Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості водного режиму рослин гумідної зони

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади дослідження водного режиму рослин

1.1. Поняття водного режиму рослин, його структура і значення
1.2. Групи рослин за типом переважаючого водного режиму
ІІ. Аналіз особливостей водного режиму рослин гумідної зони
2.1. Особливості водного живлення сільськогосподарських культур в умовах осушувальних меліорацій грунтів в гумідних регіонах
2.1. Вплив осушення в гумідних зонах на засолення грунтів і фізіологічні особливості живлення культур
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Сучасний підхід до ведення землеробства на осушуваних грунтах гумідної зони України передбачає, насамперед, удосконалення структури посівів. На фоні цього потреба поєднання інтенсифікації землеробства з охороною навколишнього середовища за масштабних розмірів меліорованих територiй потребує переосмислення сучасного спрямування гідромелiорацій і підходів до обгрунтування їх складу. Це зумовлює осмобливу актуальність вивчення водного режиму рослин гумідних територій з метою розробки й прийняття для реалізації на практицi сучасної концепції розвитку меліорацій у зоні достатнього і нестійкого зволоження України, що полягає в оптимізації загального природно-меліоративного режиму осушуваних земель.

Водний режим у гумідній зоні – це варіація показників, які можна виразити у виглядi вимог до регульованих факторів грунтоутворення і розвитку рослин. Завдання штучної оптимiзації  водного режиму зумовлене необхідністю узгодження таких двох діаметрально протилежних завдань, як посилення біологiчного та уповiльнення всiма можливими засобами геологічного круговороту на меліорованих землях. Водний режим може бути сприятливим, коли при реалiзації агротехнічних і мелiоративних заходів спостерігається зростання врожайностi рослин, підтримується екологічно безпечна обстановка на меліорованих і прилеглих до них територіях, і несприятливим – при посиленому розкладанні і втрачанні органічної речовини грунту, погіршенні гідрологiчної і гiдрогеологiчної обстановки тощо.
Однак при застосуванні меліорацій в гумідній зоні більшість сільськогосподарських культур виявляється неадаптованою до процесів, які відбуваються у грунтовому розчині. Говорячи про вивчення процесів живлення культур при у гумідних регіонах, не можна не зазаначити, що ця проблема є досить актуальною, оскільки сьогодні багато територій починають меліорувати знову, зважаючи на те, що у період розпаду Радянського Союзу більшість із них замулилися і прийшли в занепад.
Мета дослідження  - вивчити особливості процесів водного живлення, які є характерними для сільськогосподарських культур в гумідних регіонах.
Об’єкт дослідження – фізіологічні процеси водного живлення рослин.
Предмет дослідження – особливості водного режиму рослин гумідної зони на фоні осушувальних і осушувально-зволожувальних меліорацій.
Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначено наступні його завдання:
1) уточнити поняття водного режиму рослин, його структуру і значення;
2) охарактеризувати групи рослин за типом переважаючого водного режиму;
3) дослідити особливості водного живлення сільськогосподарських культур в умовах осушувальних меліорацій грунтів в гумідних регіонах;
4) проаналізувати вплив осушення в гумідних зонах на засолення грунтів і фізіологічні особливості живлення культур.
Методи дослідження. У процесі виконання поставлених у роботі завдань використовувалися методи аналізу наукової і методичної літератури, синтетичний і дедуктивний методи та метод порівняння.
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаної літератури, обсяг роботи складає 30 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Актуальні проблеми фізіології водного режиму та посухостійкості рослин: Зб. наукових праць, присвячених пам'яті Шматька І.Г. / Інститут фізіології рослин і генетики / В.В. Моргун (ред.). - К.: Міжнар. фін. агенція, 1997. - 95 с.
