Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Планування матеріально-технічних ресурсів на ПрАТ «Стандарт»

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
400 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи планування матеріально-технічних  ресурсів
1.1. Поняття і склад матеріальних ресурсів
1.2. Показники, що характеризують ефективність використання матеріальних ресурсів на підприємстві
2. Планування матеріально-технічних ресурсів на ПрАТ «Стандарт»
2.1. Планування потреби підприємства в матеріально-технічних ресурсах на ПрАТ «Стандарт»
2.2. Характеристика підприємства
3. Аналіз використання матеріально-технічних ресурсів на підприємстві
3.1. Аналіз забезпеченості підприємства матеріально-технічними ресурсами
3.2. Аналіз виконання плану забезпеченості матеріально-технічними ресурсами
3.3. Аналіз прибутку на гривню матеріально-технічних витрат
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Конкурентоспроможність національної економіки багато в чому залежить від ефективності використання матеріальних ресурсів . На відміну від економік розвинутих країн, економіка України є більш матеріалоємною, що негативно впливає на її позиції на світових ринках. Враховуючи ресурсні обмеження, тенденцію до зростання цін на матеріали, необхідність ресурсозберігання, підприємства стикаються з важливістю розроблення системи планування та використання матеріально-технічних ресурсів.

Дослідженням зазначеної проблематики займалися такі вчені  як:    А.Н. Азріліян,  А.Б. Борисов,  К.Д. Гордієнко,  П.В. Іванюта,  С.В. Мочерний,  Я.С. Ларіна,  О.П. Лугівська, Л.М. Тимошенко, О.А. Устенко, С.І. Юрій та інші автори. 

Об’єкт дослідження – ПрАТ «Стандарт».

Предмет дослідження – матеріально-технічні ресурси підприємства.

Метою роботи є дослідження теоретичних понять та здійснення аналізу планування та використання матеріальних ресурсів на ПрАТ «Стандарт». Реалізація зазначеної мети потребує вирішення наступних завдань:

 • дослідження теоретико-методологічних основ планування матеріально-технічних ресурсів;
 • здійснення аналізу планування потреби матеріально-технічних ресурсів на досліджуваному підприємстві;
 • проведення аналізу виконання плану забезпеченості матеріальними ресурсами;
 • дослідження показника прибутку на гривню матеріально-технічних витрат;
 • здійснення аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві.

У процесі дослідження використані  загальні та спеціальні методи досліджень.

 

Список використаних джерел: 
 1. Азрилиян А.Н. Большой бухгалтерский словарь / А.Н. Азрилиян. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 574 с. 
 2. Азрилиян А.Н. Большой экономический словарь / А.Н. Азрилиян. – 4-е изд. доп. и перераб. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 1248 с.
 3. Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. – М.: Книжный мир, 2001. – 895 с. 
 4. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський словник / [За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця]. – Житомир: ПП “Рута”. 2001. – 224 с. 
 5. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: [підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів] / Ф.Ф. Бутинeць. – [8-ме вид., доп. і перероб.]. – Житомир: ПП "Рута", 2009. – 912 с.
 6. Гордієнко Д.Д. Економічний тлумачний словник. [Понятійна база законодавства України у сфері економіки] / Д.Д. Гордієнко. – К.: КНТ, 2006. – 308 с. 
 7. Гордієнко Д.Д. Економічний тлумачний словник. [Понятійна база законодавства України у сфері економіки (Вид. 2-е, перероб. І доп.)] / Д.Д. Гордыэнко. – К.: КНТ, 2007. – 360 с. 
 8. Городянська Л. Відтворення необоротних матеріальних ресурсів у вітчизняній обліково-аналітичній системі / Л. Городянська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 9. – С. 4-8.
 9. Гуцайлюк З.В. Учет материальных ресурсов в пищевой промышленности / З.В. Гуцайлюк. – К.: Техника, 1983. – 104 с.
 10. Завадський Й.С. Словник економічних термінів: менеджмент, маркетинг, підприємство. Навч.-метод. посібник / Й.С. Завадський, Г.В. Осовська, О.О. Юркевич. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 444 с. 
 11. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К.: Знання, 2007. – 1072 с. 
 12. Золотогоров В.Г. Экономический словарь по экономике / В.Г. Золотогоров. – Мн.: Полымя, 1997. – 571 с. 
 13. Іванюта П.В. Управління ресурсами і витратами / П.В. Іванюта, О.П. Лугівська: [Навч. Посіб. / За ред. Д.е.н., проф. Іванюти С.М.]. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 320 с., С. 9.
 14. Коноплицький В. Це – бізнес: тлумачний словник економічних термінів / В. Коноплицький, Г. Філіна. – К.: МСП “Альтерпрес”, 1996. – 448 с.
 15. Майданевич Ю.П. Визначення активів підприємства та їх класифікація / Ю.П. Майданович. – Вісник ЖІТІ, 2002. – № 20. – 166-169. 
 16. Матеріальні ресурси та визначення їх складових: обліково-економічний огляд / Вісник ЖДТУ № 3 (53) Економічні науки Михальчишина М.Г., 2010. - 130 с.
 17. Мочерний С.В. Економічний словник-довідник: [За ред.. док. Екон. Наук. Проф. С.В. Мочерного / Худож. Оформ. В.М. Штогрина] / С.В. Мочерний. – К.: Феміна, 1995. – 368 с. 
 18. Мочерний С.В. Економічна енциклопедія: у трьох томах. [Том 2 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп.ред.) та ін.] / С.В. Мочерний. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 848 с.
 19. Мочерний С.В. Економічна енциклопедія: у трьох томах. [Том 3 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп.ред.) та ін.] / С.В. Мочерний. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.
 20. Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник: [У 2 т. Т. 1 / За ред. С.В. Мочерного] / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, С.І. Юрій. – Львів: Світ, 2005. – 616 c., С. 463. 
 21. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания: Учебник для технол. фак. торг. вузов / [Бережной И.Г., Маргелов В.Н., Петров Г.А., Семенов В.И., Беляев М.И]. – [2-е изд. перераб. и доп.]. – М.: Экономика, 1980. – 296 с.
 22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.dinai.com/Docs/nsbu/standart-1.doc.
 23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0396-99.
 24. Рудюк Г.Г. Активи підприємства – питання визначення, класифікації, складу та розміщення їх у балансі / Г.Г. Рудюк. – Вісник ЖІТІ, 1997. – № 6, С. 104-110.
 25. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємств / Г.В. Савицька: навч. посіб. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 662 с.
 26. Тимошенко Л.М. Економіка і економія / Л.М. Тимошенко. К., Вид-во політичної літератури України. 1982. – 166 с.
7405
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.