Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка податкового законодавства України

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Сучасні форми оподаткування за законодавством України
2. Оцінка ефективності функціонування сучасної податкової системи України
3. Оцінка адаптації, уніфікації, імплементації та гармонізації податкового законодавства України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Недосконалість законодавчої бази щодо оподаткування є одним з головних чинників, які стримують ефективне функціонування податко-вої політики України, є. До прийняття Податкового кодексу в Україні функціонувало близько 3000 нормативно-правових актів щодо оподаткування. Існували протиріччя та неузгодженості окремих норм податкового законодавства, їх нестабільність, безсистемне надання пільг та перекручування суті окремих видів податків. У таких умовах необхідність прийняття кодексу була беззаперечною. 

Недосконалість законодавчої бази до прийняття Податкового кодексу негативно впливало на податкову систему та податкову політику держави. На жаль, поки що діюча система оподаткування є не зовсім досконалою і не повністю відповідає вимогам часу, оскільки подальший розвиток ринкових відносин та поглиблення ринкових перетворень все більше підкреслюють наявні в ній недоліки. Сьогодні кодекс повинен вирішити всі суперечності у податковому законодавстві, які виникають в процесі справляння податків, зборів та обов’язкових платежів, повинен систематизувати законодавчу базу у сфері оподаткування і бути прозорим як для платників податків, так і для працівників органів державної податкової служби України.

Однак українське суспільство і досі стикається з проблемами адмініст-рування ПДВ, приховування доходів, фіктивного нарахування податку на прибуток, мінливістю акцизів на товари споживання, недоліками і перевагами спрощеної системи оподаткування. Не втрачають актуальності також питання встановлення справедливих ставок оподаткування, кількості існуючих податків, скорочення бази оподаткування тощо.

Саме тому дана проблема є актуальною і стала предметом досліджень багатьох сучасних науковців. Серед вчених, які досліджували окремі аспекти даної проблеми, доцільно виокремити праці З. С. Варналій [5], А. А. Нечай [10], С. Сарани [13] та інших.

 

Список використаних джерел: 
 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р., № 2755-VI, редакція від 13.11.2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/2755-17
 2. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01.06.2000 № 1775-III, редакція від 09.11.2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1775-14
 3. Постанова КМ України “Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства”, від 04.03.2013 №231, редакція від 03.08.2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. -http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/231-2013-п
 4. Постанова КМ України “Питання переходу платників податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, до подання спрощеної податкової декларації” від 15.02.12 №98 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/98-2012-п
 5. Варналій З. С. Фінанси. Бюджет. Податки. Національна та міжнародна тер-мінологія: у 3 т. Т. 3. Податкова термінологія. Податкові системи і реформи. Податкові інститути. Податкове законодавство / З. С. Варналій, В. П. Виш-невський, С. С. Гасанов, О. М. Десятнюк, Т. І. Єфименко, А. Г. Загородній, О. Г. Зима, Ю. Б. Іванов, О. П. Кириленко, В. В. Козюк; ред.: Т. І. Єфимен-ко; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, Акад. фін. упр. - К., 2010. - 575 с.
 6. Волинець В. Податково-фінансова функція української держави і проблеми її правового забезпечення / В. Волинець // Юридична Україна. - 2013. - № 6. - С. 4-10.
 7. Гордієнко Є.С. Аналіз змін Податкового кодексу України: проблеми і недоліки функціонування ПДФО / Є.С. Гордієнко, А.С. Чужикова // Теоретические и практические научные инновации: подсекция “Финансы, денежный оборот и кредит”. – 2013. - № 2. - С. 113-116.
 8. Гречана Т. Актуальні питання законодавства з податку на додану вартість / Т. Гречана // Юридична Україна. - 2010. - № 5. - С. 45-47.
 9. Зельдіна О. Р. Податковий кодекс України як етап кодифікації господар-ського законодавства / О. Р. Зельдіна // Право України. - 2012. - № 7. - С. 266-273.
 10. Нечай А. А. Фінансове право і політика: виклик сучасності / А. А. Нечай // Право України. - 2013. - № 1/2. - С. 15-20.
 11. Олейнікова Л.Г. Основні переваги Податкового кодексу та практика його впровадження / Л.Г. Олейнікова // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.17. – С. 242-247.
 12. Раскалєй М. Податковий кодекс України – суттєвий крок на шляху гармонізації вітчизняного законодавства із законодавством ЄС / М. Раскалєй, О. Шпильківса // Юридичний журнал: аналітичні матеріали. Коментарі. Судова практика. - 2011. - № 2. - С. 26-27.
 13. Сарана С. Щодо питання про систематизацію податкового законодавства України / С. Сарана // Правничий часопис Донецького університету. - 2009. - № 1/2. - С. 177-181.
646
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.