Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фізкультурно-оздоровча робота у сільській школі

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
95
Мова: 
Українська
Ціна: 
1900 грн.
Оцінка: 

ВСТУП
І. Теоретичне дослідження основ занять фізкультурно-оздоровчою роботою

1.1.  Огляд літератури з фізичної підготовленості школярів
1.2.  Основи спортивного і оздоровчого тренування
1.3. Вимоги до викладача фізкультури у процесі фізкультурно-оздоровчої роботи
ІІ. Дослідження організації, змісту і методики фізкультурно-оздоровчої роботи в сільській місцевості
2.1. Особливості роботи вчителя фізкультури в сільській місцевості
2.2. Аналіз цілей і завдань системи фізкультурно-оздоровчої роботи
2.3. Організація позакласної фізкультурно-оздоровчої роботи
ІІI. Дослідження впливу фізкультурно-оздоровчої діяльності на соціально значимі якості особистості
3.1. Основні принципи методики розробки і проведення учбово-тренувального заняття
3.2. Методичні основи проведення досліджень у практиці вчителя фізкультури
3.3. Результати дослідження та їх аналіз
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Вступ: 

ВСТУП
Актуальність теми. В “Основних напрямках розвитку охорони здоров'я населення і перебудови загальноосвітньої школи в області фізичного виховання учнів” на період до 2010 року підкреслене значення охорони здоров'я дітей і підлітків як найважливішої умови оздоровлення всього населення. Реалізація реформи загальноосвітньої школи в області фізичного виховання учнів, її характер і масштабність вимагають значного часу.
На найближчі роки найбільш актуальним завданям є вдосконалення діючих форм шкільної фізичної культури, підвищення їх ефективності, організаційного рівня і результативності.
Кінцевим результатом впливу фізичної культури протягом всього періоду навчання, розвитку і виховання з 1-11 класу повинна бути фізично розвинена здорова людина. Відмінне здоров'я, міцне і загартоване тіло, сильна воля, сформовані в процесі занять фізичною культурою і спортом, є основою для інтелектуального і розумового розвитку людини. Досягти високої фізичної досконалості, позбутися від деяких вроджених і набутих фізичних недоліків можна лише шляхом правильного і систематичного використання фізичних вправ.
На жаль, багато батьків, особливо у сільській місцевості, не розуміють оздоровчого значення фізичної культури і спорту, не приділяють належної уваги фізичному вихованню дітей. Тому завдання викладачів фізичного виховання і тренерів - роз'яснити позитивний вплив фізичної культури на стан здоров'я і фізичний розвиток дітей.
Як показує практика, діти з підвищеним руховим режимом, тобто ті, які активно займаються фізичною культурою і спортом, мають кращзу успішність у школі, ніж їх однолітки. Крім того, у школярів, які активно займаються фізичними вправами, підвищується стійкість до простудних захворювань та інших захворювань.
Спостерігаючи протягом ряду років за формуванням організму учня, вчені звичайно цікавляться станом його здоров'я, фізичного розвитку і фізичної підготовленості, фіксуючи це відповідними показниками. Комплекс цих показників створює повне уявлення про організм дитини. Розглядаючи рухову діяльність дітей, ми спостерігаємо її в різних за формою рухах, у яких тією чи іншою мірою проявляються швидкість, сила, спритність, витривалість або сполучення цих якостей. Ступінь розвитку фізичних якостей і визначає якісну сторону рухової діяльності дітей, рівень їх загальної фізичної підготовленості.
Сполучаючи заняття фізичною культурою із загальною фізичною підготовкою, ми тим самим здійснюємо процес всебічної фізичної підготовки, що має велике оздоровче значення. Звичайно, розвиваючи фізичні якості, ми вдосконалюємо і функції організму, освоюємо певні рухові навички. У цілому цей процес єдиний, взаємозалежний, і, як правило, високий розвиток фізичних якостей сприяє успішному освоєнню рухових навичок.
Наприклад, чим краще в підлітка буде розвинена швидкість, тим швидше він буде пробігати короткі дистанції, швидше буде вести м'яч, граючи у футбол, швидше переміщатися в будь-яких інших іграх, тобто високий рівень розвитку швидкості буде позитивно позначатися на виконанні конкретних фізичних вправ. Те ж саме можна сказати і про розвиток сили та витривалості. Отже, розвивати ці якості потрібно в першу чергу в плані загальної фізичної підготовки, використовуючи для даної мети відповідні і найбільш ефективні засоби.
