Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування письмової комунікативної компетенції студентів засобами технології креативного письма

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
У статті розглянуто питання формування письмової комунікативної компетенції студентів засобами технології креативного письма, конкретизовано поняття «письмова комунікативна компетенція», запропоновано завдання для розвитку навичок креативного письма студентів.
Ключові слова: письмова комунікативна компетенція, креативне письмо, технологія, формування.
 
Hladka O. V. Forming students’ written communicative competence by means of creative writing technique.
The article deals with forming students’ written communicative competence by means of creative writing technique. The notion «written communicative competence» is concretized. Tasks for developing students’ creative writing skills are suggested.
Key words: written communicative competence, creative writing, technique, forming.
 
Постановка проблеми. Сучасне викладання іноземних мов базується на принципах та методах комунікативної дидактики. При цьому процес навчання у першу чергу спрямований на розвиток у тих, хто навчається, навичок говоріння та аудіювання. Письмові завдання пропонуються фактично у кожному підручнику, що використовують для навчання іноземної мови. Однак, метою цих завдань часто є не цілеспрямований розвиток навичок письмової комунікації студентів, а використання даного виду діяльності як засобу для удосконалення та контролю інших “більш вагомих” навичок.
Концепція сучасної креативної освіти, яка окреслена у таких документах як Загальна декларація прав людини, Національна доктрина розвитку освіти України, закон України “Про освіту”, висуває нові вимоги до фахівців. Конкурентоспроможний спеціаліст сьогодні повинен творчо та нестандартно мислити, бачити багатогранність світу, вміти аргументувати і зв’язно висловлювати свої думки як в усній, так і в письмовій формі.
Враховуючи вище окреслені вимоги актуальної проблемою у методиці викладання іноземних мов вважається формування письмової компетенції студентів засобами технології креативного письма.
Аналіз наукових досліджень, в яких започатковано розв’язання проблеми. Проблемі розвитку навичок письмової комунікації присвятили свої дослідження І. О. Зимня, О. М. Леонтьєв, С. Ю. Ніколаєва, І. Торренс та інші. Технологія креативного письма розглядається такими зарубіжними вченими як І. Бьотхер, П. Витти, Н. Гольдберг, Н. Еверетт, Дж. Кемерон, Л. ЛаБрантс, А. Ламотт, М. Л. Марксберри, Дж. Ямагачи. Питання формування письмової компетенції студентів засобами технології креативного письма у вітчизняній методиці викладання іноземних мов донині не отримала належного теоретичного обґрунтування.
Тому метою статті є дослідити особливості формування письмової компетенції студентів засобами технології креативного письма на заняттях з іноземної мови.
Виклад основного матеріалу дослідження. Письмове мовлення (ПМ) – це специфічний вид мовленнєвої діяльності, що має ряд особливостей, які відрізняють його від усного мовлення, а також від ПМ рідної мови, і його необхідно спеціально навчати [1, С. 61].
Метою навчання письма є формування у тих, хто навчається, письмової комунікативної компетенції, до складу якої входять: володіння графічними знаками, вміння грамотно побудувати зміст і форму письмового мовлення відповідно до стилю, формування у тих, хто навчається, необхідних графічних автоматизмів, мовленнєвих навичок і вмінь, автентичних уявлень про предметний зміст, розширення знань і кругозору, оволодіння культурою та інтелектуальної готовністю створювати креативний авторський текст.
В методиці викладання іноземних мов накопичено великий досвід навчання письма. Форми для розвитку навичок письмової комунікації студентів виглядають достатньо традиційно. Найбільш розповсюдженими можливостями реалізації письмової компетенції є письмовий переказ тексту, переказ з елементами твору, написання твору за темою.
Використання інших видів завдань дозволить активізувати пізнавальні та креативні можливості студентів, допоможе зробити процес формування письмової компетенції тих, хто навчається, більш мотивованим, творчим, цікавим. Тому особливе значення сьогодні набуває технологія креативного письма на заняттях з іноземної мови.
Креативне письмо передбачає свободу творчості, можливість реалізації нестандартних ідей, думок, почуттів. Головною метою креативного письма є самовираження автора. Завдання автора креативного твору – показати власне бачення світу, суб’єктивність відчуттів, унікальність свого мислення. У процесі написання зв’язного письмового тексту відбувається опора на всі види відчуттів, активізуються всі аналізатори (акустичний, мовленнєворуховий, зоровий, рукоруховий). Крім того, робота над написанням креативного тексту дає можливість розвитку рефлексивних умінь учнів, уміння бачити себе «зі сторони», самостійно оцінювати свої можливості, якість вивчення пройденого мовного та мовленнєвого матеріалу.
На всіх етапах навчання креативного письма важливим є використання різних типів вербальних та невербальних опор: зорова наочність (малюнки, фотокартки), звукова (пісні, інструментальні музичні твори), письмова (вірші, оповідання). Цікавими є вправи з опорою на так званий музичний текст, тобто інструментальну музику без слів [2, С. 104]. Суб’єктивні асоціації слухача знаходяться під впливом настрою музичного твору. Музика сама по собі більш не представляє собою самостійне звучання. У цьому випадку вона цікава для нас як засіб, який спонукає до творчості, креативного письма.
З часом роль опор знижується, дозволяючи викладачу використовувати технологію спонтанного креативного письма (Free Writing).
Основні правила технології Free Writing було сформульовано Н. Голдберг [3]:
  • писати не більше 10 – 20 хвилин, не зупиняючись;
  • не робити пауз, не перечитувати написане, писати швидко, але не поспішати;
  • не звертати увагу на граматику, орфографію, пунктуацію, стиль. Правильність та якість написаного не важливі. Важливий тільки сам акт письма;
  • продовжувати писати, навіть коли закінчились ідеї. Якщо необхідно, писати про все, що приходить на думку; найважливіше – не зупинятись писати;
  • якщо під час письма виникає відчуття дискомфорту та нудьги, писати про ці відчуття;
  • коли час скінчився, перечитати написане, відмічаючи найбільш цінні та цікаві моменти, які можуть бути використані у наступних вправах.
Ідея Free Writing полягає у
Фото Капча