Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості будови і функцій серцево-судинної системи людини у грудному і підлітковому віці

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Особливості будови серцево-судинної системи та її онтогенезу

1.1. Будова та функції серцево-судинної системи людини
1.2. Вікові зміни будови серця
1.3. Віковий розвиток системи кровообігу
ІІ. Дослідження динаміки частоти серцевих скорочень у грудному і підлітковому віці
2.1. Організація і результати дослідження
2.2. Порівняльна характеристика артеріального тиску і частоти серцевих скорочень дітей грудного віку і підлітків
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. На сьогодні значна частина суспільства страждає на різноманітні захворювання серцево-судинної системи, особливо пов’язані із неправильним веденням способу життя, діскінезіями, гіподинаміями тощо. Саме цим і зумовлюється актуальність вивчення особливостей функціонування серцево-судинної системи людини в різні вікові періоди.

Високі адаптаційні можливості серцево-судинної системи, які реалізуються при фізичних навантаженнях, варто розглядати як еволюційно набуті форми пристосувальних реакцій. Адаптивні зміни обумовлені, в першу чергу, вдосконаленням механізмів енергозабезпечення.

Головним джерелом енергії для серцевої діяльності є окислювальне фосфорилювання, тобто сполучення окисних процесів з нагромадженням енергії в АТФ і КРФ. Сам скорочувальний акт серцевого м'яза – це результат трансформації енергії АТФ у механічну роботу. Підвищене функціональне навантаження на серце призводить до збільшення активності окислювального фосфорилювання. Потужність скорочувального апарата серця з віком поступово збільшується. Це призводить до підвищення систольного і хвилинного обсягів крові, артеріального тиску (АТ).
Ці вікові зміни пов'язані, насамперед, зі збільшенням маси і об’єму серця. Систольний об’єм крові від 1 до 14-16 років збільшується приблизно в 6 разів (з 10 до 55-60 мл), темпи росту хвилинного об’єму крові дещо нижчі. З віком частота серцевих скорочень (ЧСС) падає, внаслідок чого при збереженні високих темпів збільшення ударного обсягу знижується приріст хвилинного об’єму крові. Від 1 року до 14-16 років він збільшується приблизно в 3 рази (з 1,2 до 3,8 л/хв).
У дошкільному і молодшому шкільному віці об’єм серця росте пропорційно збільшенню сумарного просвіту судин. Але у акселерованих підлітків може спостерігатися сповільнене збільшення сумарного просвіту судин у порівнянні зі збільшенням об’єму серця. Це одна з головних причин необхідності строгого індивідуального підходу до фізичного виховання підлітків із прискореним (акселерати) або вповільненим (ретарданти) біологічним розвитком.
Метою роботи є вивчення та аналіз відповідно особливостей та показників роботи серцево-судинної системи людини в грудний і підлітковий періоди життя.
Об’єктом дослідження при цьому є серцево-судинна система людини, а предметом – особливості її будови і функцій у грудному і підлітковому віці.
Відповідно до теми, мети, об’єкта і предмета сформулюємо наступні завдання:

 • вивчення особливостей будови серця та судин організму людини та їх функціонування;
 • аналіз вікових змін у розвитку серцево-судинної системи;
 • висвітлення розвитку і регуляції в онтогенезі гемодинамічних характеристик організму людини.

