Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фізіологія травлення Непарнокопитних

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні основи дослідження фізіології травлення непарнокопитних
1.1. Загальна характеристика ряду непарнокопитних , їх особливості
1.2. Будова і функції травної системи непарнокопитних
ІІ. Аналіз фізіологічних процесів травлення непарнокопитних  (на прикладі коня)
2.1. Характеристика надходження в організм непарнокопитних основних поживних речовин
2.2. Фізіологічні процеси травлення непарнокопитних (на прикладі коня)
2.3. Основні захворювання шлунково-кишкового тракту коней, їхнє лікування й профілактика
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Актуальність теми. Вивчення фізіологічних і морфофункціональных особ-ливостей травлення однокопитних тварин є актуальною проблемою сьогодення у зв’язку з новим витком популяризації кінного спорту, розведення коней, які відносяться саме до непарнокопитних. Таке долсдіження дозволяє виявити загальні закономірності розвитку травних процесів, властивих однокопитним і особливості, пов'язані зі специфікою харчування, виявити механізми їх харчових адаптацій. Крім того, знання фізіологічних особливостей травлення на всіх рівнях структурної організації однокопитних необхідні при розробці основ раціональної годівлі як одомашнених коней, так і при утриманні диких видів у неволі.

У зв'язку із цим, вивчення фізіологічних особливостей травлення однокопитних, зокрема коней у зв'язку з харчовою спеціалізацією на всіх рівнях структурної організації із застосуванням комплексу методів досліджень є досить актуальним.
Відомо, що всім рослиноїдним тваринам тою чи іншою мірою притаманна вибірковість у харчуванні. Різні типи харчування історично обумовили основні риси будови і функції тіла тварин, які забезпечують їм можливість жити і добувати корм у певному середовищі. Однокопитні, які відносяться за типом харчування до травоїдних, є суто травоїдними тваринами, а це обумовлює особливості травного апарату тварин, зокрема, морфології шлунка, який у однокопитних ссавців відрізняється функціональною і морфологічною недорозвиненістю порівняно з жуйними. Можливість харчування лише певними видами рослинної маси в однокопитних тварин визначається багатьма факторами, основними з яких є морфологічні особливості будови і функцій шлунка і неможливість відрижки.
Знання цих особливостей необхідне для розуміння харчування однокопитних тварин, їх зв'язків з різними типами пасовищної рослинності, поширення і чисельності. З'ясування різних форм морфологічної адаптації травного апарату і стратегії травлення однокопитних дає змогу зрозуміти механізми і можливості кормових адаптацій, а також є необхідним при утриманні багатьох диких видів у неволі.
Мета роботи – виявлення фізіологічних закономірностей і особливостей травлення однокопитних тварин.
Об’єкт дослідження – травна система непарнокопитних тварин.
Предмет дослідження – особливості функціонування фізіолоігчних процесів травленння однокопитних, зокрема коней.
Для реалізації даної мети поставлені наступні завдання:
1) дати загальну характеристику ряду однокопитних, їх особливостей;
2) проаналізувати будову і функції травної системи непарнокопитних;
3) охарактеризувати надходження в організм однокопитних основних поживних речови;
4) дослідити фізіологічні процеси травлення однокопитних;
5) проаналізувати основні захворювання шлунково-кишкового тракту коней, їхнє лікування і методи профілактики.
Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань використано ряд загальнонаукових методів, зокрема, аналіз літературних і періодичних фахових джерел, синтез, узагальнення, порівняння (парно- і непарнокопитних).
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел, загальний обсяг роботи складає 40 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Азимов Г.И., Бойко В.И., Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных. – М.: Колос, 1984. – 574 с.
 2. Акбаев М. Ш., Василевич Ф. И., Российцева А. Р. Исследования физиологии питания сельскохозяйственных животных. – М.: Агропромиздат, 1992. – 244 с.
 3. Александров В. А. Практикум по животноводству. – М.: Колос, 1984. – 256 с.
