Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Характеристика системи оподаткування за законодавством України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття системи оподаткування за законодавством України
1.1. Загальнодержавні податки і збори
1.2. Місцеві податки і збори
2. Принципи побудови системи оподаткування
2.1. Критеріальні принципи побудови податкової системи
2.2. Загальні принципи функціонування системи оподаткування в Україні
3. Права і обовязки платників податків
3.1. Обов’язки платників податків
3.2. Права платників податків
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Розвиток і зміна форм державного устрою завжди супроводжують ся вдосконаленням системи податків, адже вони є платою суспільства за ви конання державою її функцій.

Питання вдосконалення оподаткування знаходяться в центрі уваги наукової і громадської думки з отримання незалежності України. Особливо сьогодні, в пошуках шляхів виходу з економічної кризи, назріла необхідність податково-бюджетного регулювання в Україні замість проведення суто фіскальної податкової політики. Крім цього, сьогодні на державному рівні ви знано гостроту проблеми оподаткування, пов’язаної з надмірністю податкового тягаря. Останній і є однією з причин фінансової нестабільності підприємств, зменшення сукупного попиту і економічної кризи.

Чинна податкова система зазнає нищівної критики як у наукових колах, так і з боку підприємців, політичних діячів, депутатського корпусу. Отже, нині існує необхідність всебічного дослідження питань, пов’язаних із впливом системи оподаткування на економічні процеси. Українські вчені мають певні здобутки в дослідженні теоретичних і практичних аспектів оподаткування.

Віддаючи належне напрацюванням українських вчених, слід відзначити, що багато проблем оподаткування ще не знайшли однозначного трактування. Залишаються дискусійними питання щодо принципів побудови і напрямів реформування податкової системи з урахуванням особливостей трансформаційного періоду. Значні розбіжності спостерігаються у поглядах вчених-економістів на структуру податкової системи, параметри податкового навантаження на економіку, необхідність диференціації ставок податків, сферу використання податкових пільг, які породжують негативні наслідки в практиці оподаткування. Актуальність зазначених проблем, їхня практична значимість і недостатня наукова розробленість визначили вибір теми курсової роботи та обумовили постановку мети та завдання даного дослідження.

Об’єкт дослідження - процес функціонування податкової системи України.

Предмет дослідження - теоретичні і практичні проблеми податкової системи, види і форми податків і зборів, права і обов’язки платників податків.

Мета роботи - проаналізувати існуючу систему оподаткування в Україні, її особливості, принципи побудови, класифікаційні аспекти, методи формування і реалізації.

Для реалізації зазначеної мети були поставлені наступні завдання: 

 • дослідити види і особливості загальнодержавних і місцевих податків і зборів;
 • проаналізувати критеріальні принципи побудови податкової системи;
 • з’ясувати загальні принципи функціонування системи оподаткування в Україні;
 • провести аналіз обов’язків та прав платників податків згідно чинного законодавства України.

Джерельна база дослідження складається з основних положень законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України з питань оподаткування. Використано праці сучасних авторів, зокрема загальні питання функціонування податкової системи України розглянуто у працях Азарова М. Я., Кольга В. Д., Онищенко В. А., Білик М. Д., Золотько І. А., Буряк П.Ю., Беркита К.Ф., Ярема Б.П. та ін. Проблеми законодавчого регулювання податкової системи висвітлені у працях Брегіна М. Г., Горішнього Т. І., Гнус П. М., Гега П. Т., Доля Л. М. Аналіз функцій та класифікації податків представлену у роботах Жарко Р.П., Крисоватого А., Мельник В.М., Соколов-ської А. М., Чебанова Н.В. Василенко Ю.А.

Методи дослідження. Під час вирішення визначених завдань використову-вались наступні методи дослідження: теоретичні: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підгрунтя дослідження, метод порівняльного аналізу для порівняння різних джерел, метод порівняння. 

