Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Філософія" №Філ-000001

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Свідомість як проблема філософії
 2. Вебер М. «Протестантська етика і дух капіталізму»
 3. Розкрийте зміст понять: антропний принцип, деїзм, даосизм, епістемологія, несвідоме
 4. Тести
4.1. Хто з наведених мислителів вперше в центр філософії ставить проблему людини як моральної істоти:
а) Протагор;
б) Платон;
в) Сократ;
в) Сенека.
4.2. Що спільного між релігією і філософією?:
а) метафізичні міркування;
б) науковість;
в) визнання авторитетів;
г) віра.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
 1. Афанасенко В. С. Філософія: Підруч. для вищ. шк. / В. С. Афанасенко, В. І. Волович, Г. Т. Головченко, М. І. Горлач, В. Г. Кремень. - 3-е вид., переробл. та доповн. - Х.: Прапор, 2004. - 735 c.
 2. Прокопов Д. Є. Історія філософії: підруч. для студентів ВНЗ: у 7 т. Т. 4. Німецька філософія нового часу / Д. Є. Прокопов, Н. М. Бобошко, В. А. Титаренко; ред.: В. І. Ярошовець. - Київ, 2013. - 558 c.
 3. Скомаровський В. О.  Історія європейської філософії: Нова доба: посібник. Ч. 2. Історія європейської філософії: Нова доба / В. О. Скомаровський. - Умань, 2012. - 346 c.
 4. Кривуля О. М. Філософія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Кривуля; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2010. - 592 c.
 5. Прибутько П. С. Філософія : посібник / П. С. Прибутько, Т. В. Кондратюк-Антонова, В. І. Стус. - 4-те вид., доповн. та переробл. - К. : Вид. Паливода А.В., 2009. - 160 c.
 6. Філософський енциклопедичний словник / ред.: В. І. Шинкарук; НАН України. Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди. - К. : Абрис, 2002. - 742 c.
 7. Хамітов Н. В. Філософський словник. Людина і світ / Н. В. Хамітов, С. А. Крилова. - К. : КНТ: Центр навч. л-ри, 2007. - 264 c.
12139
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.