Ви будете виконувати, повинні мати відповідне оформлення.
Зокрема, важливими є наступні моменти:
1) 14 кегль і 1,5 міжрядкового інтервалу шрифту Times New Roman;
2) поля усіх аркушів роботи повинні мати наступний величини: ліве 2,5-3 см, праве 1-1,5 см, верхнє і нижнє – 2 см;
3) нумерація сторінок роботи повинна знаходитися у правому верхньому куті аркуша і відповідати основному шрифту;
4) кожен розділ починається з нової сторінки, підрозділ – не обов’язково;
5) список використаних джерел оформляється відповідно до сучасних вимог у алфавітному порядку;
6) оформлені посилання на джерела (виняток – контрольні, ІндЗ, твори, есе, фан-фіки тощо);
7) вступ до курсової, бакалаврської і дипломної повинен відповідати вимогам, наведеним вище.

Якщо щось Вам здається складним або таким, що не стосується конкретного
завдання – зв’язуйтеся з консультантом, який уточнить
Ваше питання з координатором порталу.
 
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (096) 672-17-75