Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оборотні засоби підприємства

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Завдання, значення та джерела інформації аналізу оборотних засобів підприємства
2. Аналіз стану оборотних активів підприємства
3. Аналіз оборотності оборотних активів
4. Аналіз оборотних засобів за джерелами їх формування. Матричний баланс покриття активів
5. Шляхи оптимізації обсягу і структури оборотних активів та резерви підвищення ефективності їх використання
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Становлення ринкової економіки в Україні, поява фінансових ринків об’єктивно сприяла розвитку такого важливого напрямку аналітичної роботи, як фінансовий аналіз. Саме розвиток фінансових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємства та інших суб’єктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в чому залежить від об’єктивності та всебічності оцінювання існуючого фінансового стану підприємства. Зміст фінансового аналізу складається з визначення конкретного завдання аналізу певних процесів або явищ господарсько-фінансової діяльності підприємства; комплексної їх оцінки у взаємозв’язку, взаємозалежності та взаємозумовленості; дослідження причин та наслідків цих зв’язків; обчислення величини впливу чинників на кінцевий результатний показник; визначення пріоритетних напрямів розвитку; оцінки обґрунтованості й дієвості механізму реалізації управлінських рішень.

Ринкова економіка спричинює необхідність докорінної перебудови економічних відносин в аграрному секторі.. У даній курсовій буде проведено аналіз підприємства ТОВ «ТАВІ ПЛЮС».

Актуальність теми визначена важливою роллю аналізу оборотних активів, проведення такого аналізу дозволяє, з одного боку, визначити стабільність окремих джерел формування оборотних активів з точки зору можливості їх використання в майбутньому, з другого - виявити, на фінансування яких операцій витраченні кошти, чи є це використання доцільним та чи збережеться в майбутньому структура використання коштів, що склалася.

Метою дослідження курсової роботи є детально розглянути і описати роль обліку, аналізу і контролю оборотних активів в системі управління діяльності підприємства, написати коротку фінансово-економічну характеристику підприємства ТОВ «ТАВІ ПЛЮС». Зробити аналіз і контроль оборотних активів. Головною метою аналізу фінансового стану є своєчасне виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.

Для досягнення мети необхідно було вирішити такі завдання:

 • з’ясувати сутність та значення аналізу оборотних активів підприємства;;
 • проаналізувати стан, динаміку і структуру оборотних активів даного підприємства;
 • проаналізувати ефективність використання оборотних активів;
 • з’ясувати шляхи покращення структури та ефективності використання оборотних активів підприємства.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні і прикладні проблеми організації і формування та управління оборотними активами підприємства.

Об’єктом дослідження підприємства є оборотні активи підприємства, що являють собою сукупність матеріальних та грошових цінностей підприємства, що знаходиться в постійному кругообігу, змінюють свою матеріальну форму протягом одного операційного циклу та в повному обсязі переносять свою вартість на товари, що реалізує господарство, а також причинно-наслідкові зв’язки економічних явищ та процесів господарської діяльності підприємств у їх взаємодії.

Для досягнення поставленої в роботі мети, я використовувала наступні методи: загальнонаукові, методи порівнянь, методи групувань, спостере-ження, методи комплексної оцінки і аналітичні процедури та інші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Економічний аналіз: Навч. посібник/За ред. М. Г. Чумаченка. - Вид. 2-ге, переробл. і доповнене. -К.: КНЕУ, 2003.-556 c.
 2. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП. «Рута», 2003. – 680с.
 3. Конспект лекцій з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання / д.е.н., доц. Лазаришина І.Д.- Рівне: НУВГП, 2006.-30с.
 4. Литвин Б. М. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / Б. М. Литвин, М. В. Стельмах . ─ К. : Хай-Тек Прес, 2008 . ─ 336 с.
 5. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства: Підруч. для вузів / За ред. проф. Н. М. Ушакової. - К.: Хрещатик, 2010. - 800 с
 6. Матеріали Державного комітету статистики України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
 7. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання та навчально-консультаційних центрів НУВГП/ д.е.н., доц. Лазаришина І.Д.- Рівне: НУВГП, 2006.-30с
 8. Чернелевський Л. М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі: Підручник - К.: Пектораль, 2003. - 308 c.
 9. http://www.ukrstat.gov.ua
12150
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.