Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості обміну речовин у різні вікові періоди

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ І. Характеристика процесів обміну речовин
1.1. Загальна характеристика обміну речовин
1.2. Обмін білків
1.3. Обмін жирів (ліпідів)
1.5. Обмін енергії
1.6. Основний обмін
Розділ ІІ. Вікова характеристика анаболічних і катаболічних процесів організму
2.1. Білковий обмін в підростаючому організмі
2.2. Вікова динаміка обміну жирів і вуглеводів
2.3. Водно-сольовий обмін і його вікові зміни
2.4. Вікова динаміка основного обміну
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Сукупність всіх клінічних перетворень в організмі, тобто процесів асиміляції, дисиміляції, називають обміном речовин. Обмін речовин є головною характерною властивістю живого організму. Сутність його полягає у постійному обміні речовинами між організмом і навколишнім середовищем.

В організмі безперервно відбуваються утворення, руйнування і оновлення клітинних структур і міжклітинної речовини. Відновлення, синтез, засвоєння ресовин клітинами, перетворення у собі подібного називається процесом асиміляції. Одночасно відбувається процес дисиміляції – розщеплення, розпад речовин, які входять усклад клітини. При цьому утворюются кінцеві продукти розпаду СО2, Н2О, і NH3, які виділяються з організму.
Актуальність теми курсової роботи визначається тим, що на сьогодні існує значна кількість і широке розповсюдження хвороб, пов’язаних з неправильним або порушеним обміном речовин, що виникає не лише внаслідок об’єктивих факторів, а й завдяки неадеквантим знанням про важливість адекватності процесів асиміляції та дисиміляції, правильного харчування у різні вікові періоди.

Обмін енергії людини складається з основного обміну і робочої надбавки. Якщо людина знаходиться в стані можливого повного м’язового спокою: лежачи з розслабленою мускулатурою, натщесерце (14 годин після останнього прийому їжі), при  температурі 18-22°С, то розподіл енергії складає приблизно 1700 Ккал на добу і називається основним обміном. В умовах основного обміну енергія витрачається на підтримку життєдіяльності організму, роботу внутрішніх органів, а також на підтримку температури тіла. Основиний обмін характеризує інтенсивність процесів окислення, властивих даному організму.
Метою роботи є вивчення основних обмінних процесів організму людини та особливостей їх динаміки в онтогенезі.
Об’єктом дослідження у роботі є процеси енергетичного і пластичного обміну речовин, а предметом – вікові особливості диманіки обміну речовин людини в різні вікові періоди.
Згідно мети, об’єкта і предемета дослідження слід сформулювати наступні його завдання:

 • вивчення основних процесів енергетичного і пластичного обміну;
 • аналіз обміну окремих елементів (білків, жирів, вуглеводів і т. д.);
 • аналіз вікової динаміки обміну різних його компонентів в онтогенезі людини.

Джерельною базою виконання курсової роботи стали праці відомих вітчизняних і зарубіжних вчених. Зокрема слід відзначити такі роботи, як «Основные обменные процессы» Буйа Л.М., «Физиология энергетического обмена» Девена С., «Обмен веществ в организме и кишечная микрофлора» Куваєвої І. Б., «Возрастные этапы обменных процессов и их влияние на старение организма» Селіверстова І. С. і Селіверстової П. І. «Возрастные особенности энергетического обмена» Сельменського А. А. та «Обменные процессы в онтогенезе человека» Фелістової А. С.

 

Список використаних джерел: 
 1. Безруких М.М., Сонькин М.М., Фарбер В.Д. и др. Возрастная физиология: Учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2002. - 413 с.
 2. Большой практикум по физиологии человека: Учеб. Пособие для вузов по спец. «Биология» /Под. ред. Б.А. Кудряшова. - М.: Высш. шк., 1984.
 3. Бохински Р. Современные воззрения в биохимии. М. 1987.
 4. Брода Э. Эволюция биоэнергетических процессов. М.,1976
 5. Буйа Л.М. Основные обменные процессы // Физиология и патофизиология: В 2 т. - Т. 1: Пер. с англ. / Под ред. Н.Сперелакиса. - М.: Медицина, 1990.
 6. Веллс В.В., Коллинз С.А., Кертс И.В. Метаболическая регуляция активности организма / Под ред. Д.В.Каллахана и Д.А.Лоудена: Пер. с англ. - М., 1984.
 7. Воробйов Г. А. Анатомiя i фiзiологiя. – Львів: Світ, 2000 р.
 8. Георгиевский В.И. Физиология.- М.: Медицина, 1990.
 9. Девен С. Физиология энергетического обмена / пер. с англ. Саскиной А. А. – М.: Наука, 1999.
 10. Демуров Е.А., Игнатова В.А. Метаболические и нейрогуморальные механизмы обменных процессов: Науч. обзор. - М.: ВИНИТИ, 1985.
 11. Ермолаев Ю. А. Возрастная физиология: Учебное пособие для биол. спец. вузов. - М.: Высш. шк., 1985.
 12. Куваева И. Б. Обмен веществ в организме и кишечная микрофлора. - М.: Медицина, 1996.
 13. Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. Анатомия и физиология детского организма. - М.: Просвещение, 1976.
 14. Марри Р. и др. Биохимия человека. - М.: Мир, 1993.
 15. Саламатова Т.С. Физиология клетки. Л., 1983.
 16. Самусєв Р. П. Селін Ю. М. Анатомія людини - К.: Медицина, 1995 р.
 17. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология детей и подростков: Учеб. Пособие для вузов. М.: Академия, 2000.
 18. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека: (с возрастными особенностями): Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - М.: Академия, 1999.
 19. Селивёрстов И. С, Селивёрстова П. И. Возрастные этапы обменных процессов и их влияние на старение организма. – СПб: Медицина, 1989.
 20. Сельменский А. А. Возрастные особенности энергетического обмена. Киев, 1968, с. 50-51.
 21. Судилина Е.Г., Лозовая Г.И. Основы эволюционной биохимии. Киев, 1982.
 22. Ткаченко Б. И. Основы физиологии человека. - СПб.: Ассоциация преподавателей физиологии высших учебных заведений, 1994.
 23. Фелистова А. С. и др. Обменные процессы в онтогенезе человека. – М.: Медицина, 1990.
 24. Физиология человека / Под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса. - М.: Мир, 1996.
 25. Фізіологія людини /під ред. Г. І. Косицького. - М.: Медицина, 1985 р.
 26. Хрипкова А.Г., Антропова М.В., Фарбер Д.А. Возрастная физиология и школьная гигиена: Пособие для студентов пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1990.
99
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.