Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Податкове право та податкові правовідносини

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
  1. Поняття та предмет податкового права
  2. Сутність та ознаки податкових правовідносин
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Податкове право є складним правовим інститутом, що регулює основи формування дохідної частини бюджетної системи країни, тобто регулює лише відносини, що пов'язані з рухом грошових коштів від платників податків і зборів до бюджетів відповідного рівня. Податкове право взаємодіє з усіма інститутами фінансового права. Його норми зумовлені публічністю державних фінансів та регулюють діяльність зі стягування податкових платежів для загальнодержавних і регіональних потреб. Отже, податкове право - це один з осно-вних інститутів правової системи держави.

Податкове право як правовий інститут становить сукупність норм, що регулюють суспільні відносини у сфері справляння податків та обов'язкових платежів, установлюючи при цьому права, обов'язки та відповідальність сторін.

Інститут податкового права є відокремленим комплексом юридичних норм, що забезпечують цільове регулювання різновиду відносин, пов'язаних з надходженням до бюджетів податків і зборів. 

Значення податків у вирішенні соціально-економічних проблем суспільства важко переоцінити. Наявність кодифікованого акту не дає підстави говорити, про впорядкованість правовідносин у сфері оподаткування. Найбільш ефективним засобом впливу права на суспільні відносини є реалізація норми права у правовідносинах. Категорія «податкові правовідносини» є ключовою в науці податкового права, що є частиною фінансово-правової науки. Динамічний розвиток податкового права породжує необхідність детального аналізу правової природи податкових правовідносин як особливого виду суспільних відносин.

Аналіз останніх досліджень та виокремлення нерозв'язаних проблем. Серед науковців не існує єдиного підходу щодо визначення поняття податкові правовідносини та їх особливостей. Окремі аспекти даного питання розглядали такі українські вчені, як М. П. Кучерявенко [2], О. П. Гетманець [5], С. В. Слюсаренко [7] та інші.

 

Список використаних джерел: 
  1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI, редакція від 08.11.2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2755-17
  2. Кучерявенко М. П. Податкове право: підруч. для студ. ВНЗ / М. П. Куче-рявенко; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». - Х.: Право, 2013. - 533 c.
  3. Пасічна І. Проблеми класифікації суб'єктів податкових правовідносин / І. Пасічна // Юридична Україна. - 2012. - № 5. - С. 28-33.
  4. Пирожкова Ю. В. Фінансове право: навч. посіб. [для студ. юрид. ф-тів] / Ю. В. Пирожкова; ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т» МОНМС України. - Запоріжжя: КСК-Альянс, 2012. - 304 c.
  5. Податкове право України: навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. П. Гетманець, О. М. Шуміло, О. В. Покотаєва, О. Б. Андрєєва, Л. В. Міщенко; ред.: О. П. Гетманець, О. М. Шуміло; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - К.: Хай-Тек Прес, 2013. - 431 c.
  6. Самсін І. Л. Податкове зобов'язання: правова природа, динаміка та наслідки невиконання: монографія / І. Л. Самсін; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». - Х.: Право, 2013. - 321 c.
  7. Слюсаренко С. В. Податкові правовідносини як вид правових відносин / С. В. Слюсаренко // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія: Право та державне управління: Науковий збірник / Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. - Київ: Сталь, 2011. - № 2 (2)'2011. - С. 145-149.

 

5623
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.