Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розміщення робіт у "Магазині"

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ
із надання готових робіт 
для розміщення у «Магазині» порталу
 
Портал «Студентська консультація» завжди радий розмістити у нашому «Магазині» виконані Вами раніше роботи – від контрольної до магістерської. Для спрощення, пришвидшення та уніфікації цієї процедури ми розробили інструкцію з надання авторами своїх робіт до продажу. Сподіваємося, вона допоможе Вам швидко і легко скористатися нашою пропозицією.
Отже, для того, щоб розмістити Ваші роботи у «Магазині», необхідно здійснити декілька простих кроків.
 
Крок 1. Визначитися з орієнтовною кількістю робіт, які Ви хотіли б розмістити у «Магазині».
 
Крок 2. Вимоги до подачі роботи у «Магазин».
Інформація про кожну роботу до «Магазину» надається консультантові порталу у вигляді окремого *.doc-файлу, який повинен містити:
1) тему роботи (повна назва);
2) тип роботи (реферат, індивідуальне завдання, курсова, дипломна тощо);
3) дисципліну (предмет), з якої виконана дана робота (наприклад, «Педагогіка», «Дошкільна педагогіка», «Психологічні основи соціальної роботи», «Економіка підприємства» тощо);
4) ідентифікаційні дані автора (бажано Ваше прізвище, ім’я);
5) кількість аркушів у роботі включно з додатками;
6) зміст/план роботи без вказання номерів сторінок, крапочок, рисочок, табличок, назв додатків тощо – виключно слово «Зміст»/«План» і назви його пунктів;
7) повний «Вступ», за виключенням тих робіт, які не потребують «Вступу» (контрольні, окремі ІндЗ, твори, есе і т. ін.);
8) повний «Список використаних джерел» у алфавітному порядку, пронумерований, оформлений відповідно до академічних вимог;
9) бажана для Вас ціна роботи, вказана у гривнях. До цієї ціни портал додасть 15%, тому Вас не повинно дивувати, що у «Магазині» вказана Вами ціна дещо збільшиться.
 
Крок 3. Зв’язатися з консультантом порталу за будь-яким зі зручних Вам контактів у «шапці» порталу, і узгодити, як Ви передасте підготовлену інформацію (електронною поштою, архівом через файлообмінник, Skype’ом тощо). Також потрібно надати консультанту Ваші контактні дані, адже у випадку замовлення роботи з Вам необхідно буде якомога швидше зв’язатися для оплати і отримання замовлення.
 
Крок 4. Отримати від консультанта порталу лінки на прийняті й розміщені у «Магазині» Ваші роботи і, можливо, інформацію про те, що окремі роботи не відповідають необхідним вимогам, і їх слід або доопрацювати, або виключити зі списку.
 
Якщо Ви бажаєте розмістити у «Магазині» значну кількість оригінальних робіт – зв’яжіться з консультантом, і ми надамо Вам особистий доступ до порталу, провівши коротке навчання, щоб Ви могли викладати свої роботи власноруч.
 
Оцінка вартості робіт
 
Зверніть увагу! Ваша оцінка вартості роботи може не співпадати з позицією порталу, і робота до магазину не потрапить, поки автор і консультант не дійдуть спільної думки.
Звичайно, усі роботи мають різні рівні виконання і володіють різною складністю, а тому мають широкий діапазон цін. Однак курсова на тему "Особливості вищої освіти у Франції" не може коштувати дорожче курсової "Оцінка потенційних ризиків підприємства на прикладі МПП "Віліс". Щоб мінімізувати проблеми, які виникають на цьому етапі, врахуйте, що технічні спеціальності передбачають вищі ціни, гуманітарні - дещо нижчі.
Орієнтовний прейскурант, яким портал користується на сьогодні, є наступним:
1) реферати, контрольні - від 60 до 150 грн.;
2) курсові, ІндЗ - від 240 до 500 грн.;
3) бакалаврські, дипломні, магістерські - від 900 до 5000 грн.
Оцінюючи свою роботу, враховуйте, що безпідставне завищення ціни призведе або до її непопулярності, або й до відмови у розміщенні у "Магазині".
 


Приклад, як має виглядати робота, надана до «Магазину»
 
Тема: Методика проведення позакласної роботи по темі «Показникова і логарифмічна функції» в профільних класах середньої школи
Тип роботи: курсова
Дисципліна: Методика викладання математики
Автор: Іванов Іван
Кількість аркушів: 42
Ціна роботи: 330 грн.
 
