Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування здорового способу життя у студентів кафедри здоров'я людини

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Ціна: 
270 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Характеристика здорового способу життя
1.1. Поняття здорового способу життя та його складові
1.2. Аналіз проблеми формування здорового способу життя в Україні
1.3. Проблема формування здорового способу життя у студентів
2. Дослідження здорового способу життя у студентів спеціальності здоров’я людини
2.1. Організація експериментального дослідження
2.2. Результати дослідження складових «здорового способу життя» у студентів
2.3. Результати дослідження у студентів шкідливих звичок
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Здоров’я підростаючого покоління є головною проблемою сучасного і майбутнього будь-якої країни. Хлопці та дівчата є найдорожчим репродуктивним, інтелектуальним, економічним, соціальним і культурним резервом держави. З цього контингенту поповнюються трудові ресурси, комплектуються збройні сили країни. Не менш значиму роль відіграє й виховання здорових дівчат, підготовка їх до материнства [8].

Кабінетом Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 828-р було прийняте розпорядження про схвалення концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 рр. У ньому наголошується, «що спосіб життя населення України та стан сфери фізичної культури і спорту створюють загрозу та є суттєвим викликом для української держави на сучасному етапі її розвитку, що характеризується певними чинниками, основними серед яких є: демографічна криза, яка зумовлюється зменшенням кількості населення України з 52,2 мільйона у 1992 році до 45,8 мільйона у 2010 році.

Не сформовано сталих традицій і мотивацій щодо фізичного виховання та масового спорту як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і подовження його тривалості [14].

Погіршення стану здоров’я населення з різко прогресуючими хронічними хворобами серця, гіпертонією, неврозом, артритом, ожирінням тощо, що призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до спорту вищих досягнень, зокрема спроможних тренуватися, витримуючи значні фізичні навантаження, та досягати високих спортивних результатів; порівняно з 2007 роком кількість осіб, що віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, збільшилася на 40 відсотків, що спричинило зменшення кількості залучених дітей і молоді до занять в дитячо-юнацьких спортивних школах на 110 тис. осіб. [15].

Мета роботи: дослідити рівень здоров’я студентів спеціальності здоров’я людини Херсонського державного університету.

Завдання:

1. Розкрити поняття «здорового способу життя» та його складові.

2. Дослідити розуміння та дотримання студентами «здорового способу життя».

3. Проаналізувати наявність шкідливих звичок у студентів.

Об’єкт дослідження: процес розуміння та дотримання у студентів здорового способу життя.

Предмет дослідження: аналіз раціонального харчування, дотримання режиму дня та фізичних вправ як складових здорового способу життя у студентів спеціальності «здоров’я людини».

 

Список використаних джерел: 
 1. Баканова А. Ф. Формирование здорового образа жизни студенческой молодежи / А. Ф. Баканова // Физическое воспитание студентов. – № 6, 2011. – С. 8-11.
 2. Баранова С.В. Стань свободным от вредных привычек / С.В. Баранова. – К.: Москва, «Единение», 2007. - 184 с. 
 3. Давиденко Д. Н. Здоровье и образ жизни студентов / под. общ. ред. проф. Д. Н. Давиденко : [учебное пособие] /Д. Н. Давиденко, Ю. Н. Щедрин, В. А. Щеголев. – СПб. : СПбГУИТМО, 2005. – 124 с.
 4. Джусь Г.М. Проблеми виховання у молоді здорового способу життя. Вісник Черкаського університету: наук. журнал. Вип. 131. Серія: Педагогічні науки, Черкаси, ЧНУ, 2008. С. 51-54. 
 5. Зубалій І.В. Формування здорового способу життя студентів як педагогічна проблема / І.В. Зубалій, С. П. Гвоздій, Л. М. Поліщук, А. Г. Козикін // Педагогічні науки. – 2007. – № 4. – С. 21.
 6. Кириленко С.В. Соціально-педагогічні умови формування культури здоров’я старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.07 / С. В. Кириленко. – К. , 2004. – С. 14.
 7. Колин К.К. Социальная информатика / К.К. Колин. – М.: Академический проект, 2003. – 432 с.
 8. Лісіцин О.С. Молоді України – здоровий спосіб життя! / О.С. Лісіцин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=7311
 9. Маховская О.И. Формирование здорового образа жизни / О.И. Маховская. - К.: Москва, «Вильямс», 2008. - 304 с. 
 10. Міхєєва Л.В. Особливості формування здорового способу життя у молодого покоління / Л.В. Міхєєва // Український науковий журнал [Електронний ресурс]. – № 3. – 2011. – С. 318. – Режим доступу : http://www.social-science.com.ua/зміст/13_№3%202011. Наукові праці. Випуск 146. 
 11. Петик І.М. Духовні виміри суспільства в контексті трансформаційних процесів. Інтелект. Особистість. Цивілізація. Зб. наук. праць. Вип. 6, Донецьк, ДонНУЕТ, 2008, С. 42-47. 
 12. Про посилення роботи щодо профілактики захворюваності дітей у навчальних закладах та формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді. Спільний наказ Міністерства освіти і науки й Міністерства охорони здоров’я України від 21.04.2005 № 242/178 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=36#ixzz1u13hS3SK
 13. Русіна С.М. До питання формування шкідливих звичок у студентської молоді. Буковинський медичний вісник, Чернівці, БДМУ, 2007, Т.11, №3, С. 77-79. 
 14. Симатова О.Б. Проблема формирования здорового образа жизни украинской молодежи / О.Б. Симатова. - М.: Киев, 2016. - 308 с. 
 15. Соловов А. В. Жизнь должна быть здоровой / А. В. Соловов. – Самара : Новая техника, 2006. – 464 с.
 16. Хотієнко С.В. Розуміння студентами залежності індивідуального стану здоров’я від факторів соціального середовища. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Зб. наук. пр., Харків, ХДАДМ (ХХПІ), 2010, №8, С. 109-111.
 17. Швець Н.А. Проблема формування здорового способу життя студентської молоді в Україні / Н.А. Швець // Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – № 2. – С. 141-148.
 18. Imparato L., Koontz D. Healthy lifestyle // Harper Collins Publishers, 2016. – 210 p.
 19. Pobertson A., Tirado C., Lobstein T. et al. Food and health in Europe: a new basis for action // WHO, 2002. - 385 p.
11614
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.