Таким чином, розвиток фізичних якостей, власне кажучи, є основним змістом загальної фізичної підготовки.
Отже, актуальність теми дипломної роботи “Організація фізкультурно-оздоровчої робота в сільській місцевості” визначається сучасними вимогами до якості шкільної освіти, які здебільшого якісно реалізуються у великих містах, але недостатньо – у малокомплектних сільських школах.
Стан дослідження проблеми. Аналіз наявних на сьогодні літературних і періодичних фахових джерел дає змогу стверджувати, що проблема організації фізкультурно-оздоровчої роботи у сільській місцевості в Україні практично не досліджена. Слід, однак, зазначити, що загалом питання фізкультурно-оздоровчої роботи висвітлені у багатьох працях, зокрема Герцик М. С., Вацеби О. М., Бичук О. І., Жукотинського К. К., Леонова О. З., Солопчук Д. М., Люріної Т.І., Апанасенко Г.Л., Ашмаріна Б.А., Бальсевача В.К., Матвеева Л.П., Волкова Л.В., Євсєєва С.П., Шапкової Л.В., Федорова Т.В., Наталова Г.Г., Ніколаєвв А.Д., Поцелуєва А.А. Сальнікова Г.П., Суслова Ф.П., Хохлова Ж.К., Тер-Ованесяна А.А. та ін. Питання методики фізкультурно-оздоровчих занять розглядалися у працях Іванової Л. І., Васькова Ю. В., Богословського В.П., Кузнецової В.І., Лупандіної Н.А. та ін. Власне безпосередньо торкаються досліджуваної теми роботи таких вчених, як Розпутняк Б. Д., Кость М. М., Куц О. С., Белов Р.А. та Малінін В.
Мета роботи – вивчення основних фізкультурно-оздоровчих напрямків роботи і експериментальне дослідження ефективності методики проведення фізкультурно-оздоровчої роботи в сільській школі.
Об’єкт дослідження – процес фізичного виховання учнів 1-4 класу Берегівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хустського району Закарпатської області.
Предмет дослідження – ефективність впливу фізкультурно-оздоровчої роботи на вдосконалення фізичних можливостей і інтелектуальних здібностей учнів та на підвищення психоемоційної стійкості і адаптаційних резервів організму.
Відповідно до визначеної мети, об’єкта і предмета дослідження нами було поставлено наступні завдання:

 • здійснити огляд літератури з фізичної підготовленості школярів;
 • визначити основи спортивного і оздоровчого тренування;
 • з’ясувати вимоги до викладача фізкультури у процесі фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • вивчити особливості роботи вчителя фізкультури в сільській місцевості;
 • провести аналіз цілей і завдань системи фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • дослідити організаційні аспекти позакласної фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • виявити основні принципи методики розробки і проведення учбово-тренувального заняття;
 • визначити методичні основи проведення досліджень у практиці вчителя фізкультури;
 • проаналізувати результати проведеного дослідження.

Методичні засади дослідження. Для реалізації поставлених у дипломній роботі завдань нами використувувалися наступні методи: загальнонаукові – аналіз фахової літератури, узагальнення отриманих даних, робота з методичними матеріалами, та експериментальні – констатуючий і формуючий експеримент, які використовувалися для дослідження сформованості фізкультурно-оздоровчих навичок учнів.
Практичне значення дослідження. Отримані у процесі виконання поставлених у роботі завдань результати можуть бути використані у практичній роботі вчителями сільських шкіл та студентами вищих навчальних закладів у процесі ознайомлення з проблемою фізкультурно-оздоровчої роботи.
Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, який нараховує 87 найменувань, і додатків. Загальний обсяг роботи складає 95 сторінок.

Список використаних джерел: 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Апанасенко Г.Л. Физическое развитие детей и подростков. - Киев: Здоровье, 1985. – 455 с.
 2. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. – К.: Здоров’я, 198. – 248 с.
 3. Ареф'єв В. Г., Белоус Л. М., Воробей Г. В. та ін./ програма з фізичної культури для учнів загальноосвітніх шкіл. - К.: Знання, 1996. - 34 с.