 2. Алексеев А. М. Водный режим растений и влияние на него засухи. - Казань: Татгосиз-дат, 1988. - 355 с.
 3. Барабаш О.Ю., Тараненко Л.К. Влияние факторов окружающей среды на рост и развитие растений овощных культур // Биологические основы овощеводства: сб. труд. – М.: Эко, 2004. – 310 с.
 4. Білокінь І.П. Ріст і розвиток рослин. - К.: Вища школа, 1975. – 450 c.
 5. Векірчик K.M. Фізіологія рослин: Практикум.- К.: Вища  школа, 1989. – 238 с.
 6. Викторов Д.П. Практикум по физиологии растений. – Воронеж: изд. Воронежского ун-та, 1991. – 158 с.
 7. Водный обмен растений / В. Н. Жолкевич, Н. А. Гусев, А. В. Капля и др. - М: Наука, 1989. - 256 с.
 8. Вотчал Е. Ф. О движении пасоки (воды) в растении: критическое и экспериментальное исследование. - М: Тип. Кушнерева, 1897. - 390 с.
 9. Григорюк I. П. Водний і високотемпературний стреси. Молекулярні та фізіологічні механізми стійкості рослин // Фізіологія рослин в Україні на межі тисячоліть. - К: Фітосоціоцентр, 2001. - Т. 2. – С. 118-129.
 10. Жук О. Д. Клітинний ріст рослин за умов водного стресу // Физиология и биохимия культ, растений. - 1999. - Т. 31. - № 2. - С. 83-92.
 11. Залялов А. А. Физиолого-термодинамический аспект транспорта воды по растению. - М.: Наука, 1984. - 136 с.
 12. Ільніцький О. А. Оптимізація водного режиму культурних рослин і забезпечуюча її система моніторингу: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.12 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1994. - 47 с.
 13. Казаков Є. О. Витрати води та продуктивність її використання цукровим буряком в залежності від водозабезпечення / Є. О. Казаков, Т. Є. Христова, С. М. Казакова // Питання біоіндикації та екології. - 2001. - Вип. 6, № 1. – С. 42-51.
 14. Казаков Є. О. Посухостійкість рослин та проблема її вивчення // Питання біоіндикації та екології. - 2000. - Вип. 5, № 1. - С. 3-12.
 15. Лапіна В. А., Черемник В. В. Осушувальні меліорації в гумідних регіонах. – К.: Власта, 2000. – 136 с.
 16. Лебедев С.И. Физиология растений. - М.: Колос, 1982. – 463 с.
 17. Мусієнко М. М. Фізіологія рослин.- К.: Либідь, 2005. - 808 с.
 18. Нетіс І. Т. Водний режим грунту на посівах озимої пшениці та його регулювання. - Херсон: Інститут землеробства південного регіону, 2009. - 60 с.
 19. Огроднічук А.В., Кобильчак Т. Водний обмін у рослин. – К.: Київський національний аграрний університет, 2000. – 140 с.
 20. Окопний О. І. Оцінка та прогноз впливу кліматичних і меліоративних факторів на водний режим осушуваних земель: Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.20.05 / Українська державна академія водного господарства. - Рівне, 1997. - 22 с.
 21. Рокочинський А. М. Критерії оцінки ефективності водорегулювання осушуваних земель // Вісник аграрної науки. – 1998. - № 3. – С. 9-12.
 22. Рокочинський А. М. Оптимізація водорегулювання осушуваних земель // Водне господарство України. – 1997. - № 2. – С. 8-12.
 23. Сацик М.І. Актуальні аспекти біологічного землеробства на осушених торфових грунтах // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Землеробство України в ХХІ столітті».- Чабани.- 2000.- С.17-18.
 24. Сацик М.І. Режим використання сіяних багаторічних трав на осушуваних торфових грунтах Полісся та Лісостепу. – К.: Ын-т земл-ва УААН, 2001. - 18 с.
 25. Скрипник О. В. Шляхи вдосконалення технолгії водорегулювання меліорованих земель гумідної зони. - К.: Інститут гідротехніки і меліорації, 1993. - 55 с.
 26. Сосонюк П. А., Гаркавий А. С. та ін. Фізіологія рослин. – К.: Вища школа, 1990 р. – 420 с.
 27. Трускавецький Р. С., Шматок В. І. Зміна ресурсо- і екологовідтворних функцій гідроморфних грунтів під впливом осушення та використання// Вісник аграрної науки. –1999. - № 3. – С. 24-28.
 28. Яцик М. В., Воропай Г. В. Алгоритм комбінованого водорегулювання на осушувально-зволожувальних системах гумідної зони України // Меліорація і водне господарство. – 1996. - № 1. – С. 54-59.
117
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.