 4. Арзуманян Е.А. Животноводство. – М: Колос, 1991. – 512 с.
 5. Богданов Г.А. Кормление сельскохозяйственных животных. – М.: Агропромиздат, 1990. – 624 с.
 6. Вертійчук А.І., Маценко М.І. Технологія виробництва продукції тваринництва. – К.: Урожай, 1995. – 370 с.
 7. Гафуров А. Ш., Рахматуллин Ш. Г. Выращивание и использование лошадей в хозяйстве / Российская Академия сельскохозяйственных наук; Башкирский НИИ сельского хозяйства; Государственная заводская конюшня "Уфимская". – Уфа, 2001. – 207 с.
 8. Георгиевский В.М. Практикум по животноводству. – М.: Колос, 1982. – 455 с.
 9. Гладенко В.К. Книга о лошади. – М.: МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 1999. – 280 с.
 10. Диагностика болезней пищеварительного тракта сельскохозяйственных животных / под ред профессора Абуладзе К.И. – М.: Ветмед, 2001. – 431 с.
 11. Довідник з технології та менеджменту в тваринництві / за ред. Ю.Д. Рубана. – Харків: Еспада, 2002. – 572 с.
 12. Калашников А.П. и др. Кормление сельскохозяйственных животных. – М.: Россельхозиздат, 1988. – 174 c.
 13. Калашников А.П., Клейменов Н.И. и др. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. – М.: Агропромиздат, 1985. – 356 с.
 14. Клевець М. Ю., Манько В. В. Фізіологія людини і тварин: Навч. посібник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 233 с.
 15. Ковальчук Г. В. Зоологія (хребетні тварини). – Глухів : РВВ ГДПІ, 2001. – 108 с.
 16. Козлов С.А., Парфенов В.А. Коневодство. – М.: Лань, 2004. – 304 с.
 17. Кулик М.Ф. та ін. Основи технології виробництва продукції тваринництва. – К.: Сільгоспосвіта, 1994. – 432 с.
 18. Лисенко М. В., Бойко В. І., Замазій М. Д. Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин. – К.: Лібра, 1999. – 430 с.
 19. Лысов В.Ф., Ипполитова Т.В., Максимов В.И. Практикум по физиологии и этологии животных. – М.: Колосс, 2005. – 256 с.
 20. Максимюк Н.Н, Скопичев В.Г. Физиология кормления животных: Теории питания. Прием корма. Особенности пищеварения. – М.: Лань, 2004. – 339 с.
 21. Менькин В.К. Кормление животных. – М.: Колосс, 2006. – 260 с.
 22. Науменко В.В., Дячинський А.С., Демченко В.Ю., Дерев'янко І.Д. Фізіологія сільськогосподарських тварин: В 2-х т.: Підручник; Практикум. – К.: ЦУЛ, 2009. – 568 с.
 23. Никитина Ю. И. Физиология сельскохозяйственных животных. – М.: Техноперспектива, 2006. – 463 с.
 24. Плиска О. І. Фізіологія людини і тварин: підручник для студ. вищ. навч. закладів. – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 464 с.
 25. Поляков И.И., Антиох Г.Г. Основы животноводства. – М.: Колос, 1980. – 288 с.
 26. Сеник А. Ф., Кулаківська О. П. Зоологія з основами екології: підруч. для студ. вищих агр. закл. освіти III-IV рівнів акредитації із спец. "Ветеринарна медицина" та "Зооінженерія". – Вид. 2-ге. – Львів: Каменяр, 2008. – 287 с.
 27. Смирнов А.М., Конопелько П.Я., Постников В. С. Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. и др.- Л.: Колос. 1981. – 447 с.
 28. Солдатов А.П. Основы животноводства. – М.: Агропромиздат, 1988. – 287 с.
 29. Юдінцева В. М., Замазій М. Д. Фізіологія сільськогосподарських тварин. – Полтава, 1999. – 239 с.
64
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.