 4. Ашмарин Б.А. Теория и методы физического воспитания. Учебное пособие для студентов факультетов физического воспитания педагогических институтов. М. Просвещение, 1984. – 336 с.
 5. Бальсевич В.К. Конверсия высоких технологий спортивной подготовки как актуальное направление совершенствования физического воспитания и спорта для всех / Теория и практика физической культуры. 1993. - №4. С. 21-23.
 6. Бальсевич В.К. Здоровье в движении. - М.: Советский спорт, 1988. – 320 с.
 7. Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека. – М.: Теория и практика физической культуры, 2000. – 275 с.
 8. Бальсевич В.К. Феномен физической активности как социально-биологическая проблема //Вопросы философии. - 1981. - № 8. – с.56-59.
 9. Бальсевич В.К., Запорожанов В.А. Физическая активность человека. – К.: Здоровя, 1987. – 224 с.
 10. Белов Р.А. Организация работы по физической культуре и спорту по месту жительства. К.: Вища школа, 1987. – 238 с.
 11. Бичук О. І. Фізкультурно-оздоровча робота у школі: Навч. посібник для студ. фак. та ін- тів фізичної культури / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк: Надстир'я, 1997. – 144 с.
 12. Богословский В.П. Сборник инструктивно-методических материалов по физическому воспитанию. - М.: Просвещение, 1984. – 455 с.
 13. Борисенко А. Ф., Цвех С. Ф. Руховий режим учнів. - К.:Рад. школа , 1999. - 191с.
 14. Бугров Н.Н., Какузин В.А. Методы управления физкультурным движением (Методические указания). – Малаховка.: МОГИФК, 1986. – 520 с.
 15. Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания: Учеб. пособие для студентов фак. физ. воспитания пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1986. – 176 с.
 16. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников. – М.: Просвещение, 1991. – 64 с.
 17. Васьков Ю. В. Добір і конструювання теоретичного компонента змісту фізкультурної освіти в загальноосвітній школі / Харківський обласний ін-т удосконалення вчителів. - Х., 1997. – 159 с.
 18. Введение в теорию физической культуры: Учебн. пос. /Под ред. Л.П. Матвеева. - М., 1983. – 512 с.
 19. Ведмеденко Б. Ф. Теоретичні основи і практика виховання молоді засобами фізичної культури. - К.: Здоров’я, 1993. - 151 с.
 20. Властовский В.Г. Акселерация роста и развития детей (эпохальная и внутригрупповая). – М.: МГУ, 1976. – 279 с.
 21. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. – К.: Олимпийская литература, 2002. – 294 с.
 22. Воробей Г. В. Фізичне виховання молодших школярів. - Івано-Франківськ, 1993. - 144 с.
 23. Герцик М. С., Вацеба О. М. Вступ до спеціальностей галузі "Фізичне виховання і спорт": Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів 1-4 рівнів акредитації за напрямами –“ Фізичне виховання і спорт”, “Педагогічна освіта” зі спец. "Фізичне виховання", "Олімпійський та професійний спорт", "Фізична реабілітація", "Педагогіка і методика середньої освіти (викладання фізкультури)", "Дошкільне виховання". - Львів: Українські технології, 2002. – 230 с.
 24. Губа В.П., Никитушкин В.Г., Квашук П.В. Индивидуальные особенности юных спортсменов. – Смоленск, 1997. – 219 с.
 25. Гужаловский А. А. Основы теории и методики физической культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1986. – 312 с.
 26. Деркач А.А., Исаев А.А. Педагогика и психология деятельности организатора детского спорта. – М.: Радуга, 1982. – 326 с.
 27. Детская спортивная медицина / Под ред. С.Б. Тихвинского, С.В. Хрущева. – М.: Медицина, 1980. – 440 с.
 28. Евсеев С.П. Адаптивная физическая культура, ее философия, содержание и задачи /Адаптивная физическая культура и функциональное состояние инвалидов. СПб, 1996. – 389 с.
 29. Евсеев С.П., Шапкова Л.В., Федорова Т.В. Адаптивная физическая культура в системе высшего профессионального образования // Теор. и практ. физ. культ., 1996, № 5. – с.67-72.
 30. Ємець О. Активні методи підготовки вчителя фізичної культури // Фізичне виховання в школі. - 2002. - № 3. - С. 31-32.
