Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Концепт ліберальних цінностей та їх перебіг у сучасному українському суспільстві

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
У матеріалі розглядаються теоретико-методологічні проблеми дослідження та розробки системи показників ліберальних цінностей та їх динаміка в сучасному українському суспільстві
Ключові слова: концепт ліберальних цінностей, методи, показники, українське суспільство
 
Актуальність. Процеси глобалізації, інформатизації та комунікаційної революції у всьому світі на при кінці ХХ та початку ХХІ століть, супроводжувались соціальними змінами, як наслідок – формувались суспільства, структура яких якісно змінюється. Пріоритети ж розвитку суспільства, визначаються стратегічним спрямуванням цього розвитку, щодо України це євроінеграція.
Головним принципом стратегічного курсу розвитку держави є реалізація політики, спрямованої на: утвердження України як демократичної та високотехнологічної держави, запровадження модернізаційної моделі структурної перебудови його, зростання економіки, наявністю середнього класу як чинника політичної і економічної стабільності та демократизації суспільства; у соціальній сфері мають бути гарантованими передумови реалізації прав та свобод громадян в усіх їх проявах, формуванням на цій основі інтелектуального капіталу, з певними цінностями особистості; демократичними цінностями соціуму.
Впровадження державою такої політики впливає на різноманітні прояви соціальних змін, зокрема на цінність, як механізму структурної перебудови суспільства.
Ці зміни соціальної структури в соціології традиційно розглядаються як підсумок впровадження соціальних відмінностей, котрі обумовлені багатьма показниками, наприклад: зміни у системі соціальних ролей індивідів та їх об’єднань; перерозподілу праці; мова спілкування та міжнаціональні відносини; матеріальні можливості; особливості існування особистості у житті; віднаходження нових форм діяльності; нові форми діяльності; розуміння особистістю свого місця у соціальній ієрархії; самопочуття особистості у соціумі; тощо як один з наслідків зміна установчих цінностей.
Україна ж повинна інтегруватися до світового цивілізаційного процесу, який обумовлюється: науково-технічною та інформаційною модернізаціями, з розвинутим високоосвіченим людським потенціалом з демократичними цінностями, які є приоритетними у ліберальних цінностях.
Метою даної розробки є дослідження понятійно-категоріального апарату концепту ліберальних цінностей та їх динаміка в сучасному українському суспільстві.
Ліберальна ідея передбачає встановлення свободи, демократії, гуманізму, основним принципом її – принцип індивідуалізму, тому вона не є такою, що консолідує суспільство, але за наявністю ліберальних цінностей у суспільстві визначають ступінь його демократизації. Підґрунтям лібералізму є визнання пріоритету прав особистості, яка є більш значущою цінністю порівняно з державою, соціумом та нацією. У цю ідею Джон Локк та Томас Гоббс заклали сутність урядування – спрямування цілей котрого та виправданість існування полягає у тому, що гарантованими є права та свобода особистості, захищеність життя та недоторканість приватної власності.
Саме ліберальна ідея у сучасному світі набула поширення, як індикатор демократичного розвитку суспільства. Причому, у політичних та наукових колах світу, зокрема у сучасній Україні, яка обрала демократичний шлях розвитку, все більш схиляються до сентенції Френсіса Фукуями, що лібералізм як світоглядна та політична концепція стане однією з провідних. Вивчення ліберальних цінностей як і поняття цінностей загалом, є цілісним багатообразним процесом, монодисциплінарні проекції котрого в межах філософії, політології, психології та соціології міцно взаємопов’язані.
Особливого значення дослідження цінностей набувають для соціології, тому що наявна в суспільстві система цінностей та преференції в середині неї дають можливість оцінити стан та перспективи економічних, політичних та соціокультурних змін та є одним із найвпливовіших чинників розвитку та встановленню демократизації в країні. Насамперед, актуальність таких досліджень стосується суспільств, які перебувають в процесі структурних трансформацій різних сфер життєдіяльності суспільства, зокрема українського.
Нажаль, вивчення фундаментальних проблем теорії цінностей соціуму у вітчизняний соціології набуло свого поширення після 60 років, коли аксіологія перестала вважатись буржуазною наукою. Досліджувались проблеми, що пов’язані з вивченням змісту та ієрархії системи цінностей, її структурні конструкти, причини зміни цих конструктів.
Взагалі, фундаментальними питаннями побудови “теорії цінностей”, механізмів змін цінностей у суспільстві, значення цінностей для культурного розвитку суспільства та їх прояву. займались такі відомі вчені – розробники соціологічної теорії як Вебер М., Віндельбант В., Рікерт Г. та Дюргейм Е., Мертон П., Парсонс Т., Мід Дж., Фергюсон Л., Терстоун Л. Проблемами формування цінностей особистості, динамікою та умовами цього формування займались таки відомі вітчизняні та російські вчені як Кон І., Рубін штейн С., Тугарінов В., Злобіна О., Тихонович В. та ін.
При вивченні конструкту ліберальних цінностей виникають різні проблеми як теоретичного так і практичного характеру. Хоча, серед різних дослідників немає єдності в чіткому виокремленні та визначенні цінностей, які є суто ліберальними.
Вимірювання змін у цінностях суспільства і особистості можливо за різними методиками. Серед доволі великого розмаїття методик щодо трансформації ціннісного поля соціуму та особистості вважаємо за можливе застосування конструктивно структуралістичної методології П’єра Бурдьє, зокрема для вивчення ліберальних цінностей українського суспільства. При цьому можна розглядати соціальний простір як ціннісний простір (ціннісне поле (ціннісної самосвідомості) за Сокурянською А.), що у принципі не викликає протиріччя з категоріальним апарату Бурдьє П., який дозволить сфокусувати увагу на впливі ціннісного поля на соціальний простір Поле – це структурований соціальний простір: поле сил і поле боротьби за зміну чи збереження цього поля. У кожному структурованому соціальному просторі – полі (наприклад, економічному, релігійному, політичному, культурному, тощо, які мають власну структуру), існують свої цінності Для того щоб дослідити цінності у суспільстві треба дослідити їх у кожному з полів та з’ясувати, при цьому, зворотній вплив цих цінностей на структуру соціального простору, таке дослідження є актуальним для трансформующегося соціального простору українського суспільства та цінностей,
Фото Капча