Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Гімнастика дихання у дошкільному віці

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ВСТУП
Розділ 1. Теоретичне обгрунтування сучасних проблем дихальної гімнастики
1.1. Завдання дихальної гімнастики для дітей дошкільного віку
1.2. Особливості проведення дихальної гімнастики в дошкільній установі з використанням музичного супроводу
Розділ 2. Вплив дихальної гімнастики на формування правильного дихання у дітей дошкільного віку
2.1. Особливості проведення занять з дихальної гімнастики у дошкільному закладі
2.2. Методика проведення занять з дихальної гiмнастики з дітьми дошкільного віку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вступ: 

ВСТУП
Заняття фізичною культурою - це, насамперед виховання здорової дитини, а виховання фізично повноцінних дітей - основна мета вихователя і для цього він повинен використовувати всі можливі засоби і методи виховання. Одним з таких методів роботи з дітьми є аеробна або дихальна гімнастика, яка відповідає багатьом дитячим потребам, у тому числі і в русі, що так необхідно під час стрімкого розвитку організму, що визначає незмінну актуальність досліджуваної проблеми.
Питаннями ефективності дихальної гімнастики займалися такі вчені як Жорж Демені, Жак-Далькроз, Г. А. Дюпперон, а на сьогодні основними розробниками таких систем є Т. П. Мануйлова, С. Б. Шарманова, Н. В. Денисенко, Ю. П. Денисенко та ін.
Комплекс дихальної гімнастики складається з набору загальнорозвиваючих вправ на різні групи м'язів, однак практично кожен рух можна розглядати як рух на розвиток дихальної системи. При цьому, зважаючи на те, що вік 4-7 років за функціональними можливостями дітей, характеру генетичного розвитку дихальної функції є сприятливим для становлення багатьох рухових проявів, у тому числі й координаційних, саме в цей період роботу з формування правильного дихання, розвитку легень і серцевого м’яза, координаційних рухів потрібно проводити більш інтенсивно. І, крім того заняття повинні бути не тільки корисні, але й цікаві, інакше бажаного результату досягти доволі складно, а тому найкращим виходом є розвиток дихальної і серцево-судинної систем на фізкультурних заняттях у ігровій або змагальній формі.
Об'єкт дослідження - дихальна гімнастика у дошкільному віці як комплекс вправ, спрямований на розвиток дихальної і серцево-судинної систем.
Предмет дослідження – суть і ефекитвність впливу дихальної гімнастики на розвиток дихальної і серцево-судинної систем дітей старшого дошкільного віку.
Мета дослідження - наукове обгрунтування діагностично спрямованих форм і методів формування правильного дихання і розвитку дихальної і серцево-судинної систем.
Завдання дослідження:

 • здійснити теоретичний аналіз суті і розвитку дихальної гімнастики;
 • проаналізувати особливості формування дихання і розвитку дихальної системи у дітей дошкільного віку у процесі занять дихальною гімнастикою.

Методологія і методи дослідження. В основу наукового пошуку покладена діагностична теорія використання фізичних вправ, спрямованих на формування дихання і розвитку дихальної системи у дітей дошкільного віку у процесі занять дихальною гімнастикою. У роботі використано методи аналізу педагогічної літератури по темі дослідження, спостереження, діагностування, аналіз планів виховно-освітньої роботи.
Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаної літератури.