 31. Жукотинський К. К. Формування фізичної культури учнів 8-9 класів у процесі фізкультурно- спортивної роботи в позашкільних навчальних закладах: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2007. – 20 с.
 32. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена, - М.: ФиС, 1970. – 430 с.
 33. Иващенко Л.Я., Круцевич Т.Ю. Методика физкультурно-оздоровительных занятий. - К.: УГУ ФВС, 1994. – 126 с.
 34. Іванова Л. І. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2007. - 22с.
 35. Каменцер М.Г. Урок после урока. - М.: Физкультура и спорт.- 1992. – 411 с.
 36. Качашкин В.М.. Методика физического воспитания. – М.: Просвещение, 1989. – 276 с.
 37. Квашук П.В., Никитушкин В.Г., Бауэр В.Г. и др. Информационно-образовательная кампания по развитию национальной системы детско-юношеского спорта // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2003. – №1. С. 25-26.
 38. Кириленко Г.В., Кіприч С.В. Система організації занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, - К., 2004. – 244 с.
 39. Козленко Н.А. Школьникам - привычку заниматься физкультурой. - К.: Радянська школа, 1985. – 90 с.
 40. Кость М. М. Організаційні основи розвитку фізкультурно-спортивного руху серед сільського населення України: Дис... канд. наук з фізичного виховання і спорту: 24.00.02 / АПН України; Центральна науково-дослідна лабораторія з проблем фізичного виховання і спорту сільського населення. - К., 2000. - 217 с.
 41. Круцевич Т.Ю. Теория и методика физического воспитания. – 2 том. – К.: Педагогика, 1988. – 362 с.
 42. Кузнецова В.И. Развитие двигательных качеств школьника, М, Просвещение, 1987. – 520 с.
 43. Куц О. С. Організаційно-методичні основи фізкультурно-оздоровчої роботи зі школярами, які проживають за умов підвищеної радіоактивності: Автореф. дис... д- ра пед. наук: 24.00.02 / Український держ. ун-т фізичного виховання і спорту. - К., 1997. – 40 с.
 44. Леонов О. З. Організаційно-методичні основи позакласної фізкультурно-масової і спортивної роботи в V-ІХ класах загально освітньої школи: Дис...канд. пед. наук у формі наук. доповіді: 13.00.04 / Інститут системних досліджень освіти України; Одеський педагогічний ін-т ім. К.Д.Ушинського. - О., 1994. - 24 с.
 45. Лупандина Н.А. Развитие основных движений школьников. ФИС, М, 1992. – 399 с.
 46. Малинин В. Физкультурно-оздоровительная работа в сельской школе. - М.: Педагогическое общество России, 2006. – 331 с.
 47. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты. – М.: Известия, 2001. – 333 с.
 48. Матвеев Л.П. Общая теория спорта. – М.: ФиС, 1997. – 304 с.
 49. Мейксон Г. Б. Методика физического воспитания школьников. - М.: Просвещение, 1989. – 142 с.
 50. Наталов Г.Г. Введение в физическую культуру, Краснодар, 1995. – 178 с.
 51. Николаев А.Д. О культуре физической, ее теории и системе физкультурной деятельности. Теория и практика физкультуры, 1997, №6 с.2-10.
 52. Новосельський В.Ф. Фізична культура і здоров’я школярів. – К.: Знання. 1994. – 338 с.
 53. Омельяненко В.Г. Лекції і лабораторні заняття з гігієни шкільної і фізичних вправ: Навчальний посібник. – Тернопіль: Видавничий відділ ТДПУ, 1999.–140 с.
 54. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под ред. М.Я. Набатниковой. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 180 с.
 55. Очерки по теории физической культуры (составитель и общ. редакция Матвеев П.П.). – М.: Фис, 1984. – 520 с.
 56. Пономарев Н.И. О законах функционирования и развития физической культуры. - Л., 1989. – 278 с.
 57. Поцелуев А.А. Формирование у школьников умения и навыков // Физическая культура в школе. -  №7. - 1982. – С. 7-11.
 58. Раєвський Р. Т., Ареф'єв В.Г., Зубалій М. Д. та ш. Концепція національної системи фізичного виховання дітей, учнівської і студентської молоді України / Початкова школа. - 1994. - № 8. -С. 50-54.