Джерелами написання курсової роботи стали праці таких вчених, як Алексеенко О. А. (“Сердечно-сосудистая система и возраст”, Давиденко О. А. (“Возрастные морфологические особенности капилляров сердца”, Даутбаев К. Б. (“Динамика некоторых показателей гемодинамики и сократительной способности сердца у людей разного возраста”, Коркушко О. В. (“Клинико-физиологическая характеристика изменений сердечно-сосудистой системы”, “Некоторые данные о возрастных особенностях регуляции сердечно-сосудистой системы”) та ін.
Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаної літератури, загальний обсяг роботи складає 33 аркуші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алексеенко О. А. Клинико-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы у пожилых, старых людей и долгожителей: Автореф. дис.... д-ра мед. наук.- Киев, 1969.-43 с.
 2. Алексеенко О. А. Сердечно-сосудистая система и возраст.- В кн.: Материалы 9-й науч. конф. по возраст, морфологии, физиологии и биохимии. М.: Б. и., 1969, т. 2, с. 399-400.
 3. Безруких М.М., Сонькин М.М., Фарбер В.Д. и др. Возрастная физиология: Учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2002. - 413 с.
 4. Большой практикум по физиологии человека: Учеб. Пособие для вузов по спец. «Биология» /Под. ред. Б.А. Кудряшова. - М.: Высш. шк., 1984.
 5. Брин В.Б., Зонис Б.Я. Фізіологія системного кровообігу / Формули і розрахунки / Ростов: Ростовський університет, 1984.-88с.
 6. Буткевич Г. А. Возрастные особенности кровообращения у пожилых и старых людей в условиях физической нагрузки. - В кн.: Мышечная деятельность и функции организма при старении. Киев, 1968, с. 50-51.
 7. Буткевич Г. А. Особенности гемодинамики у пожилых и старых людей с нормальным и повышенным артериальным давлением. - К.: Медицина, 1985.
 8. Буткевич Г. А. Особенности кровообращения у пожилых и старых людей в условиях покоя и при функциональных нагрузках : Автореф. дис.... канд. мед. наук.- Симферополь, 1967.-20 с.
 9. Бухаловский И. Н., Фокин И. И. Изменение гемодинамики у лиц пожилого возраста.- Киев, 1970, с. 55-57.
 10. Вікові особливості серцево-судинної системи дітей / Під ред. Семеновій Л.Н.-М.:Педагогіка,1978.
 11. Воробйов Г. А. Анатомiя i фiзiологiя. – Львів: Світ, 2000 р.
 12. Георгиевский В.И. Физиология.- М.: Медицина, 1990.
 13. Давиденко О. А. Возрастные морфологические особенности капилляров сердца.- М.: Медицина, 1986.
 14. Даутбаев К. Б. Динамика некоторых показателей гемодинамики и сократительной способности сердца у людей разного возраста - М., 1972.
 15. Ермолаев Ю. А. Возрастная физиология: Учебное пособие для биол. спец. вузов. - М.: Высш. шк., 1985.
 16. Заремба К. С. Гемодинамика и возраст. М.: Знание, 1976.
 17. Заремба К. С. Некоторые данные об изменении сосудистой реактивности у больных атеросклеротическим кардиосклерозом при приеме нарзанных ванн.- В кн.: Курортное лечение больных старших возрастов.-К.: Бальнео, 1970.
 18. Калюжная Р.А. Фізіологія і патологія серцево-судинної системи дитини.-М.:Медицина,1973.-156с.
 19. Коркушко О. В. Клинико-физиологическая характеристика изменений сердечно-сосудистой системы. - Винница, 1965, с. 88-91.
 20. Коркушко О. В. Некоторые данные о возрастных особенностях регуляции сердечно-сосудистой системы.- В кн.: Регуляция функций в различные возрастные периоды. Киев, 1986, с. 105-116.
 21. Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. Анатомия и физиология детского организма. - М.: Просвещение, 1976.
 22. Нооп А. А. Возраст сердечно-сосудистой системы и его определение.- В кн.: Тез. докл. 9-го Междунар. конгр. геронтологов (Киев, 2-7 июля 1972 г.). Киев : Б. и., 1972.
 23. Русинова С.И. Зміна артеріального тиску в дітей молодшого шкільного віку в процесі адаптації до навчального навантаження // Вегетативні показники адаптації організму  до фізичних навантажень. – Тернопіль, 1984.
 24. Самусєв Р. П. Селін Ю. М. Анатомія людини - К.: Медицина, 1995 р.
 25. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология детей и подростков: Учеб. Пособие для вузов. М.: Академия, 2000.
 26. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека: (с возрастными особенностями): Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - М.: Академия, 1999.
 27. Селиев П. П. Некоторые данные о возрастных особенностях гемодинамики.- Кардиология, 1968, 8, № 9, с. 83-88.
 28. Силиев П. П. Возрастные изменения крупных артериальных сосудов.- Врачеб. дело. – 1996. - № 10.
 29. Терешкин А.Ф. Реакція сердечно-судинної системи на статичну напругу в дітей //  Актуальні питання  фізіології системи кровообігу – К.: Медицина, 1982.
 30. Тихнули А.К., Спиваков Р.Н., Рукавишникова Д.Н. Порівняльна характеристика показників артеріального тиску в школярів з ожирінням і нормальним фізичним розвитком // Ендокринна патологія в дітей. – М.:Медицина,1977.-С.155-157.
 31. Тупицын И.О. Влияние учебной нагрузки на состояние сердечно-сосудистой системі детей 14-15 лет. – М.:Медицина, 1985.
 32. Физиология человека / Под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса. - М.: Мир, 1996.
 33. Фізіологія людини /під ред. Г. І. Косицького. - К.: Медицина, 1985 р.
 34. Хрипкова А.Г., Антропова М.В., Фарбер Д.А. Возрастная физиология и школьная гигиена: Пособие для студентов пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1990.
 35. Черевягин Р. В. Возрастные изменения крупных артериальных сосудов большого и малого круга кровообращения //Врачеб. дело. -  1998. -  №5.
108
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.