Список використаних джерел: 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. М., 1988. – 178 с.
 2. Бекина С. И. и др. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей). - М.: Просвещение, 1994. – 200 с.
 3. Белякова Л. И. Детская гимнастика: учебное пособие для студентов педагогических институтов / Л. И. Белякова, Е. А. Дьякова. – М.: Наука, 1998. – 304 с.
 4. Введение в теорию физической культуры: Учебн. пос. /Под ред. Л.П. Матвеева. М., 1983. – 336 с.
 5. Выдрин В.М. Физическая рекреация - вид физической культуры //Теор. и практ. физ. культ.. – 1983. - № 3. – С.32-34.
 6. Гимнастика и методика ее преподавания : учеб. для фак. физ. культуры / Н.К.Меньшиков и др. - СПб. : Изд-во РГПУ, 1998. - 462 с.
 7. Гимнастика и методика проведения. Учебник для ИФК / под ред. В.М. Смолевского. – М.: ФиС, 1987. – 339 с.
 8. Гимнастика: учеб. для студентов вузов по специальности 033100 "Физ.культура" / М.Л.Журавин и др. - 2-е изд. стереотип. - М. : Академия, 2002. - 443 с.
 9. Голубева Е. Л. Формирование функциональной системы дыхания в пре- и постнатальный онтогенез. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 487 с.
 10. Губерт К. Д., Рысс М. Г. Гимнастика и массаж в раннем возрасте. - М.: Медицин,а 1981. – 244 с.
 11. Давиденко Д.Н. Физиологические основы физической культуры и спорта: Учебн. пос. СПб, 1996. – 289 с.
 12. Данько Ю.И. Очерки физиологии физических упражнений, М.: Физкультура и спорт, 1974. – 199 с.
 13. Дети и здоровье: материалы научно-практической конференции проблемам физического воспитания. - Омск, ОГИФК, 1993. – 652 с.
 14. Ермакова И. И. Коррекция дыхания при ринолалии у детей и подростков / И. И. Ермакова / под ред. С. А. Таптаповой. – М.: Просвещение, 1984. – 208 с.
 15. Жинкин Н. И. Парадокс речевого дыхания / Н. И. Жинкин // Физиологический журнал СССР им. Сеченова. – 1987.– Т. XLIII. – № 2. – С.90-94.
 16. Змановський Ю.Ф. Виховуємо дітей здоровими. – К.: Медицина, 1999. – 210 с.
 17. Иова Е. П., А. Я. Иоффе, О. Д. Головчинер. Утреняя гимнастика под музыку. – М.: Физкультура, 1989. – 177 с.
 18. Колодницкий Г. А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей. - М.: Просвещение, 2000. – 190 с.
 19. Кряж В. Н., Ветошкина Э. В., Боровская Н. А. Гимнастика. Ритм. Пластика. - Минск: Полымя, 1987. – 345 с.
 20. Лемешева С. Г. Гимнастика : учеб. пособие / С.Г.Лемешева, Л.В.Леонова. - Хабаровск : ДВГАФК, 2004. - 106 с.
 21. Лескова Г. П., Буцинская П. П., Васюкова В. И. Общеразвивающие упражнения в детском саду. - М.: Просвещение, 1991. – 218 с.
 22. Ловейко И. Д. Фомирование осанки у школьников. М.: Просвещение», 1970.
 23. Лубышева Л.И. К концепции физкультурного воспитания в детском саду //Теор. и практ. физ. культ.. – 1993. - № 5-6. – С.13-19.
 24. Мугинова Е. Л. Гимнастика для детей предшкольного возраста. - Л.: Медицина, 1973. – 332 с.
 25. Осокина Т. И. Физическая культура в детском саду. - М.: Просвещение, 1998. – 254 с.
 26. Раевская Е. П., Руднева С. Д. и др. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. - М.: Просвещение, 1991. – 144 с.
 27. Ротерс Т. Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика. - М.: Просвещение, 1989. – 94 с.
 28. Справочник по детской лечебной физкультуре / под ред. М.И. Фонарева, Л., 1983. – 308 с.
 29. Физическая подготовленность дошкольников. Сборник научных трудов. - М.: Наука, 1998. – 423 с.
 30. Эрбах Б.,Польстер У. Гимнастика круглый год. - Минск: Полымя, 1984. – 128 с.
 31. Юрко Г. П., Спирина В. П., Сорочек Р. Г. и др. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста. 2-е изд. - М.: Медицина, 1988. – 230 с.
173
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.