Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Біосинтез органічних кислот

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМЫСТ

ВСТУП
І. Аналіз способів біологічного синтезу лимонної кислоти

1.1. Процес та методи біосинтезу лимонної кислоти
1.2. Склад та властивості продуцента і поживного середовища
ІІ. Аналіз біологічних способів отримання оцтової кислоти
2.1. Загальні принципи і способи отримання оцтової кислоти шляхом біосинтезу
2.2. Характеристика циркуляційного, глибинного та неперервного комбінованого способів біосинтезу оцтової кислоти
ІІІ. Ітаконова кислота та способи її біологічного синтезу
3.1. Продуценти та основні стадії біосинтезу ітаконової кислоти
3.2. Властивості і застосування ітаконової кислоти
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Біотехнологія є однією з найбільш перспективних і прогресуючих галузей науково-технічної і промислової діяльності. З її розвитком пов′язано вирішення ряду важливих соціальних, сировинних, продовольчих і екологічних проблем. Світовий бізнес в біотехнологічній галузі переживає період підвищення інвес-тиційної активності в науковій, освітянській та промисловій сферах, стрімко зростає ринок біотехнологічної продукції медичного, сільськогосподарського та харчового призначення.

Органічні кислоти, зокрема, лимонна, оцтова та ітаконова є одними з основ-них підкислювачів у харчовій промисловості, їх частка становить близько 95% обсягу з всіх вироблених підкислювачів. Особливо широко вони використо-вуються у виробництві консервних продуктів, безалкогольних напоїв тощо.
Розширюється сфера застосування лимонної та ітаконової кислот в технічних цілях - в хімічній, текстильній, шкіряній, металургійній та інших галузях промисловості. Попит на них безперервно зростає, але в колишніх соціалістичних країнах він задовольняється вкрай слабко, тому в даний час організовуються нові виробничі потужності з випуску цих цінних продуктів.
Лимонну, оцтову та ітаконову кислоту виробляють головним чином шляхом мікробного синтезу, який є важливою галуззю біотехнології. Актуальними на сьогодні є питання модифікації існуючих та знаходження нових продуцентів лимонної, оцтової та ітаконової кислот, впровадження сучасних досягнень біотехнології в область біосинтезу органічних кислот.
На сьогодні описані теоретичні і практичні основи мікробного синтезу і механізми регуляції біосинтезу органічних кислот, їх зв’язок із загальною фізіологією мікробних клітин.
У роботах ряду авторів висвітлено багаторічний досвід промислового біосинтезі лимонної, оцтової та ітаконової кислот. Так, загальнотеоретичні аспекти біологічного синтезу органічних кислот представлені у працях А. І. Божкова [4],    У. Е. Вієстура, І. А. Шміте та А. В. Жилевича [7], Л.М Гінодмана [9], В. П. Беже-нара й О. М. Хацевича [12], М.Н. Маненкова і Д.Г. Победенського [15] та інших. Мікробіологічному процесу отриманню власне лимонної кислоти присвя-чені роботи таких вчених, як В.М. Фалес, О.В. Хіврич і А.М. Литвиненко [1], О.А. Васильченко та О.О. П’янкова [6], Л.М. Глазунова і Т.В. Фіногенова [10]. Виробництво оцтової кислоти шляхом біосинтезу розглянуте С.С. Левушем та Ю.В. Кіт [11], Я.В. Ластов’яком у співавторстві з Н.С. Караман, М.С. Полутаренко, Ю.А. Паздерським [20], П.П. Борисовим та М.Д. Пукишем [23]. Проблем біоло-гічного синтезу ітаконової кислоти у своїх роботах торкалися Л.І. Воробйова [8], Р.Я. Каркліньш та A.K. Пробок [13], Є.І. Муратова [16], Л.Л. Товажнянський [22] та ін.
Мета дослідження  - вивчити особливості процесів біологічного синтезу лимонної, оцтової та ітаконової кислот, які є характерними для сучасних промислових процесів.
Об’єкт дослідження – лимонна, оцтова й ітаконова кислоти як продукти біологічного синтезу.
Предмет дослідження – особливості процесів біологічного синтезу лимонної, оцтової та ітаконової кислот.
Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначено наступні його завдання:
− проаналізувати способи, процес і методи біологічного синтезу лимонної кислоти, її продуцентів;
− охарактеризувати циркуляційний, глибинний та неперервний комбінований способи біосинтезу оцтової кислоти;
− дослідити продуценти та основні стадії біосинтезу ітаконової кислоти.
