Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Гігієнічні особливості занять фізичною культурою з дітьми дошкільного віку

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Анатомо-фізіологічні особливості дітей дошкільного віку
ІІ. Гігієнічні особливості занять фізичною культурою і спортом з дітьми дошкільного віку
2.1. Вимоги до навантажень 
2.2. Режими дня для дітей дошкільного віку
2.3. Харчування дітей дошкільного віку
2.4. Загартовування дітей дошкільного віку
2.5. Гігієна одягу і взуття дітей дошкільного віку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. ХХІ ст. висуває перед суспільством вимоги щодо ролі освіти в розвитку особистості, свідомого громадянина і патріота України. Тому одним з пріоритетів сучасної освіти і виховання є соціальний розвиток дитини, розширення ступенів самостійної активності дошкільника.

В Україні фізичне виховання дітей дошкільного віку є невід’ємною і найважливішою частиною всієї педагогічної роботи. У дошкільному віці закладаються основи здоров’я і довголіття, формується велика кількість рухових навичок, розвиваються навички особистої та громадської поведінки, звички до повсякденних занять фізичним вихованням.
Актуальність обраної теми "Фізичне виховання дітей дошкільного віку" полягає в тому, що правильно організоване фізичне виховання сприяє формуванню гарної статури, профілактиці захворювань, поліпшенню діяльності внутрішніх органів і систем дитячого організму, розвитку розумових і фізичних здібностей.
Ряд досліджень підтверджують виняткову роль рухової діяльності не тільки для нормального фізичного розвитку дітей, удосконалення їх моторики а й для формування психіки дитини. Встановлено, що рухи є важливим засобом, який сприяє розвитку мозку в цілому, а також таких його функцій, як мовлення, мислення, пам’яті, аналізу, синтезу. Дослідники дійшли висновку, що оптимальні умови для досягнення позитивних результатів у розумовому і фізичному розвитку дошкільнят створюються при поєднанні конкретних рухових завдань у формі ігрових вправ.
Діюча в Україні система фізичного виховання, однією з ланок якої є система дошкільного фізичного виховання, перебуває в критичній ситуації і не завжди може вирішувати своє основне завдання – зміцнення здоров’я. Постійне збільшення обсягу і темпу навчального навантаження, передчасний початок дошкільного систематичного навчання, невідповідність програм і технологій навчання функціональним і віковим особливостям дітей, недотримання фізіологічних вимог до організації навчального процесу - все це призвело до значного зниження рівня здоров’я та фізичної підготовленості дітей дошкільного віку. Тому нагальною потребою є необхідність формування освітньо-оздоровчої системи, яка володіє більшим виховним, освітнім і оздоровчим ефектом, що є важливою психолого – педагогічною проблемою. У зв’язку з цим виникає необхідність пошуку нових шляхів оптимізації процесу фізичного виховання дітей дошкільного віку.
Мета роботи – узагальнення даних про зміст, задачі, форми, методи, засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку.
Об’єктом роботи виступають діти дошкільного віку.
Предметом роботи є процес фізичного виховання дітей дошкільного віку.
Відповідно до теми, мети, об’єкта і предмета дослідження було сформульовано наступні завдання:

 • охарактеризувати анатомо-фізіологічні особливості дітей дошкільного віку;
 • визначити основні вимоги до регулювання навантажень;
 • встановити оптимальні показники режимів дня для дітей дошкільного віку;
 • проаналізувати особливості харчування дітей дошкільного віку;
 • дати характеристику процесу загартовування дітей дошкільного віку;
 • описати гігієнічні особливості одягу і взуття дітей дошкільного віку.

Джерельною базою виконання роботи стали праці провідних педагогів досліджуваного напрямку, зокрема, питання теоретичних основ фізичного виховання окреслені у роботах Вільчковського Е.С. “Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку”, Кенемана А.В. і Хухлаєвої Д.В. “Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста” та ін. Питанням особливостей анатомо-фізіологічного розвитку дітей дошкільного віку присвячена стаття Пензулаєвої Л. І. “Анатомо-физиологические особенности детей”. Проблеми методики і організації фізкультурно-оздоровчих занять з дітьми дошкільного віку висвітлені у працях “Безносикова І.Я. “Физкультурно-оздоровительная работа с детьми дошкольного возраста”, Шебеко В.Н. “Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях”, статті Бальсевича В.К. “К вопросу о многолетнем планировании физкультурно-спортивной подготовки детей и подростков” та ін. Роботи Чабовської А.П. “Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста” та Антропової М.В. “Гигиена детей и подростков” основну увагу приділяють гігієнічним особливостям фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку в дитячих дошкільних закладах.