Структура роботи. Відповідно до мети та завдань дослідження визначено структуру роботи, яка складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків, загальний обсяг роботи склав 42 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” вiд 28.12.1994  № 334/94-ВР, поточна редакцiя вiд 16.02.2010.
 2. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” вiд 22.05.2003  № 889-IV, остання редакцiя вiд 01.01.2010
 3. Закон України "Про систему оподаткування" вiд 25.06.1991  № 1251-XII, остання редакцiя вiд 16.02.2010.
 4. Закон України "Про податок на додану вартість" вiд 03.04.1997  № 168/97-ВР, поточна редакцiя вiд 11.02.2010.
 5. Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" вiд 20.05.1993  № 56-93, остання редакцiя вiд 10.05.2008.
 6. Азаров М. Я., Кольга В. Д., Онищенко В. А. Все про податки: Довідник. - К.: Експерт-Про, 2000. - 490 с.
 7. Білик М. Д., Золотько І. А. Податкова система України. - К.: КНЕУ, 2000. - 190 с.
 8. Брегін М. Г., Горішний Т. І., Гнус П. М. Основи податкового законодавства. - Л.: Світ, 2000. - 88 с.
 9. Буряк П.Ю., Беркита К.Ф., Ярема Б.П. Податкова система: теорія і практика застосування активних методів навчання: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Професіонал, 2005. - 222 с. 
 10. Василик О.Д. Податкова система України: Навч. посібник. - К.: Поліграфкнига, 2005. - 447 с.
 11. Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права. - К.: Знання, 2003. - 303 с.
 12. Давидова С. М., Бак Н. А. Податки і оподаткування. - Чернівці: ЧНУ, 2001. - 32 с.
 13. Данілов О. Д., Лапшин Ю. В., Онищенко В. А. Оподаткування місцевими, ресурсними, рентними податками та зборами. Неподаткові платежі. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. - 292 с.
 14. Данілов О. Д., Фліссак Н. П. Податкова система України та шляхи її реформування: Навч. посіб. - К.: Парламент. вид-во, 2001. - 320 с.
 15. Жарко Р.П. Обгрунтування функцій податків на сучасному етапі розвитку продуктивних сил // Фінанси України.- 2004.- № 6.- C.96-100.
 16. Золотько І.А. Податкова система: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2005. - 203 с. 
 17. Косарчук В.П. Система оподаткування в Україні. Методичний посібник. - К: ДПА, 2003. - 114 с.
 18. Косарчук В.П., Ляхович В.А. Податки України. - К.: ДПА України, 2006. - 118 с.
 19. Крисоватий А. Державна податкова політика і система податків // Фінанси України. - 2005. - № 1. - С. 10.
 20. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посібник. - К.: МАУП, 2003. - 224 с.
 21. Луніна І. Податкова політика України у контексті створення умов для економічного зростання // Економіка України . - 2000. - № 9. - с. 37 -47.
 22. Майстренко О. Реформування податкової системи України як спосіб вирішення податкових колізій // Право України. - 2006. - № 2. - С. 38-42.
 23. Мельник В. М. Оподаткування та податкове регулювання виробництва. - О.: Астропринт, 1999. - 124 с.
 24. Мельник В.М. Сутність податків як проблема категорійно-понятійного апарату податкових фінансів // Актуальні проблеми економіки.- 2004.- № 5.- C.22-25.
 25. Омелянович Л. О., Папаїка О. О., Орлова В. О., Долматова Г. Є., Веретенникова О. В. Податкова система. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. - 275 с.
 26. Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення: Зб. наук. пр. за мат. наук.-практ. конф. 1-2 грудня 2000 року. - Ірпінь, 2001. - 392 с.
 27. Податкова система України: Підручник / В. М. Федосов, В. М. Опарін, Г. О. П'ятаченко та ін. / За ред. В. М. Федосова. - К.: Либідь, 1994. - 464 с.
 28. Податкова система: Навч.-метод. матеріали / Г. М. Коваленко. - Черкаси: ЧДТУ, 2005. - 100 с.
 29. Податковий кодекс України і стимулювання вільних підприємців: концепції, програми, технології: Матеріали. - К.: Вид-во Європейського ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. - 141 с.
 30. Соколовська А. М. Податкова система держави: теорія та практика становлення - К.: Знання-Прес, 2004. - 454 с.
 31. Фліссак Н. Шляхи реформування податкової системи України // Вісник податкової служби України. - 2007. - № 1-2. - С. 10-14.
 32. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Податкова система України. Посібник. - К: Академія, 2005. - 672 с.
4675
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.