 59. Розпутняк Б. Д. Фізичний стан школярів, які проживають на територіях радіоактивного забруднення в Західних регіонах України, та методи його оцінки: Метод. посіб. для вчителів фізкультури і лікарів / Українська академія наук національного прогресу. - Луцьк: Медіа, 1999. – 83 с.
 60. Сальникова Г.П. Физическое развитие школьников, Просвещение, 1998.
 61. Сембрат С.В. Педагогічний контроль та індивідуальна оцінка фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сб. науч. тр. / Под ред.С.С. Ермакова. -Х., 2002. - №6. - С.71-82.
 62. Система подготовки спортивного резерва / Под ред. В.Г. Никитушкина. – М.: МГФСО, 1994. – 320 с.
 63. Собко С. Г. Формування особистої активності майбутніх учителів фізичного виховання у позааудиторній діяльності: Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.07. - К., 2006. - 20 с.
 64. Солопчук Д. М. Формування здорового способу життя молодших підлітків у позаурочній фізкультурно-спортивній роботі: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Інститут проблем виховання АПН України. - К., 2007. – 20 с.
 65. Теория и методика спорта / Под общ. Ред. Ф.П. Суслова, Ж.К. Хохлова. – М.: Воениздат, 1997. – 416 с.
 66. Теория и методика физического воспитания: учебник для институтов физической культуры (под общей редакцией Матвеева П.П. и Новикова А.Д. - М.: ФиС, 1987. – 367 с.
 67. Тер-Ованесян А.А. Педагогические основы физического воспитания. - М.: ФиС, 1998. – 124 с.
 68. Уилмор Дж.Х., Костилл Д.Л. Физиология спорта и двигательной активности.- К.: Олимпийская литература, 1997. - 504 с.
 69. Уроки физической культуры в 9-10 классах средней школы / под ред. Г.П.Богданова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Просвещение, 1987. – 207 с.
 70. Физкультурно-оздоровительная работа в школе: пособие для учителя / под ред. А.М.Шлемина. – М.: Просвещение, 1988. – 144 с.
 71. Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 128 с.
 72. Фізична культура в 1-11-х класах: Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Перун, 2006. – 72 с.
 73. Фізична культура як неодмінна складова формування здорового способу життя молоді / О. О. Яременко (кер. авт. кол.), О. Д. Дубогай, Р. Я. Левін, Л. В. Буцька. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2005. – Кн. 6. – 124 с.
 74. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня молодшого школяра: 1-4 кл.:Навч.-метод. посібник / Т.І. Люріна. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003. – 191 с.
 75. Фомин Н.А., Филинг В.П. Возрастные основы физического воспитания. М.: Физкультура и спорт, 1982. – 176 с.
 76. Харре Д. Учение о тренировке. – М.: Физкультура и спорт, 1971. – 326 с.
 77. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – М.: Академия, 2000. - 480 с.
 78. Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія: Посібник для студентів небіологічних спеціальностей педагогічних інститутів. – К. Вища школа, 2002. – 272 с.
 79. Христинін В.І. Вправи на розслаблення. – К.: Здоров’я, 1973. – 40 с.
 80. Чешейко С. Інноваційні підходи до організації процесу фізичного виховання // Фізичне виховання в школі. – 2005. - № 2. – С.11-12.
 81. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. – в 2-х ч., Ч.1. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 272 с.
 82. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. – в 2-х ч., Ч.2. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 248 с.
 83. Шиян Б.М., Папуша В.Г. Пистура С.Н. Теорія фізичного виховання. – Львів: ЛОНМІД, 1996. - 220 с.
 84. Шиян Б.М., Папуша В.Г. Теорія фізичного виховання – Тернопіль: Збруч, 2000. - 184 с.
 85. Щедрина А.Г. Принцип индивидуальной изменчивости. Основа учения о конституции человека //Актуальные вопросы биомедицинской и клинической антропологии: Тез. докл. Красноярск, 1992. – 122 с.
 86. Якименко С.Н. Дифференцированный подход к использованию физических средств для развития физических качеств // Теория и практика физической культуры. - 2005. - №10. - С.46-50.
 87. Ямпольская Ю.А. Мониторинг физического развития детского населения //Гигиена и санитария, 1996, №1. – C. 33-34.
175
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.