Методи дослідження. У процесі виконання поставлених у роботі завдань використовувалися методи аналізу наукової і методичної літератури, синтетичний і дедуктивний методи та метод порівняння.
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаної літератури, обсяг роботи складає 31 аркуш.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аналіз виробництва та застосування лимонної кислоти / В.М. Фалес, О.В. Хіврич, А.М. Литвиненко // Харч. пром-сть. - 2009. - N 8. - С. 91-94.
 2. Биотехнология / Под ред. акад. А. А. Баева. – М.: Наука, 1984. – 310 с.
 3. Біологічна хімія: підруч. для студ. ВНЗ / Л. Ф. Павлоцька, Н. В. Дуденко, Є. Я. Левітін. - Суми: Унів. кн., 2011. - 509 с.
 4. Божков А. И. Биотехнология. Фундаментальные и промышленные аспекты. – Харьков: Федорко, 2008. – 364 с.
 5. Быков В.А., Крылов, Манаков М.Н., Марквичев Н.С., Орлова Л.М., Биотехнология: Учеб. пособие. Микробиологическое производство биологи-чески активных веществ и препаратов. – М.: Высш. шк., 1988. – 208 с.
 6. Васильченко О.А., П’янкова О.О. Біотехнологічні аспекти отримання лимонної кислоти // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. - С. 100-110.
 7. Виестур У. Э., Шмите И. А., Жилевич А. В. Биотехнология. Биологические агенты, технология, аппаратура. – Рига: Зинатне, 1987. – 263 с.
 8. Воробьева Л. И. Техническая микробиология: Учебн. пособие. – М.: Изд. Моск. ун-та, 1987. – 168 с.
 9. Гинодман Л.М. Биогенез природных соединений / Гинодман Л.М.– М.: Мир, 1965. – 724 с.
 10. Глазунова Л.М., Финогенова Т.В. Активность ферментов цитратного, глиоксилатного и пентозофосфатного циклов при синтезе лимонных кислот Candida lipolytica И Микробиология. 1976. - Т. 35. - № 3. - С. 444-449.
 11. Дослідження регенерації оцтової кислоти виробництва вінілацетату / С.С. Ле-вуш, Ю.В. Кіт // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політ.». - 2008. - № 609. - С. 207-209.
 12. Загальна хімічна технологія: навч.-метод. посіб. / В. П. Беженар, О. М. Хаце-вич. - Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2011. - 203 с.
 13. Карклиньш Р.Я., Пробок A.K. Биосинтез органических кислот. - Рига, 1972. - 200 с.
 14. Карпов А.М., Саруханов А.В. Теплофизические и физико-химические харак-теристики продуктов микробиологического синтеза: Справочник / Карпов А.М., Саруханов А.В. – М.: Агропромиздат, 1987. – 224 с.
 15. Маненков М.Н., Победенский Д.Г. Теоретические основы технологии микробиологических производств. – М.: Мир, 1990. - 272 с.
 16. Муратова Е.И. Биотехнология органических кислот и белковых препаратов: учебн. пособ. / Е.И. Муратова, О.В. Зюзина, О.Б. Шуняева. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. тех. ун-та, 2007. – С. 8-10.
 17. Органічна хімія та основи статичної біохімії / Н.І. Штеменко, З.П. Соломко, В.І. Авраменко; Дніпропетр. нац. ун-т. - Д., 2003. - 665 с.
 18. Органічна хімія: Навч. підруч. / Л.М. Романишина, Р.О. Сабадишин, І.М. Хмеляр, М.М. Лукащук. - Рівне: Рівнен. друк., 2006. - 503 с.
 19. Органічна хімія: підручник / В.Я. Чирва, С.М. Ярмолюк, Н.В. Толкачова, О.Є. Земляков. - Л.: БаК, 2009. - 996 с.
 20. Оцтова кислота. Властивості, використання, виробництво: Моногр. / Я.В. Лас-тов’як, Н.С. Караман, М.С. Полутаренко, Ю.А. Паздерський; Нац. ун-т «Львів. політехніка». - Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2004. - 166 с.
 21. Промышленная биотехнология / Под ред. Егорова Н.С. – М.: Высш. шк., 1989. – 688 с.
 22. Расчеты по технологии органических альдегидов и кислот / Л.Л. Товажнянский, В.Г. Новиков, С.И. Бухкало, В.Е. Ведь, В.М. Фрумин; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». - Х., 2006. - 88 с.
 23. Уксусная кислота: проблемы и перспективы / П.П. Борисов, М.Д. Пукиш та ін. // Хім. пром-сть України. - 2000. - № 1-2. - С. 63-67.
 24. Ферментация и технология ферментов: Пер. с англ. / Уонг Д., Кооней Ч., Демайн А. и др. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 336 с.
 25. Финогенова Т.В. Перспективы производства органических кислот дрожжами Yarrowia lipolytica // Прикл. биохим. микробиол. - 2005. - № 5. - с. 478-486.
 26. Хиччинс И., Бест Д., Джонс Дж. Биотехнология: Принципы и применение. – М.: Наука - 479 с.
 27. Яворська Г.В., Ґудзь С.П., Гнатуш С.О. Промислова мікробіологія. – Львів, вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І Франка, 2008. – 256 c.
55
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.