 

Список використаних джерел: 
 1. Антропова М.В. Гигиена детей и подростков : Учебник для уч-ся мед. уч-щ. - М.: Медицина, 1977. - 334 с.
 2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. - К., 1999.
 3. Бальсевич В.К. К вопросу о многолетнем планировании физкультурно-спортивной подготовки детей и подростков. // Мат. научн. конф. по физ. восп. детей и подростков. М.: Физкультура и спорт, 1978. – с.78.
 4. Безносиков И.Я. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми дошкольного возраста: учебно-методическое пособие. - Минск: Четыре четверти, 1998. – 66 с.
 5. Бланин А.А. Становление физических качеств дошкольников в зависимости от их двигательной активности и соматотипа. Автореферат диссертации на соискание учебной степени кондидата пед. Наук. МГАФК – Малаховка, 2000, - 21 с.
 6. Бондаревский Е.Я. Проблемы совершенствования физического воспитания дошкольников. Сб. научных трудов. – М.: Госкомитет по физической культуре и спорту СССР, 1988. – 116с.
 7. Вильчковский Э.С. Педагогические основы процесса формирования двигательной подготовленности детей 3-7 лет. Автореф. докт. пед. наук, Киев, 1989. – 44 с.
 8. Вільчковський Е. С. Критерії оцінювання стану здоров'я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку. - К., 1998.
 9. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. – Львів: ВНТЛ, 1998. – 336 с.
 10. Волков Л.В. Спортивно-игровой метод в физическом воспитании детей дошкольного возраста (средняя, старшая, подготовленная группы): Програма и методические рекомендации. – Переяслав-Хмельницкий, 1990. – с.32.
 11. Грохольский Г.Г. Двигательная активность детей дошкольного возраста: Метод. Рекомендации, АФВ и СРБ. – Минск, 1992. – 44с.
 12. Гужаловский А.А. Основы методики и теории физической культуры: учебник для техникумов физической культуры. – М. : Физкультура и спорт, 1986. – 352 с.
 13. Дитина: Орієнтовний зміст виховання і навчання дітей 3-7 років у дитячих закладах. - К., 1992.
 14. Запорожец А.В., Маркова Т.А. Основы дошкольной педагогики. - М., 1980. 48с.
 15. Кенеман А.В. Семинарские, лабораторные и практические занятия по курсу «Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста». – М: Просвещение, 1985.- 144 с.
 16. Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста: учебник – М.: Просвещение, 1985.- 271 с.
 17. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. - М., 2002.
 18. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / Наук, ред. О. Л. Кононко. - К., 2003.
 19. Коряковский И.М. Теория физического воспитания: учебник для средних физкультурно – учебных заведений. – М.: Физкультура и спорт, 1998.-271 с.
 20. Кравчук А.И. Методика воспитания комплекса основных двигательных качеств у детей дошкольного возраста. – Омск, 1986. – С.74.
 21. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку. - К., 1999.
 22. Матвеев А.П., Мельников С.Б. Методика физического воспитания с основами теории: учеб. Пособие для студентов пед. Институтов и учащихся пед. училищ. – М.:Просвещение, 1991.- 191с.
 23. Мащенко М.В., Шишкина В.А. Физическая культура дошкольника. – Минск: Ураджай, 2000.- 156 с.
 24. Пензулаева Л. И. Анатомо-физиологические особенности детей // Воспитание детей в старшей группе детского сада. - М., 1984. – 166 с.
 25. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. – М.: Академия, 2001.-368 с.
 26. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. Пособие для студентов вузов. – М.: Академия, 2000. – 480 с.
 27. Чабовская А.П. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста. / Чабовская А.П. – М.: Просвещение, 1980. – 222с.
 28. Шарманова С.Б., Федоров А.И. Развитие познавательных способностей детей дошкольного возраста в процессе физического воспитания // Физичес- кая культура: воспитание, образование, тренировка. 1998, №1, с.50-54.
 29. Шебеко В.Н. Вариативные физкультурные заняття в детском саду: старший дошкольний возраст / Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. – 100 с.
 30. Шебеко В.Н. и др. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях: учебник для учащихся пед.колледжей и училищ. – Минск: Университетское, 1998. – 184 с.
178
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.