ЗМІСТ
ВСТУП
1. Зміст і форми організації позакласної роботи з математики в профільних класах середньої школи
1.1. Елементи історії математики на позакласних заняттях
1.2. Історія відкриття логарифма
2. Зміст та методика проведення гурткових занять на тему «Показникова та логарифмічна функції»
2.1. Доведення нерівностей
2.2. Доведення тотожностей
2.4. Планування гурткової роботи по темі «Показникова і логарифмічна функція»
3. Зміст і методи проведення масових позакласних заходів з математики по темах «Показникова і логарифмічна функції»
3.1. Математичний вечір «Творці логарифма»
3.2. Математичний хокей
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Перехід людства до науково-інформаційних технологій, формування суспільства високого інтелекту ставлять перед освітою завдання готувати людину, спроможну оволодівати новою інформацією, сприймати зміни і творити їх, здатну нестандартно мислити. Вихованню творчої людини з оригінальним мисленням і прагненням до інтелектуальної новизни має сприяти вивчення різних наук, зокрема математики. 
У зв’язку з швидкими темпами накопичення нової інформації, особливо в природничо-математичних науках, уже в школі необхідно готувати школярів до неперервної освіти після її закінчення, що потребує формування в них пізнавального інтересу й самостійності відшукання шляхів його задоволення. Треба закласти в учнів механізми самоосвіти, самовиховання, самореалізації, саморозвитку, саморегуляції, взаєморозуміння, спілкування, співпраці, необхідні для становлення особистості, здатної без сторонньої допомоги оволодівати знаннями і способами діяльності, розв’язувати пізнавальні задачі з метою подальшого перетворення й вдосконалення навколишньої дійсності. Ця властивість особистості формується, головним чином, у ході позакласної навчальної діяльності учнів.
В курсі математики закладено багато можливостей для реалізації цього завдання. Розширити і поглибити розвиток розумових здібностей молодших школярів покликана позакласна робота з математики у старших класах. Вона має на меті сприяти підвищенню рівня знань, закріпленню умінь і навичок, набутих учнями на уроках математики, розвивати математичні здібності, кмітливість, винахідливість, виявляти найбільш обдарованих і здібних дітей і сприяти їх подальшому розвитку.
Позакласна робота з математики має також важливе виховне значення. Особливо велика цінність позакласної роботи у вихованні моральних якостей дитини: волі, наполегливості в подоланні труднощів, доведенні до кінця розпочатої роботи, критичного ставлення до себе. 
Стан дослідження проблеми. Розв’язання проблеми позакласної роботи з учнями у процесі навчання математики предметом уваги Д. Васильєвої [4], Т. Годованюк [8, 9], П. Довбні [10], О. Панішевої [16] та ін. Безпосередньо питання вивчення історії логарифмів у позакласній роботі висвітлюють Т.І. Іванко [12], О. Усенко [18], С. Шумигай [19, 20], А. Юркова [21] та інші.
Об’єкт дослідження - процес навчання математики учнів профільних класів середньої школи.
Предмет дослідження - методична система організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів старших класів при вивченні теми «Показникова і логарифмічна функції».
Мета дослідження - розробити зміст, ефективні шляхи, методи, засоби та організаційні форми позакласної діяльності учнів при вивченні теми «Показникова і логарифмічна функції».
Для досягнення поставленої мети були визначені такі основні завдання:
1) проаналізувати викладання елементів історії математики на позакласних заняттях;
2) висвітлити історію відкриття логарифма;
3) дослідити зміст та методику проведення гурткових занять на тему «Показникова та логарифмічна функції»;4) показати зміст і методи проведення масових позакласних заходів з математики по темах: «Показникова і логарифмічна функції».
Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використано наступні методи дослідження: теоретичні – аналіз навчально-методичної літератури, шкільних програм, календарних, тематичних планів учителів математики, підручників і навчальних посібників з математики, аналіз та обробка результатів педагогічного експерименту; емпіричні – спостереження, бесіди з учителями та учнями, вивчення та узагальнення передового досвіду, систематизація та узагальнення фактичного матеріалу дослідження.
Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 42 сторінки.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Аврамкіна В. І. Конкурс знавців математики : (позакласна робота) / В. І. Аврамкіна // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2007. - N 33. - С. 28-33.
2. Бевз В. Г. Історія математики у фаховій підготовці майбутніх учителів : Моногр. / В. Г. Бевз; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2005. - 359 c.
3. Бернацька Т. Про доведення нерівностей: (Готуємось до математичної олімпіади) / Т. Бернацька // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - №3(39). - С. 54-55.
4. Васильєва Д. Використання мультимедійної дошки в позакласній роботі з математики / Д. Васильєва // Математика в школі. - 2011. - № 11/12. - С. 43-49.
5. Ганжела Г.М. Шляхи формування творчого мислення учнів на уроках математики / Ганжела Г.М., Малихіна Л.І. // Методика викладання математики: Зб. наук. праць. – Кіровоград, 1996. – С. 42-48.
6. Гаран М. С. Історія математики як чинник гуманізації навчального процесу / М. С. Гаран // Пед. науки : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 61. - С. 15-20.
7. Гаргач С. Д. Тиждень математики в школі : (позакласна робота) / С. Д. Гаргач // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2007. - № 34/36. - С. 20-42.
8. Годованюк Т. Історія науки на позакласних заходах з математики : (сценарій математичного вечора) / Т. Годованюк // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2008. - № 7/8. - С. 62-64.
9. Годованюк Т. Л. Позакласна робота з математики / Т. Л. Годованюк // Математика в школі. - 2011. - № 5. - С. 24-29.
10. Довбня П. Позакласна робота з математики: досвід, перспективи / П. Довбня, В. Слуцький // Гуманіт. вісн. ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди» : наук.-теор. зб. - 2011. - Вип. 22. - С. 47-51.
11. Жбанова В. В. Тиждень математики в школі : (позакласна робота) / В. В. Жбанова, Н. Г. Лисенко, Т. Л. Рибка // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2006. - №31. - С. 3-24.
12. Іванко Т.І. Систематизація методів розв’язування показникових і логарифмічних рівнянь і нерівностей/ Т.І. Іванко // Математика в школах України.- 2007. – березень (№ 7). - С. 16-21.
13. Лутченко Л.І. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності школярів у процесі вивчення матеріалу / Лутченко Л.І. // Тези Міжнародної конференції «Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь» (16 грудня 2002 р., Київ). – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2002. – С.82.
14. Мазур О. Логарифмічні рівняння у профільній школі / О. Мазур // Математика в сучасній школі. - 2013. - № 2. - С. 13-21.
15. Методи викладання та історія математики : Пр. Укр. мат. конгресу, Київ, 2001 р. / ред.: А. М. Самойленко. - К. : Ін-т математики НАН України, 2006. - 108 c.
16. Панішева О. В. Позакласна робота як один із засобів виховання інтересу до вивчення математики / О. В. Панішева // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2007. - № 8. - С. 28-32.
17. Ріжняк Р.Я., Організація самостійної роботи учнів з математики на уроках та в позаурочний час: Посібник для спецкурсу / Ріжняк Р.Я., Малихіна Л.І.. – Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 2001. – 160 с.
18. Усенко О. В. Елементи дослідницької роботи під час вивчення рівнянь, нерівностей, функцій : (позакласна робота) / О.В. Усенко, Я.В. Корнішевський // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2006. - №5. - С. 29-30.
19. Шумигай С. Історія науки у позакласній роботі / С. Шумигай // Математика в сучасній школі. - 2012. - №9. - С. 34-42.
20. Шумигай С. М. Історія науки на уроках алгебри в основній школі / С. М. Шумигай // Дидактика математики: пробл. і дослідж. : зб. наук. пр. - 2011. - Вип. 35. - С. 142-147.
21. Юркова А. Обчислення логарифмів : урок-гра з алгебри, 10 клас / А. Юркова // Математика. Шкільний світ : Всеукраїнська газета для вчителів. - 2013. - № 6/7. - С. 17-20.

 


Якщо надана робота якісна, змістовна, але частково не відповідає вимогам порталу до академічних робіт – Ви можете доопрацювати її самостійно або ж це зроблять інші працівники, однак тоді до пропонованої ціни буде зроблено узгоджене з Вами уточнення.
 
Будь-які Ваші побажання, запитання і пропозиції можна обговорити
з консультантом порталу:
 
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18